Neparank?s varovai

Versija spausdinimui

anas VITKUS

,,Kiekvienas veimas turi savo akmen? byloja liaudies imintis. Panau, kad mes suradome sav?j?. Lapkri?io 15 d. RKKSC sal?je sulauk?me sve?i? i Panev?io atvyko ,,Bangen?-Aivera. Vyrai subrend?, su ,,autoritetais (ta prasme ne plunksnel?s), mums pa?stami. i?rov? kaip per atkrintam?sias, ne tai, kad obuoliui n?ra vietos kur nukristi, faktikai stov?ti ant vienos kojos teko. Rungtynes prad?jome labai… tiesiog labai… Bet labai ne visada padeda. Po 4:22 min. mes priekyje 13:08. Viskas lyg ir gerai. Suaidus dar kiek laiko, mes vis dar priekyje 15:10. ok?j? daug tai gerai. Fort?na k? ?ia ir bepridursi. Prisik?r?me problem?, ir po pirmojo ketvir?io 17:21. Argi ?ia problemos? Vejam?s… Antrajame k?linuke likus aisti 4:21, jau 30:31. Mes aunuoliai. Taip ir nor?josi pasakyt apie r?kym? ir… apie kiaules (m?s? skanesn?s).
?tamp? gana s?kmingai maino ok?jos. Laiku ir vietoj. aunuol?s! Visikai netrukus ,,Rasai jau priekyje 34:33. ?ia tikrai prasid?jo vyrika kova. Takas ? tak?. Prie didi?j? pertrauk? ,,rieb? tak?, taip, saky?iau, elegantikai inteligentikai ir be gailes?io pad?jo J.Petkevi?ius 40:39. aidimas apylygis, ta?iau varov? amiaus vidurkis didesnis. Bandome juos uvaikyti (kaip agurkus stiklainyje).
Antra rungtyni? dalis prasid?jo greitu?iais ir grau?iais metimais. Svarbu maiau klydome ir matome 45:41. Nu tai, rup?yt? rugienoj ant t? odi? v?l lygu (45:45,liko 4:45 min.). Su sal?s pagalba, netrukus buvo 49:45. Nereikia ?sijausti. Ta?iau sve?iai ne itin supratingi, tad V.Savostjanovas apramino galingu d?jimu (liko 3:10 min.). Sako, pyktel?jusios moterys graesn?s, bet kaip smagu i?r?ti ? susinervinusius vyrus… Ypa? ? varov? krepininkus. Pyktis j? prieas. Prie paskutini?j? varyb? atkarp? 59:53. Kad 50 tak? skirtumu nelaim?sime, aiku buvo dar prie rungtynes. Tad, tuo pa?iu stiliumi pirmyn. Pradia ne itin linksma (59:57). Suaidus 3 min., jau 62:62. Dar po 2 min. dar?si nejauku 62:67. Prad?jome skub?ti, nekrito tolimi metimai, ko nepasakytum apie varovus nedaug met?, bet taikliau. Likus iki aidimo pabaigos 47 sek., rezultatas 70:76 – vis dar prieinink? naudai. ?m?me juos gaudyti. Deja… Baud? metimus jie realizavo beveik idealiai. K?linuk? pralaim?jome 28:11. Nesunku buvo suskai?iuoti ir galutin? rezultat? 81:70. ,,Bangen?Aivera ir patys sunkiai gal?jo patik?ti savo pergale.
Taikliau met? dvitakius 60 prie 51 proc., tolimus metimus 33 prie 19 proc. (mes i 31 metimo pataik?me 6, jie i 15 5). ,,Rasai tikslesni nuo baud? metimo linijos 77 prie 66 proc. Daugiau atkovojome kamuoli? po varov? krepiu – 9 prie 5, ta?iau bendr? kov? pralaim?jome 37:30. Geriau atlikome perdavimus metimui 16 prie 10, ta?iau dar?me daugiau praang? (23 prie 16). Laimingas, kaip rubl? gav?s, buvo panev?ietis .Valuckas, peln?s 22 takus. Jam gerai talkino A. Staaitis (16 tk. bei 7 perdavimai metimui), T.Labutis (12 tk.). Negalima sakyti, kad m?s? komanda miegojo: V.Ukuraitis ?met? 21 tk., N.Karlikanovas 18, V.Savostjanovas 13, J.Petkevi?ius 12. Abi komandos klydo nedaug, bet, atrodyt?, i nereikming? smulkmen? ir isirutuliavo mums nepalankus galutinis rezultatas. Likimo ironija kit? dien? vykome pas juos. Nuotaikos buvo neprastos (nei?rint vakaryk?io pralaim?jimo), nes gerai susiklos?ius aplinkyb?ms, jie pagrindiniai m?s? varovai d?l geresn?s vietos turnyrin?je lentel?je. Pradia be valgybos, tik nelabai vaisinga. Suaidus pora minu?i? – 4:0 eiminink? naudai. Panev?ie?iai labai jau anksti prad?jo tik?ti savo s?kme, u k? yra baudiami J.Petkevi?ius j? atakos metu ,,rekvizavo kamuol?, ir negausi? savo sirgali? diaugsmui, ?gr?do j?. Gaila, kad tik ? krep?. Dar po 18 sek. rezultatas jau lygus (4:4). ,,Bangen?-Aivera net ne?sib?g?jusi okti per griov? auk? ,,op. Tiesa, j? sunkioji artilerija (gird?jau juos vadinant ir ,,m?sa, ir ,,laininiais) prad?jo pataikyti 11:5 (iki k?linuko pabaigos 6:13 min.). ?ia mes v?l parod?me charakter?, ir likus 4:05 min., jau priekyje 13:12. Tiesa, iuo rezultatu diaug?m?s neilgai, bet a praturtinau savo odyn? sinonimais ir epitetais teis?j? tema. Likus 2:01 min., taip vadinamas ,,kauas skyr? mums technin? praang?. Atsitiktinumo d?ka jo galva pasiliko ant kaklo. Akivaizdios savo klaidos jis niekaip nenor?jo pripainti. To ,,lupenos (citata i trib?nos) d?ka pirm?j? ketvirt? pralaim?jome 21:15. Po pertrauk?l?s vangokai viskas klost?si. Suaidus 1:15 min., V.Ukuraitis ?sp?dingu d?jimu i viraus primin?: ,,Mes i Raseini?. 8:26 min. tiek iki didiosios pertraukos. ?ia suinojome, kad teis?jauja ,,gaidys (taip nusprend? vietiniai sirgaliai). Kamuoliui atokus nuo lanko, jis atsitrenk? ? laikmat?, esant? vir lentos ir ?krito ? krep?. M?s? krep?. Takai uskaitomi. Maa to dar skiriama ir bauda, kuri s?kmingai realizuojama. Varov? treneris D.Rubtavi?ius v?liau pasak?: ,,Gerai, kad ne ? m?s? krep?. Tai mus kiek imu? i v?i?. Suaidus 2:47 min. 30:21. Teko prisiminti, kas mes tokie. Beveik ?pus?jus iam ketvir?iui ?m?me lipti ant kuln? 26:32. Daugiau atitr?kti nebeleidome (35:41,likus 2:50 min.). Prie didi?j? pertrauk? – 44:47. Nuotaikos neprastos.
Antr? varyb? dal? prad?jome nuo klaidos. eimininkai atsak? tuo pa?iu. Mes – dar vien? klaidel?. ?tampa did?jo. Rezultat? po truput? koregavome (49:51), o po V.Savostjanovo tritakio – jau priekyje (52:51). Po to dar ,,lengvutis blokas. Likus iki io ketvir?io aisti 4:34 min., jau 57:51. ,,Bangen? – Aivera per ? laik? ?met? vos 4 takelius. Puiku. V?l prasid?jo nemalonumai. Deja. Igirdau dar vien? prasming? od? ,,lochas (autor?s m?s? sirgal?s). Garb?s odis jis ne toje lygoje teis?jauja (vilpia). Jo pastangomis, likus aisti 2:53 min., lygu 57:57. Strigome, ir varovai priekyje (62:57). Kamuolys, pasirodo, tikrai apvalus. Prie paskutin?j? ketvirt? nebuvo jau taip blogai. Atsilikome tik 4 takais (64:60). Dar vienas puikus epitetas grybas (j?s turb?t supratote, apie k? ?ia). Panev?ie?iai (turb?t eiminink? teis?mis), kaip ialkusios koalos ? med?, lygiai taip pat lipo ant m?s? krepinink?. Baudos, aiku, mums. 73:69 (liko 4:22). Laiko daug, tai dar ne tragedija. Ta?iau (tipo) teis?jai tendencingai lugdo visas m?s? pastangas – 80:75 (liko 52,7 sek.).
Prad?jome prasiengin?ti gal prames? eiminink? nervai pasirod? stipr?s. Jie atlaik? m?s? spaudim? ir vent? pergal?, nors puikiai suprato, kieno d?ka ji atiteko b?tent jiems (85:80). ,,Bangen?je – Aiveroje pastebimiausias (turb?t taip ir turi b?ti) kapitonas T.Petroaitis – 22 tk. ir 27 naudingumo balai (jis turb?t ir kakoja graiau u kitus…). Gerai jam talkino A.Mikta (16 tk.), N.Anskinas ir .Valuckis (po 14 tk.). Taikliau atakavo krep? (nei mes) i vis? pozicij?: dvitakiai 57,4 prie 57,1 proc., tritakiai 57,1 prie 41,7 (jie met? 7, mes 24 kartus), baud? metimai 76,6 prie 62,5 proc. Atkovojo daugiau atokusi? kamuoli? 32 prie 26. Visi kiti rodikliai labai pana?s. ,,Rasai kov?si galingai visa komanda: V.Savostjanovas (20 tk.), N.Karlikanovas (18 tk.), V.Ukuraitis (17 tk. ir 26 efektyvumo takai), J.Petkevi?ius (13 tk.). Abi komandos surinko po didel? kiek? naudingumo bal?: panev?ie?iai 100 (tai tikrai daug), raseinikiai 81. ?vertinus vis? m?s? regiono komand? paj?gum?, planuojame aukt? viet? savo pogrupyje. i nes?km? kojos pakiti netur?t?. Kaip sakoma: ,,Laikykime pygas, tautie?iai.
2010 m. gruodio 3 d. (penktadien?) 18.00 val. Sporto centro sal?je vyks Region? krepinio lygos varybos. Susitinka Raseini? ,,Rasai – iauli? ,,Saul? – Auktabalis.

Komentarų nėra