N?ra to pos?dio, kuris neieit? ? ger?

Versija spausdinimui

Kristina BENDI?T?

N?ra to pos?dio, kuris neieit? kakam ? ger?, kita vertus, n?ra to sprendimo, kuris neatnet? kakam nieko gero. ? pirm?j? iais metais, 44-?j? Savivaldyb?s tarybos pos?d?, vykus? sausio 28 dien?, Tarybos nariai rinkosi gan gerai nusiteik?, o vicemer?s Gitanos Raimien?s veide viso pos?dio metu aid? linksma ypsena, tad galime daryti prielaid?, kad gyvybikai svarbi? (bent jau Tarybos nariams!) klausim? nebuvo svarstyta.

Pos?dio pradioje meras Petras Vebavi?ius nepamiro graios tradicijos pasveikino sausio m?nes? gimusius Tarybos narius, ?kart tai du jubiliatai 40-met? atvent?s Linas Dargevi?ius ir 45-eri? met? sulauk?s Jordanas Kenstavi?ius. i? ikilming? akimirk? sal?s kampe dar nuo mero gimtadienio usilik?s pianinas stov?jo viltingai susig??s ir visais savo klaviais nekantriai lauk? jautri? maestro pirt? prisilietimo. Instrumentas su mielu noru b?t? paklusniai suskamb?s Ilgiausi? met? melodija. Deja, vienintelis Tarybos narys, turintis neabejotin? muzikin? talent?, d?josi nieko nepasteb?s ir nesuprant?s. Jubiliatams teko pasitenkinti iltais sveikinim? odiais ir puokt?mis raudon? roi?, nors kas idr?st? suabejoti, kad jie nebuvo verti muzikinio sveikinimo. Pos?diuose tikrai tr?ksta menini? intarp?, gyva muzika tik papuot? ?sisen?jusiu nuoboduliu paenklint? sal?.

Na, o vicemer? Gitana Raimien? ?gyvendino, jos pa?ios odiais tariant, malon? ?pareigojim? ji ?teik? merui Petrui Vebavi?iui Lietuvos ne?gali?j? sporto federacijos prezidento Anatolijaus ?upkovo pad?k? u param? ne?galiesiems. Nutilus audringiems aplodismentams, rajono valdia visa galva pasin?r? ? rimtus darbus. Pos?dyje dalyvav? 24 Tarybos nariai svarst? ir patvirtino 27 sprendim? projektus.

Daugeliu klausim? vieningai sutar? tiek sal?s dein?je, tiek kair?je s?dintys Tarybos nariai. Ta?iau, kaip visada, priimant kai kuriuos sprendimus, kilo diskusij?. Tai ?rodo, kad Taryba n?ra abejinga rajono likimui ir kaltinti j? atsainumu bei pasyvumu b?t? tiesiog nepadoru.

Sprendimo projekt? D?l garantijos UAB Raseini? autobus? parkas ilgalaikei paskolai (lizingo sutar?iai) suteikimo pristat? Biudeto skyriaus ved?ja Aldona Krivickien?. Ji informavo, kad sprendimo projektas buvo svarstytas Biudeto ir socialinio ekonominio vystymo komitete ir jam buvo pritarta.

N?ra to pos?dio, kuriame neprabilt? Tarybos narys Liudas Kavaliauskas, taigi ir is kartas ne iimtis. Mes danai kalbam apie Autobus? park? per paskutinius trejus metus. Jau vien garantij? ir savivaldyb?s paskol? portfeliai Autobus? parkui susidar? beveik 5 miljonai, – susir?pin?s kalb?jo L.Kavaliauskas. – iuo momentu mes inaudojame paskutin? garantij? limit?, atiduodami j? Autobus? parkui tai 1,3 milijono lit?. Matome, kokia yra iema, jei ?vykt? kokios stichin?s nelaim?s, mes usikertame sau keli? pad?ti kitoms ?staigoms. Manau, kad met? pradioje atiduoti i? garantij? Autobus? parkui nepasiliekant jokio rezervo, yra netikslinga. Autobus? parkas gal?t? iekoti sav? rezerv?, o savivaldyb? tur?t? nepalikti kit? ?staig? be joki? garantij?. Si?lau nepritarti iam sprendimo projektui.

Ta?iau meras P.Vebavi?ius Tarybos nariui visad turi paruo?s kontrargument?: A irgi, kaip Tarybos narys, turiu teis? pareikti savo nuomon?. J?s, gerbiamas Liudai, neklaidinkite nei Tarybos nari?, nei televizijos i?rov?. Autobus? parkas joki? paskol? i savivaldyb?s n?ra gav?s. Yra gav?s tik investicijas: pra?jusiais metais 200 t?ks. Lt, ir upraeitais metais 200 t?ks. Lt. Investicijas gavo visos udarosios akcin?s bendrov?s. Pakankamas garantijas esame idav? ir Raseini? ilumos tinklams, ir Raseini? vandenims, tod?l mes stichini? nelaimi? nebijom ir j? kol kas dar n?ra. Garantijos kol kas dar n?ra suteiktos Raseini? komunalin?ms paslaugoms, bet jie j? ir nepra?. ?ia garantija, o ne savivaldyb?s pinigai. ?mon? pati mok?s lizing?, ne savivaldyb? mok?s. Tod?l reikia visk? atidiai id?styti. Daugiau norin?i? pasisakyti iuo klausimu nebuvo, tad meras pasi?l? balsuoti. Be jokios abejon?s, sprendimo projektui pritarta: 15 Tarybos nari? balsavo u, 9 susilaik?.

Skirtingos Tarybos nari? nuomon?s iryk?jo svarstant sprendimo projekt? D?l Raseini? rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos filial? likvidavimo, kur? pristat? Kult?ros, vietimo, sporto ir jaunimo reikal? skyriaus ved?jas Art?ras Milaauskas. Prane?jas pripaino, kad tai pats nepopuliariausias iame pos?dyje svarstomas klausimas, ta?iau gyvenimo realijos ver?ia daryti poky?ius.

Kaimuose ma?ja gyventoj?, maas bibliotek? lankomumas, pastatai neildomi, man teko lankytis rajono bibliotekose ir kalb?tis su darbuotojomis. Kai kurios i j? net pa?ios atvirai pasako, kad n?ra perspektyv?, skaitytoj? maai tik vienas kitas kas tre?i? dien?, li?dnu balsu d?st? Art?ras Milaauskas. – Atsivelgiant ? visa tai si?lome likviduoti nuo balandio 1 dienos Raseini? rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos Al?j? ir G?luvos filialus, o nuo birelio 1 dienos Didiuli?, Lyduv?n?, Paeuvio ir Poe?i? filialus. Galiu pasakyti dar vien? argument?: be pertvarkos, su turimu biudetu Raseini? vieoji biblioteka irgi neigyvens.

Tarybos narys Darius Ulickas pasidom?jo, kam bus perduotas knyg? fondas. Prane?jas paaikino, kad si?loma, pasitarus su bendruomene ir vietos kult?ros darbuotojais, kaip alternatyv? ?steigti knyg? idavimo punktus. Jei bendruomen?s pageidaus, joms bus perduota dalis knyg? fondo.

Kai kalba eina apie vies?, kult?r? ir literat?r?, ?vykt? kakoks nesusipratimas, jei nepasisakyt? Tarybos narys Antanas Vizbaras. Jis si?l? pakeisti pat? sprendimo projekto pavadinim?. Anot A.Vizbaro, vietoj bibliotekos filial? likvidavimas, tur?t? b?ti tinklo pertvarka ir optimizavimas, be to, sprendimo projekto preambul?je tur?t? b?ti LR Bibliotek? ?statymo ne tik 6 ir 10, bet ir 12 straipsnis, kuriame kalbama apie mokykl? (iskyrus aukt?j?) bibliotekas. Tarybos nario nuomone, gerbiamos naujos bibliotekos direktor?s Dainos Sutkevi?ien?s nereik?t? palikti vienos: paruoti ir pateikti Savivaldyb?s tarybai naujos redakcijos vieosios bibliotekos nuostatus jai tur?t? talkinti Kult?ros, vietimo, sporto ir jaunimo reikal? skyriaus ved?jas. A.Vizbaras dar si?l? iki gegu?s 1 dienos ?vykdyti LR Bibliotek? ?statymo 10 straipsnio 5 dalies 2 punkto reikalavim?, kuriuo skelbiama, kad miesteliuose ir kaimuose vienas bibliotekos filialas paprastai steigiamas vidutinikai 700800 gyventoj?. Tarybos nario manymu, visi pertvarkos ir optimizavimo paruoiamieji darbai gal?t? b?ti baigti iki birelio 1 dienos, o liepos 1 dien? ?registruota pertvarka. Be to, sprendimo vykdymo kontrol? jis si?l? pavesti ne administracijos direktoriui Dainiui Baltruai?iui, kaip numatyta sprendimo projekte, o vicemerei Gitanai Raimienei. Tarybos nario A.Vizbaro pasi?lym? visi iklaus? be ado. Nu tu ?ia papylei, Antanai, – tepasak? meras, – net neinau, kaip balsuoti.

A.Milaauskas teig?, kad sprendimo projekt? derino su Juridiniu skyriumi: ?ra?me tuos ?statymus, kuriais vadovavom?s. Jei nelieka to filialo, tai nelieka, kitos alternatyvos a nerandu. D?l talkinimo ruoiant naujos redakcijos vieosios bibliotekos nuostatus: ?staigos vadovas privalo pats juos parengti, o skyrius, savaime suprantama, gali patarti, kuruoti, pad?ti.

Ta?iau Tarybos narys A.Vizbaras n? nesiruo? atsiimti pateikt? si?lym?. Maa to, jis dar pamin?jo, kad Raseini? rajono vieosios bibliotekos iluvos filialo ir iluvos mokyklos bibliotekos duris skiria tik 6,5 metro: Manau, kad ios bibliotekos gal?t? b?ti sujungtos ? vien?, nes vis tiek finansuojamos i savivaldyb?s biudeto.

A.Milaauskas atsak?, kad sujungti bendrojo lavinimo mokyklos bibliotek? su vie?ja neleidia ?statymas. N?r tokio ?statymo, – prietaravo A.Vizbaras. A.Milaauskas dar si?l? padiskutuoti iuo klausimu, ta?iau meras pedagogikai, lyg du besigin?ijan?ius mokinukus sudraud?: Gerbiami kolegos, gal j?s padiskutuosit v?liau, kai susitiksit, gerai? O dabar mes ?ia jau tur?sim spr?sti, o j?s diskutuokit po to.

Pasigirdo Tarybos nari? bals?, praan?i? pakomentuoti, apie k? eina kalba Bibliotek? ?statymo straips-niuose, kuriais si?loma papildyti sprendimo projekto ?vadin? dal?. Tarybos narys Dainius adauskis pasi?l? io klausimo svarstym? atid?ti, kadangi jis akivaizdiai neparuotas. Tarybos narys Darius Ulickas si?l? sprendimo projekte pakeisti 4 punkt?: sprendimo vykdymo kontrol? pavesti mero pad?j?jui Antanui Vizbarui.

?statymuose ir pasi?lymuose taip susipainiota, kad meras, kaip iaudo sk?stantis, grieb?si juridinio skyriaus ved?jo Virginijaus Pociaus patarimo. Juristas teig?, kad sprendimo projekto pavadinime pavartotas odis likvidavimas yra tikslesnis, nei Tarybos nario si?loma pertvarka ir optimizavimas. Be to, mokyklos biblioteka ir vieoji biblioteka pagal ?statym? itaip negali b?ti sujungtos. Jei ir gali b?ti sujungtos, tai tik reorganizuojant,o tai yra sud?tinga proced?ra.

Raseini? rajono savivaldyb?s vieosios bibliotekos direktor? Daina Sutkevi?ien? teig?, A.Vizbaro si?lomo Bibliotek? ?statymo 12 straipsnio nereik?t? ?traukti, kadangi mokyklos biblioteka ir vieoji biblioteka skiraisi; o atid?jus io sprendimo projekto svarstym?, ikilt? labai daug finansini? problem?.

Tarybos nariai kruop?iai balsavo d?l kiekvieno pasi?lymo, ir tik tada nubalsavo u vis? sprendimo projekt?: preambul?je liko ?rayti 6 ir 10 Bibliotek? ?statymo straipsniai, o kiti kiln?s Tarybos nario A.Vizbaro siekiai nesulauk? pasisekimo.

A ir sakau, kad lazda turi tiek gal?, kiek reikia. Atsikra?iusi dugnan gramzdinan?i? filial?, Raseini? vieoji biblioteka sustipr?s, suklest?s ir skleis vies? viso rajono mon?ms; Darbo bira irgi nenuobodiaus: i kailio nersis, kad surast? darbo b?reliui bedarbi? bibliotekinink?. O kaimo vietovi? gyventojai taip pat netur?t? labai krimstis UAB Raseini? autobus? parkas, ?gij?s savivaldyb?s garantijas ilgalaikei paskolai, tikrai nepasiiuklins ir organizuos deram? susisiekim? – bent kart? per savait? net i tolimiausio rajono kampelio bus galima atvykti ? miesto bibliotek? ir su pilnu gl?biu viei?, dar spaustuv?s gaiva dvelkian?i? knyg? parsirasti ? gimt?j? sodi? jei t? pa?i? dien? autobuso gr?ti ir nebus, tai kit? ar dar kit? tikrai. Taigi, n?r to sprendimo, kuris neieit? ? ger?.

P.S. Pos?dio pabaigoje meras Tarybos narius supaindino su t?dien gautu praymu uregistruoti frakcij? U Raseini? ateit?. Frakcijos seni?nu irinktas Jordanas Kenstavi?ius, frakcijos nariai: Kristina Bartkut?, Vaclovas imaitis, Jordanas Kenstavi?ius. Frakcija uregistruota.

Komentarų nėra