Nemakštiškiai pavargo nuo savo kunigo arogancijos ir godumo

Siųsti Versija spausdinimui

Nijolė PETROŠIŪTĖ

Pūlinys Nemakščių bažnyčios paunksmėje pradėjo tvinkčioti prieš keletą metų, kai į šią parapiją buvo atkeltas kun. Stasys Šlepavičius. Baigiantis 2010 metams tas pūlinys trūko – parapijiečiai parašė laišką Telšių vyskupui Jonui Borutai, prašydami padėti kunigui atsikratyti arogancijos bei godumo, arba jiems paskirti kitą kunigą.

Laiškas

Parapijiečių vardu laišką rašiusi Genovaitė Laurinaitienė teigė, jog jie naująjį kunigėlį pasitikę labai geranoriškai, stengęsi padėti ir darbu, ir aukomis paremti, tačiau greitai pajutę, jog nuo to tik auga klebono puikybė bei arogancija, jie supratę, kad ir kiek bažnyčiai beaukotumei, kunigėliui vis tiek bus negana. „Parapijiečiams tapo nebeaišku, kodėl ne visi mirusieji bažnyčioje pasitinkami bei išlydimi skambant varpams, kodėl taip smarkiai pabrango klebono patarnavimai: laidotuvės – 400 – 600 litų, sudėtinės Mišios – 50 litų ir t.t. Bažnyčios tarnams mokame atskirai. Nejaugi klebonas nesupranta, kad tokie pinigai šiuo sunkmečiu kaimiečiui ne pagal kišenę“, – rašoma laiške.
Kartu apgailestauta ir dėl kun. S. Šlepavičiaus išvyto vargonininko Remigijaus Laugalio, kuriam giedant bažnyčioje, išaugo jau dvi nemakštiškių kartos.
„Bažnyčios choras, likęs be vadovo, nebegieda. Todėl klebonas choristus išvadino sektantais, liepė keisti tikėjimą. Tai jis padarė viešai, per pamokslą, tuo ypač įžeisdamas garbaus amžiaus žmones“, – toliau rašoma laiške ir guodžiamasi, jog šiuo metu bažnyčioje gieda tik viena moteris, „tam neparuošta ir nepajėgi vadovauti chorui“: „Taip ir stovi mūsų bažnyčia kaip paminklas, tikintieji čia negauna dvasinio pakylėjimo, todėl jie renkasi gretimų parapijų bažnyčias“. Parapijiečiai prašė vyskupo patarti klebonui S.Šlepavičiui, kad šis nebeskirstytų žmonių į savus ir priešus, kad pripažintų savo klaidas viešai, kaip viešai tas klaidas padarė. Prašė sugrąžinti bažnyčiai choro skambėjimą ir dar pasiteiravo, kokie yra rekomenduojami kunigo patarnavimų įkainiai, „kad nebūtume reketuojami klebono S.Šlepavičiaus.“

Vyskupas nepaguodė

Parapijiečiai guodžiasi, jog iš vyskupo užtarimo nesulaukę. Dar daugiau, jis net nesiteikęs priimti parapijiečių delegacijos: „Tik tuomet, kai pagrasinome, jog gyvu žiedu apsupsime Nemakščių bažnyčią ir nebeįleisime į ją klebono Šlepavičiaus, su mumis buvo susitikta. Tuomet ir supratome, iš kur toks mūsų klebono pasipūtimas ir visiškas nesiskaitymas, – kalbėjo tos delegacijos dalyvis Vaclovas Laurinaitis. – Vyskupas nė nepaklausė, ko mes iš tiesų atvykome, o tik kartojo, jog kunigas bažnyčioje turi valią.“
Netenkino parapijiečių ir raštiškas Telšių vyskupijos kurijos atsakymas. Pasirašė „Telšių vyskupijos kurija“. Bet institucija juk nepasirašinėja, – toks paprastas pastebėjimas. Nebent tuo gerai, kad patarnavimų įkainius sužinoję: „Lietuvos vyskupų konferencija 2007 m. lapkričio 8 d. raštu Nr.1-492/07 yra nustačiusi, kad sudėtinėms šv. Mišioms dažniausiai žmonės skiria nuo 5 iki 30 Lt, už 30 – tą dieną po mirties ar metines aukojamas šv. Mišias orientacinė kaina – 70 Lt, o už kitas terminuotas šv. Mišias – 50 Lt, laidotuves – 150 Lt. Į šią sumą nei 9-tos, nei 30-tos dienų bei mirties metinių šv. Mišios neįeina“. Neįeina ir atlyginimai bažnyčios tarnams.

Kunigas neatėjo

Tačiau parapijiečiai, turėdami savo gražią šventovę, nebuvo linkę klampoti pusnynų į kitų parapijų bažnyčias ir svetur ieškoti Dievo artumo bei dvasinės ramybės,todėl jie nutarė dar kartą bandyti susėsti prie apvalaus stalo kartu su savo kunigėliu ir viską gražiai išsiaiškinti. Deja, ir į tą susitikimą kun. S.Šlepavičius neatėjo, tik jošalininkų iš pastoracinės tarybos buvo. Ir su žurnalistais bendrauti kunigas nepanoro, nurodydamas vis kitokias atsisakymo priežastis. Nieko gero parapijos ateičiai nežadėjo ir pati susirinkimo pradžia: buvo numatyta sueiti šilton kavinukėn, bet paskutiniu momentu patalpos buvo atsakytos. Kavinės šeimininkė nuo savo žmonių tos priežasties nė neslėpė – nenorinti pyktis su klebonu. Tuomet žmonės sugužėjo į šaltą bendruomenės salę.Rinkliavos „žudo“.Nuoskaudos bendruomenės namuose liejosi it pavasario upeliai: suputodami, trykšdami, sukdamiesi verpetais. Daugiausiai parapijiečiams kliuvo nepasotinamas kunigo apetitas: „Sumokame šitokius pinigus už palaidojimą, o jis vis tiek lekia su „bliūdeliu“ per bažnyčią ir nors tu ką. Pinigus renka pats, o mes su mirusiuoju laukiame. Kur pagarba mirusiajam? Kur dėmesys jį palydinčiajam“, – nebe retoriškai klausė žmonės. Kunigo atstovai šiuo klausimu „išmetė“ itin originalų paaiškinimą: „O gal koks laidotuvių dalyvis tik pirmąkart mūsų bažnyčioje? Jei jis niekuo nėra prie tos bažnyčios prisidėjęs, tai kokią teisę turi į ją įeiti?“ „Rinkliavos… rinkliavos… rinkliavos… Nesvarbu, kokia šventė bebūtų, nesvarbu, jog už ją keleriopai užmokėta“, – sakė žmonės. „Bet tų pinigų kunigas su šautuvu neatima, patys duodate“, – gynė kunigą kita pusė. „Ką ten kalbėti, jei net žmogui sudegus iš padegėlių pinigus ėmė už palaidojimą. O pašto viršininkei Stefutei visą tūkstantį teko pakloti: iš pradžių sumokėjo 600 litų, o paskui atėjęs dar 400 litų paprašė.“
S.Pratašienė priminė ir apie kai kuriuos kunigėlio pirkinius: „Nepaisant to, jog kunigėliui pripirkome įvairių spalvų ir atspalvių bažnytinių rūbų, jis ir toliau lenda į mūsų kišenes: nusipirko traktoriuką už 17 tūkst. litų, sniego valytuvą už 5 tūkst. litų. Juk sunkmetis yra visiems, tai kodėl šitaip išlaidauti, jei galima kukliau išsiversti.
Juk ne už savus pinigus jis tai perka, algos kunigas juk negauna. Tai – mūsų pinigėliai.“

Apie išrinktuosius ir „sektantus“

Janina Gliaudienė, springdama ašaromis, pasakoja, kaip kunigas ją ir visą giminę įžeidė per mamos laidotuves. Jos giminaičiai taip ir liko nesupratę, kodėl mirusiajai neskambėjo varpai? Vėliau ji išgirdusi kunigo paaiškinimą, jog varpais skambinama tik bažnyčiai nusipelniusiesiems. Bet kas tuos nuopelnus vertino? „Mano mamytė nuo tokių žodžių gal ir karste apsivertė. Ji buvo itin giliai tikinti, kaip ir dažnas 90-metis. Ji iki centukų viską bažnyčiai atiduodavo, o, pasirodo, nė varpų nenusipelnė.
Ir dar sako, jog mirtis visus sulygina“, – šluostė ašaras J.Gliaudienė. Už tai dabar jai, kai išgirstanti skambinant varpais – vis kaip peiliu per širdį. „Taip pats kunigas suskirstė žmones į nusipelniusius ir „sektantus“, – pritarė žmonės J.Gliaudienės mintims.
Prabilus apie išrinktuosius ir „sektantus“, nebeatlaikė ir Zita Šemetienė, papasakojusi daugelį parapijiečių įskaudinusią istoriją, kai jos 14-metis sūnus, nepasiklausęs tėvų, paėmė automobilį, kad nuvažiuotų į parduotuvę, ir atsirėmė juo į bažnyčios tvorą, o kunigas, užuot pranešęs tėvams, pasidomėjęs, ar vaikas nesusižeidė, iškvietė policiją, puolė fotografuoti ir pagrasino į Vilnių nusiųsiąs, jei nebus tinkamai sureaguota. Policija, tėvams nespėjus sužinoti, išsivežė ir sūnų, ir automobilį į Raseinius. „Neteisinu aš vaiko ir žinau, kad negerai pasielgė, kaip ir jis pats tai supranta. Bet negaliu suprasti tokio kunigo elgesio. Tas vaikas buvo bažnyčios patarnautojas. Kai griovė senąją bažnyčią, betalkindamas koją smarkiai susižeidė, perdūrė surūdijusia vinim, po ko ilgai sirgo. Niekam dėl to nesiskundėme. Vy-ras bažnyčiai grodavo, kol rankos prie instrumento prišaldavo. Ne, Šlepavičius ne kunigas…“, – springo ašaromis moteris, dar nesupratusi, kuomet ji buvo priskirta prie „sektantų“.

Garbės troškimo nepateisina

Parapijiečiai nepateisina ir kunigo S.Šlepavičiaus garbės troškimo: „Pastatė lentas prie „lurdo“ ir šventoriuje, kur iškalė rėmėjų pavardes, suskirstė žmones pagalaukotas sumas į pagrindinius rėmėjus ir rėmėjus. Dėl ko taip – akivaizdu: jei kuris prie „unoro“, tas iš paskutiniųjų aukos, kad į tą sąrašą patektų. O viršuje lentos pats save išgarbino“, – pastebėjo V. Laurinaitis. Tuo pačiu parapijiečiai prisiminė visos Lietuvos dėmesio centre atsidūrusius Nemakščius, kai jų kunigas „Kaimo spindulio“ konkurse norėjo „Kaimo dvasininko“nominaciją pelnyti ir pats už save prisibalsavo. Kai parapijiečiai šią klastą susekė ir pakėlė triukšmą, jų kunigėlis buvo eliminuotas iš konkurso. Buvo prisimintas ir trumpai Nemakščiuose tebuvęs iš Kaltinėnų atkeltas kunigas Petras Linkevičius, iš kurio net prie altoriaus kun. S. Šlepavičius tyčiojosi: „Jis net Pelenų dieną rodė į kunigėlį Petrą ir vadino jį apsimetėliu. Buvome pakraupę. Šlepavičius neleido su Linkevičiumi net bažnyčioje atsisveikinti, kai jį kėlė į kitą parapiją. Išlydėjome it kokį girtuoklį, susigūžę piktžolyne jo nuomoto namelio kieme. Jei žmogus net savo luomo žmogaus, sutanos nesugeba gerbti, tai ko norėti kitokio poelgio iš paprasto parapijiečio. Mums kartais rodosi, jog jis, menkindamas kitus, įsivaizduoja save aukštinąs“, – pastebėjo Stanislava Pratašienė.

Supjudė bendruomenę

S. Pratašienė akcentavo, jog Nemakščiuose žmonės šiandien yra supjudyti, yra saujelė kunigą palaikančiųjų, yra griežtų jo kritikų ir yra besistengiančiųjų likti neutraliais. „Tai, kas gali nutikti blogiausio bendruomenėje, jau nutiko – mes susiskaldę. Ir tai padarė ne kas kitas, o kunigas Šlepavičius, nors jo misija yra vienyti
bendruomenę, nešti Dievo žodį į kiekvieno širdį ir laukti kiekvieno, net didžiausio nusidėjėlio, ateinant į bažnyčią. Bet kunigas yra ne amžiams. Jį iškels kada nors į kitą parapiją, o mums teks čia gyventi: susipykusiems, susigūžusiems, susvetimėjusiems. Ir tai yra baisu.“

51 Komentarai

 1. Kalanas

  2011-02-03 12:07

  Viskas labai teisingai parašyta. Tokia padėtis Nemakščiuose. Sveikimam Alio Raseinius už tiesos viešinimą.

 2. 2011-02-03 13:37

  Turėtų būt kunigui gėda kad nesutaria su žmonėmis kurie jį išlaiko jam neša pinigus. Gaila kad negalėjau dalyvaut susitikime su žurnalistais tikrai yra ką papasakot. O kunigą gynė labai akyvi socdemų narė taigi susimastykim žmonės prieš rinkimus.

 3. tausa

  2011-02-03 16:29

  Paprastai žiniasklaida ne visada galima pasitikėti. Tačiau šį kartą atrodo su tiesa neprasilenkta. Galima būtų dar pridurti, kad būtų tik traktoriukas ir sniego valytuvas tai dar pusė bėdos. Bet buvo Lurdas, trinkelės. Ir tai kainavo tikrai žymiai daugiau už minėtą techniką. Gal reiktų truputėlį taupiau gyventi.

 4. Liudininkas

  2011-02-03 17:28

  Patys parapijiečiai esate kalti. Kodėl ,,prabundate” tik tuomet kai kažko netenkate? Kodėl nekovojote, kad liktų klebonas Petras Linkevičius? Tylėjote kai jį kėlė į Kaišiadoris. Dabar džiaukitės, turite tai ko nusipelnėte.

 5. Irena

  2011-02-04 16:40

  Nuo vilko bėgo, ant meškos užsirovė- taip derėtų apibūdinti situaciją Nemakščiuose. Turėjo vos akimirką parapiją sielovadininką nuo Dievo – Petrą Linkevičių, o dabar kliuvo pats nelabasis sutanon ilindęs. Skaičiau Petrošiūtės rašinį ir galvojau, kas pasamdė Vyskupą Borutą žmones nuo Bažnyčios ir Dievo atbaidyti. Nėra jokių kunigų, vyskupų ir t.t.ir pan. valios. Tėra viena vienutė Dievo valia. O kokiame šventraštyje Dievulis komercines kainas už dvasines paslaugas deklaruoja? Siaubas, degraduoja pasaulis, tik niekada nė nepamaniau, kad pasaulio pabaigą Lietuvos katalikų bažnyčia artins. O gal tai irgi biznio dalis. Parapijonys, stiprybės jums. Dievas yra visur, kalbėjo kažkada Kaltinėnų žmonės, kai jų mylimą kunigą žemaičių vyskupas gujo lauk, tad pasimelsti galima ir po obelim, ir prieš šventųjų paveikslus namuose arba gretimose parapijose ir už netaip brangiai. Ir be jokios Dievo tarno arogancijos… Geras Petrošiūtės straipsnis. Doras, šiltas, žmoniškas. Negi padorioji žiniasklaida pasikeis vietomis su bažnyčia reitingų lentelėse?

 6. yra tiesos

  2011-02-04 17:18

  kai pagalvoji tai yra tiesos. tik kodel raso parapijieciu vardu jei tik kelios ant vienos rankos suskaiciuojami kurie issikviete net dvi zurnalistes kaip didziausias kriminalas butu..As zinojau kad bus susirinkimas ., bet nevykau.O kam nuo to niekas nepasikeis….. o gal pasikeite jau – uz laiduotuves jau maziau ir suzinojome kokios kainos yra uz misias. Gal visdelto neberinks , reikia tiketis , per laidotuves. O kas del pinigu davimo tai mes patys kalti ,, tu tiek davei , o as duosiu daugiau.” kas liecia parapijos grazinima- tai yra grazu ir be pinigu niekas nepasidaro -nese zmones kad mes parapijieciai pasidziaugtume ir po musu liktu vaikams , anukams. Tik kazin tas zmogus ar prisidejo prie to grazinimo, kas dave tas neplysauja. Zunalistei patarimas , nerasykite parapijieciu vardu,

 7. vardan tiesos

  2011-02-04 21:31

  Ne tik yra tiesos, bet visa tiesa. Parašykit kur netiesa.
  Turint pinigų galima gražintis ir gražintis. Bet bažnyčios misija turėtų būti kita.
  O didžioji dauguma parapijiečių norėtų eiti į bažnyčią ne klausytis katučių, bet melstis ir pajausti dvasinę palaimą. Bet viską sugadina pinigai. Pinigai, pinigai, pinigai… Jau atrodo ir pasigražinom ir susipirkti mechanizmai, palengvinantys fizinį darbą. Gal tik malūnsparnio dar trūksta.
  Reikėtų vienakart suprasti, kad kunigas tai ne Bažnyčia ir tuo labiau ne Dievas.
  Labai gaila ir skaudu, kad atsiranda kunigų, kurie nedaro garbės katalikų Bažnyčiai.
  O mes mylėkime Dievą ir savo artimą.

 8. parapijietis

  2011-02-04 23:51

  Teisingai išsakytos mintys ir čia būtų galima dar daugiau pridėt.

 9. Nemakštiškis

  2011-02-05 00:05

  Tai tikra tiesa, ar bent vienas galime paneigti ….. NE..

 10. buvusi parapijietė

  2011-02-05 11:48

  Tikra tiesa,net mano vaikai šliūbo važiavo imti į kitą rajoną.čia paprašė 500 lt.kur matyta,tėvus laidojom visai su kitos parapijos klebonu, kiti visiškai protingi kunigai GĖDA<.

 11. ar skaito

  2011-02-05 14:37

  kazin ar skaito kunigas tuos komentarus , cia tik susirasinejimas tarp saves

 12. 2011-02-07 11:00

  ponas Šlepavičiau, kur tavo garsūs komentarai? Kur tavo graudūs verksmai per sekmadienio pamokslą? Kodėl dėl tavęs verkia tik Lucė, Marytė su Algiuku, socdemė Juškienė? Neturi jau būrio draugų…… Gėda mums dėl tavęs. Ostraipsnis dar ne apie visas klebono šunybes……

 13. Dalia

  2011-02-07 15:26

  Mieli kraštiečiai,
  ir aš labai tikiuosi, kad gerb. Klebonas mūsų komentarų neskaito. Kai amžiną atilsį mamą laidojom ir mirties metines minėjom kunigas pinigų neakcentavo, kaip tik stiprus ramstis ir patarėjas buvo. Nejau visi rašantieji teisėjai tokie jau teisūs, neklystantys ir t. t. Tai nebijokit, vardais, pavardėm pasirašykit, nes …, o karavanas eina.
  Pasidžiaukime, pastatytu Lurdu, tik jo dėka pas mus taip gražu. Nei viena aplinkinė parapija neturi , o šv. Teresėlės skulptūra, maldos grupės. Galima nueiti prie Lurdo pasimelsti ir pravažiuojantys užsuka, kitiems papasakoja. Svečiui parodyt turim ką.
  Linkiu Gerb. Klebonui sveikatos, ištvermės ir Dievo palaimos, o mes visokie būnam pagiežingi ir pikti, pasimetę ir sužeisti, bet svarbiausia tikintys ir žinoma nuodėmingi :)

 14. poniai Daliai

  2011-02-07 16:18

  Kad jau pradėjot sakinį tai ir užbaikit. Jeigu jau visus nemakštiškius laikote tais kuo neišdrįsote įvardinti, nors taip galvojate, tada reiikėtų palinkėti tam karavanui keliauti ir geriau kuo toliau nuo Nemakščių. Tik įdomu kur pasidės pagrindiniai karavano kupranugariai, išvykus jų vadui. Vadas – šiandien čia, ryt – kitur, o nedidelė vilkstinė turės pasilikti. Vistiek visi žinome tos vilkstinės narius. Ar nebus gėda prieš visus Nemakščius?

 15. Dalia

  2011-02-07 17:40

  ponui/iai N
  o dar straipsnyje ir komentaruose rašote kažkas miestelio gyventojus skirsto ….Jūs visi turite savo nuomonę ir ją aršiai ginate. Leiskite ir man ją turėti. Nežinau aš tų srovių srovelių teknačių miestelyje, bet akivaizdu kad straipsnyje ir komentaruose nėra nei vienos kitos nuomonės. Tai pagal visus žurnalistikos principus reiškia, kad straipsnis yra subjektyvus arba užsakytas. Po tariamų objektyvių komentarų priedanga žiniasklaidoje vykdomas klastingas žmonių kiršinimas.
  Logiška, kad už religinius patarnavimus atsiskaitoma. Labai natūralu. Juk reikia mokėti ir notarui, ir už šilumą, ir už šiukšlių išvežimą. Kodėl už tuos dalykus neprotestuojat. O kad bažyčioje daro rinkliavą, tai jau blogai. Rinkliava – natūralus dalykas.
  Manau, kad šiame konflikte jau perženktos visos ribos.Patys rašinėdami ir užverdame tą baisų katila. Tolerancijos,kiekvienam savo darbą dirbti.

 16. pasigailėkim kupranugarių

  2011-02-07 18:48

  Sunki kupranugarių dalia. Ir našta sunki, ir atsigulti reikia kol jojikas užlipa.

 17. Ar

  2011-02-07 19:07

  Ar tik nebus čia ta pati Dalia, kuri viešai atsižadėjo savo žodžių. Taip kaip šv. Petras atsižadėjo Jėzaus. Visi Nemakščiai žino, kad turėjo grąžinti surinktus pinigus.

  Štai kokie žmonės sudaro kunigo komandą. Yra toks posakis “pasakyk kas tavo draugai, pasakysiu kas tu pats”.

 18. Dalia

  2011-02-07 21:58

  Džiaugiuosi, kad aktyviai dalyvaujat :) Skaitau ir mąstau….atrodo koncentruotai išsakiau ir savo nuomonę. Ir mano pavardė jums nieko nesakys, nes iš miestelio išvykau prieš 20 daugiau metų. Stebiuosi sugebėjimu surasti pasakyti ką nors “fui” apie kiekvieną, net ir visiškai nepažįstamą, pasitelkiant biblijinius personažus, kad būtų stipriau.
  Mielieji, tik mano patarimas:jeigu jau nusprendėt ką nors” tarkuoti”, tai darykit tai profesionaliai. Straipsnyje išvardinti faktai prieš kunigą, deja, byloja tik jo naudai. Turėjusi būti širdį verianti mamos pasakota istorija apie vairuotojo pažymėjimo neturintį paauglį, kuris atsitrenkė į tvorą ir kunigo iškviestą policiją. Skaitytojui kalba apie tai, kad ir ačiū kunigui ir gerai, kad tik į tvorą. Gerai, kad miestelyje dabar saugiau vaikščioti, nes miestelėnai žino, kad kunigas netoleruoja važiavimo “pagal mamas” taisyklių.
  Ačiū visiems už dalyvavimą. Daugiau komentarų neskaitysiu ir į juos neatsakinėsiu. O straipsnį pasidėsiu prie neprofesionalios žurnalistikos pavyzdžių.

 19. visiems "išvykusiems"

  2011-02-08 10:20

  Malonu, kad net po 20 metų žmonės taip aktyviai domisi Nemakščių gyvenimu, net žurnalistikos kritikais patampa. Bet vistiek visiems aišku kieno čia ausys kyšo.
  Jeigu nepatiko širdį verianti mamos istorija, tai už laidotuves išprašyta 1000 Lt suma , tikrai turėjo patikti. Tur būt šis faktas jau tikrai byloja kunigo naudai.

 20. viesulas

  2011-02-08 11:43

  jau pats pačiausias prisijungė tik nuo kada jis tapo Dalia o dar sakot kad kunigas komentarų neskaito skaito ir dar kaip skaito

 21. auksas ir pelenuose žiba

  2011-02-08 11:56

  Ką norit tą rašykit, o mūsų klebonėlis vistiek spindės kaip kelrodė žvaigždė ir visiems nušvies kelią. Ir bus saugu Nemakščiuose vaikščioti ir gyventi.
  Viena tiktai gaila, kad netapo spinduliu. Visi labai stengėmės. Balsavom, rašėm komentarus ir tie, kurie prieš daugelį metų išvykę ir pravažiuojantys ir vietiniai. Bet viskas nuėjo šuniui ant uodegos.
  Linkime bandyti dar kartą, gal pasiseks, nes duomenų būti spinduliu – nors vežimu vežk.

 22. viesulas

  2011-02-08 12:32

  ot davet gera ideja rinksim dabar pinagus vezimui pirkt veziosim kunigo nuopelnus taupykit visi

 23. Savas

  2011-02-09 12:37

  Man labai yra gaila kai kazkokie Petro linkeviciaus priesai atkeldino is nemaksciu. Blemba Jis ledinius nemakscius butu padare, jaunimas ir tas kur sededavo ant suolu prie parduodtuves eidavo dirbti pas ji , nes zinodavo kad jis geras zmogus ir gero padarys sau ir mums . Jis juk tris menesius pabuves jau tvarka kokia padare,visa sukslyna sutvarke aplink baznycia apsvietima padare, aplinka sutvarke , nudaze namus, sutvake apsarvojima sale, sutvarke ir ispule asvalta prie baznycio kur seniau budavo baisus kelias.Su jaunimu vazuodavo prie gamtos ten desreles kepdavo. o tas tai vagis tai nieko gero ir nepadre, tik is pensininku melze pinigus ir melze. Kai parejo Stasys i baznycia tai net karto nebuvau nuejas. o kai petras budavo tai eidavau kiekviena sekmadieni.

 24. Taip

  2011-02-09 14:49

  Liūdna, kad apie mūsų kleboną rašomi vien neigiami atsiliepimai. Gaila, bet tai skaudi tiesa.
  Nors visados girti yra lengviau nei peikti.
  Dar prieš Linkevičių vienam mėnesiui buvo atsiųstas toks Marius Venskus. Nors ir jaunas, bet tai kunigas iš didžiosios raidės. Palyginus su kitais, šitam jaunam žmogui galima nusilenkti. Nors buvo labai trumpai, bet manau neatsirastų Nemakščiuose nei vieno, kas juo nesidžiaugė.

 25. daliui

  2011-02-09 17:06

  Ir diskusijų pabaigai būtų toks nuoširdus patarimas. Laikas važiuoti kitą kraštą, kur žmonės dar nieko nežino. Čia nieko gero nebebus, nes visi jau praregėjo. O kitur kol žmonės perpras, galima keletą metelių laimingai prasisukti.

 26. mama

  2011-02-09 20:46

  Kunigas, visu pirma, turetu myleti Dieva, tuomet suprastu, kad reikia myleti kiekviena zmogu: vaika, latra, biedna ir bagota vienodai. ,,Neteiskim ir nebusim teisiami”,Dievas nuteis visus: suklydusius, kurie tai supranta ir gailisi, ir klystancius, bet to nesuprantancius.

 27. skirtas,,as:;ir kitiems

  2011-02-09 23:42

  kai siiandiena suzinojau kad komentarai pasipyle tai siaubia, net uz galvos susiemiau. Kaip pas zmogu tiek neapykantos. Gerbiamoji ,,as;; pasivadinusi ar tu nors viena lapa ar siuksle pakeliai nuo sventoriaus,ar ejai i talkas kaip ejo zmones ir tas pats Algiukas .Nieko nepadarysi -yra zmoniu kur niekas jiems nepatinka. Sakau, gal cia genai- gal tavo gimineje buvo tokiu pat viskuo nepatenkintu.

 28. papildymas as

  2011-02-09 23:53

  tai gal norejote. kad kunigas sekmadieni per pamoksla pasakytu . kad buvo zurnalistes atvykusios del jo . Atejo i baznycia ir tos kurios neina matyt atsiunte jas ,kad pasiklausytu. Bet pasielge jis kulturingai .neisgirdote jo verksmu, nusiskundimu.Visi klystame/bet mokekime atleisti sau ir kitiems. Baikite pagaliau save pajuokos objektu laikyti.

 29. as

  2011-02-10 10:43

  cha cha cha

 30. KAS JŪS PAŠAUKTIEJI ESATE?

  2011-02-10 11:43

  Jeigu butu turejes ka pasakyti tai ir butu pasakes per pamoksla. Bet nei pridesi nei atimsi. Visa tiesa aprasyta, tik gal dar per mazai.
  Labai pritiktų Irenos komentaras “pats nelabasis sutanon ilindęs”.
  Valstiečių laikraštyje internete 2011-02-08 yra labai geras arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus straipsnis „Kas jūs pašauktieji esate?“

  http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Savaites-komentarai/Kas-jus-pasauktieji-esate

  „Tikinčiam žmogui pati pavojingiausia padėtis yra ne tuomet, kai jis pažeminamas, bet kai giriamas ir laikomas žvaigžde.“
  O kaip pas mus baznycioje? Tik pagyros ir plojimai ir dar lyg to butu maza, net pavardes iskalamos akmenyje, o paciam virsuje, didziausiomis raidemis figuruoja pats kunigas magistras Stasys Šlepavičius.
  „Pats pražūtingiausias melas Dievo akyse yra tada, kai meluojama pačiu elgesiu“…

 31. Užrašas ant akmens

  2011-02-10 11:58

  KLEBONO KUNIGO MAGISTRO STASIO ŠLEPAVIČIAUS RŪPESČIU 2009-2010 METAIS SUTVARKYTAS ŠVENTORIUS IR ĮRENGTI PROCESIJŲ TAKAI.
  GARBĖ IR DĖKINGUMAS AUKOTOJAMS, IŠMINTIES ŠVIESA IR AUKA IŠSKLAIDŽIUSIEMS ŠEŠĖLIUS, TEMDŽIUSIUS ŠVENTORIAUS GROŽĮ.

 32. Kaimietux@ -^.^-

  2011-02-10 13:30

  Jūs esate faini ir lb juokingi žmonės, mokat stumt ant kitų. Padarote žmogų despotu ir bandot sukti melodrama apie net apie nenusisekusia kelione per tvorą į parduotuvę (rofl). Ir nesprinkit tom savo ašarom, nėr čia ko, dar kokia liga susirgsit ^.^

 33. Alio

  2011-02-10 21:47

  Man atrodo, kad Dalia yra klebono gaspadinė iš Alio raseiniai, o Kaimietux – jos vyras

 34. as

  2011-02-10 22:19

  grybu karas visiskas…

 35. gal gana?

  2011-02-10 23:49

  buvo gecas – blogas, atejo linkevicius irgi neitiko visiems… tik dabar jau staiga sudievintas, kai argumentu truksta… atejo slepavicius isvis baisu… tai ka dabar daryt? taigi dabar kylam karjeros laiptais – jau ir vyskupas yra blogas…

  o i save pasiziurim? atsigreziam i savo darbus? nieko nekaltinu, nieko neginu, tik geda uz to krasto zmones tarp kuriu uzaugau ir kuriuos puikiai pazistu… kuo toliau tuo labiau nesinori net per sventes cia uzsukti, nes tikrai nera atgaivos kai zmones tau i veida sypsosi o nusisuke apsneka…

  cia kaip is tos reklamos – broliai, sunai, vyrai, moterys ir visi – ar ne is dulkiu kilom, ar dulkem pavirsim – tai kam dar tu pamazgu kurias vis pilam vienas ant kito?

 36. tikrai gal gana?

  2011-02-11 09:43

  Tai, kad nei su vienu neiškilo tokių problemų. Gečas nei pats lakstė su lėkšte po bažnyčią, nei kaulijo. Galima kiekvieną apkalbėti, bet iki tokio masto dar nesigirdėjo ir visoje Lietuvije. Išgarsėjo per spindulio rinkimus, kai teko gėdingai pasitraukti.
  Kur tai matyta už laidotuves imti 1000 litų. Reikia sąžinės nors kiek turėti.
  Dabar nors kainas visi sužinojo. Gal apsiramins vieną kartą. Ir baikim tuos apsišaudymus. Vistiek visi žinom tikrą padėtį ir tas vaikiškas gynimas nieko neįtikins ir nepakeis.

 37. tikrai tikrai gana

  2011-02-11 17:18

  ar neatsibodo rasyti ? zinome tikra padeti kas kiek kainuoja ir kvit.As neginu kunigo ir nesmerkiu bei prisiminkim kai pirmas sarvojimas buvo po baznycia , kunigas nepasake kiek duoti. tai savo nuoziura dave 500Lt o jau neuzilgu buvo ir kitos laiduotuves . tai Vytelis suzinojo kad Birutele dave 500 tai jis 600 tai mes ir pripratinome bet kad reikia 1000 moketi tai siaube

 38. viskas

  2011-02-12 14:12

  pagaliau valio

 39. GODA

  2011-02-12 15:38

  Bandau.

 40. angelas

  2011-02-13 01:55

  skaitau komentarus ir man darosi baisu.visi varo ant kunigo kaip tik moka.kad kunigas dauk ima pinigu uz laidotuves,kad labai blogas.
  bet palaukit brangieji,ar ne jus patys besirunkdami tas kainas uzkelet o dabar verkiat.as kai aukojau marijos lurdei kopliciai,manes kunigelis paklause ar as pasilikau duonai.
  as nesu sios parapijos zmogus,bet as visada atvaziuoju melstis i nemaksciu baznicia,nes sis kunigas yra malonus ,graziai laiko misias,paklausia kaip gyveni.
  jus dabar teisiat si kuniga,bet nejieskat budu kaip viska isprest taikiai,be uzgauliojimu ir kaltinimu vieni kitiems.
  mes esam tikintys zmones tai ir parodikim,kad mokam atleist ir suprast.
  bukit vieningi ir raskite bendra sprendima kuris vel suvienitu i viena kruva visus nemaksciu tikinciuosius.
  te laimina jus dievo palaima.

 41. kvietimas

  2011-02-13 14:09

  Bet visi gynėjai ne iš mūsų parapijos. Arba išvykusieji, arba pravažiuojantys. Taip buvo ir per tuos nelemtus spindulio rinkimus. Labiausiai garbino tai tie visi nevietiniai. Atvažiuokit dažniau, tik ne tuščiom kišenėm.
  O dabar net ir angelas apsireiškė. O kad čia tikrai angelas matosi iš rašto. Ten gramatikos nemoko.

 42. piktas

  2011-02-14 10:45

  kai mano tevukas nuejo uzsisakykyt misias kunigas pasake kad pinigu ims kiek aukosi tai padave 50 litu. ir ka kunigelis pasake kad mazai teko traukt visa 100

 43. Antanas

  2011-05-09 12:58

  Daug kas priklauso ir nuo bendruomenės. Jei bendruomenė vieninga, aktyvi, tai ir klebonas nenorės savivaliauti. Straipsnyje užsimenama apie pastoracinę tarybą. Tačiau juk ją tikriausiai turėtų rinkti patys parapijiečiai. Savo laiku, matyt, jie nebuvo aktyvūs, jeigu taryba, kaip rašoma straipsnyje, yra saujelė klebono šalininkų. Mano nuomone, pasirinktas blogas kelias spręsti problemas – rašyti skundus vyskupui (beje, skundai vyskupui dėl šioje parapijoje ir dėl ankščiau klebonavusių dvasininkų – ne naujiena). Žinau, parapijoje yra įtakingų žmonių, į kurių nuomonę klebonas įsiklauso. Kodėl su jais nemėginta pakalbėti? Man atrodo, visų pirma reikia siekti viešumo. Kad parapijiečiai smulkiai žinotų, kiek kas kainuoja ir jie patys nuspręstų, ar jiems pirkti traktoriuką ir tegul klebonas šienauja, ar patys geranoriškai, BE RAGINIMŲ šienauja su dalgiukais. Tačiau man atrodo, nereikėtų norėti, kad pats klebonas su dalgiu švaistytųsi, ar kad augtų piktžolės, nesvarbu, kad sunkmetis. Be to, visi parapijiečiai (bent jau dauguma) turėtų būti aktyvūs. Man atrodo, nesunku suprasti, kad viskas brangiai kainuoja. Žiemą komunalinių mokesčių už nedidelį butelį mieste tenka užmokėti po pusę tūkstančio ir daugiau per mėnesį. Pažiūrėkit, ką galima nupirkti už 2 Lt. O juk yra tokių, kurie retkarčiais įmeta per mišias 2 Lt ir mano, kad už tuos centus klebonas gali neblogai verstis. Nereikėtų piktintis, kad iškaltos pavardės parapijiečių, prisidėjusių prie Lurdo statybos. Toks padėkojimo rėmėjams būdas – jokia naujiena ir galima pateikti daug pavyzdžių. Įsivaizduokim, kad visi parapijiečiai būtų paaukoję po 100 Lt (kiek girdėjau, tiek reikėjo paaukoti, kad pavardė būtų iškalta). Tada nebūtų buvę prasminga iškalti visos bendruomenės sąrašo. Reiškia, tokių rėmėjų buvo mažuma. O 100 Lt nėra jau tokie dideli pinigai tokiam reikalui. Vienas dalykas, kas man nepatinka, kad klebonas neskambina mirusiesiems varpais. Man iš vaikystės yra toks prisiminimas: išgirsta kaimo žmonės varpus ir kalba “Amžiną Atilsį”… Nereikėtų tos tradicijos naikinti. Bet jei neklystu,visada už skambinimą būdavo atskirai užmokoma.

 44. gintare

  2011-06-17 14:18

  tai tikra tiesa nes jei kunigas gali iskelti katik atsikrausciusi kuniga petra linkeviciu tai jam dievas net nepades.sliuzas o ne kunigas

 45. gintare

  2011-06-17 14:20

  tai tikra riesa nes jei jis iskrauste katik naujai atsikrausciusi kuniga petra linkeviciu jam net dievas nepades o tik velnias zliuzas o ne kunigas.

 46. Buvusi parapijiete

  2011-08-29 03:56

  Oi prisiskaiciau as cia bele kaip net juokas ima. I baznycia musu dar sena medine, as pradejau eit dar labai mazyte. O klebonu nuo to laiko pas mus buvo tiek daug kad net suskaiciuot but sunku dabar. Ir deje, deje…. Ne vienas musu babytem kurios sekmingai prie ruso komunistem buvo ir i baznyteles puse net neziuredavo deje netiko. Visi jie gi ‘vagys’, ‘paleistuviai’, ‘parazitai’ ir t.t
  Oi kaip po to kai juos isgena ir gauna vel nauja auka, musu davatkeles (kitaip ju pavadint deje negaliu), pradeda gailetis ir aukstint buvusiji. Kiek pamenu tas klebonelis, kuris buvo pries si atkeltas buvo cituoju: ‘psichinis ligonis’ , ‘mafijozas’ ir dar siaip negraziais zodziais isvadintas tu paciu bobeliu, kurios minimos straipsnyje (beje dabar jos jau sriubauja, kad pastarasis buvo iskeltas, nors kiek zinau taip pat skundus vyskupijon del jo rase). Deje musu labai ‘protinga’ zurnaliste sios informacijos negalejo susirasti, arba nenorejo, arba gal net uz tai kad netycia nerastu jai buvo sumoketa.
  Tai va kaip su ta tiesa, kuri deje visai net nera tiesa yra.
  Man tik liudna ir geda, kad su kai kuriais cia minetais zmonemis as bendravau ir maniau kad tai tikrai yra geri zmones, o pasirodo klydau… O pasirodo, kad uzaugau su tokiais zemo lygio ir kulturos zmonemis, kad dabar net geda kam apie tai papasakot.
  Linkiu klebonui ir visiems klebonams, kurie bus ateityje, nes tikiu kad jei jo neperkels pries jo paties nora, tai greit jis pats panores – stiprybes ir tvirto charakterio. Neleiskite, kad tu senu nukvakusiu davatku banda, jus palauztu, nes jos to nevertos.
  SEKMES.

 47. as dede

  2012-03-24 18:49

  durnas tas mumsu kunigs

 48. as dede

  2012-03-24 18:50

  kunigas durnas

 49. Nezinoma

  2012-05-29 18:56

  Pries ka nors durnu vadinant, reiktu i save tik pasiziuret. O kuniga Slepaviciu pazistu is seniau, kol jis Tryskiu parapijoje buvo ir tikrai nei vieno blogo zodzio pasakyti apie ji negaleciau, tik gera. Bukit mieli, ir nesisvaidykit kaltinimais. Tikra teisybe, kad uz gera tik blogu atsimoka

 50. Opoli

  2012-09-07 13:48

  velnio darbas.

 51. sventas petriukas

  2013-03-28 13:40

  kazkokia ligoniu armija cia rasineja, nuvaziuokit i skaudviles baznycia pasiziurekit, o paskui malkit, nei vieno nesu mates, kad prie baznycios dirbtumet, lopetos