Aktualijos

Vaik? vasaros stovykla Skaityk! Kurk! Tobul?k! (0)

Vasar? Raseini? Marcelijaus Martinai?io vieojoje bibliotekoje vaik? stovykloje Skaityk! Kurk! Tobul?k! linksmai urmuliavo jaunieji bibliotekos skaitytojai. Prasming? ir turining? veikl? organizavimas, pasitelkiant imani?sias technologijas ir edukacinius usi?mimus, puosel?jant literat?ros skaitym?,

Skaityti daugiau

V?l sukviet? Girkalnio grieyn? 2022 (0)

Girkalnyje v?l skamb?jo smagi ir tranki kaimo kapel? muzika. ?ia paskutin? vasaros etadien? vyko tradicin? jau atuonioliktoji kaimo kapel? vent? Girkalnio Grieyn? 2022. Lauktoje ir labai pasiilgtoje vent?je, kurioje netr?ko

Skaityti daugiau

Kaip ilaikyti psichin? ir emocin? gerov?? (0)

Dabartinis pasaulis nestokoja ibandym? iuolaikiniam mogui tenka kovoti su stereotipais, norima visur susp?ti, tapti geriausiais ir usikabinti sau nematomus medalius. Deja, danu atveju tai atnea daugiau nusivylimo nei diaugsmo,

Skaityti daugiau

Apsaugokime save ir savo eim? galingiausiu ginklu nuo COVID-19 (0)

Nors iuolaikin? medicina yra labai paangi, ukre?iamosioms ligoms valdyti galingesnis ginklas u vakcinacij? dar n?ra irastas. Didiausios pandemijos monijos istorijoje buvo suvaldytos tik pasitelkiant skiepus, tod?l siekiant ir toliau s?kmingai

Skaityti daugiau

Rugs?jo ingsneliai rudens takeliu (0)

Kiekviena Rugs?jo 1-oji tai vent?, urmulys, o kartu ir naujai ver?iama knyga, kuri? pradedame rayti visa bendruomen?. Pasitinkant Mokslo ir ini? dien? lopelyje-darelyje Liepait? svarbiausia, kad vaikai eng?

Skaityti daugiau

Startuoja naujas projektas @klasikos jungtys (0)

Rugs?jo 1-oji net ir tiems, kurie jau daugel? met? nesimoko, nestudijuoja, kelia tam tikr? sentiment?. Pradedant naujus mokslo metus Raseini? rajono kult?ros centras ir projekto partneris Raseini? meno mokykla kvie?ia

Skaityti daugiau

Kur gim?m, kur augom… (0)

Pasaulyje daug keli?, bet pats graiausias kelias namo…
Rugpj??io 20 diena Kilupiuose buvo neeilin? privaiavo daug kaimo moni?, sve?i?. Susirinkome bendruomen?s kiemelyje ?gyvendinti projekto Kur gim?m, kur augom. Diaug?m?s kiekvienu

Skaityti daugiau

Turiningai praleista vasara (0)

iais metais Betygalos biblioteka pirm? kart? prisijung? prie iniciatyvos Atverk duris vasarai, kuri? organizuoja vietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Lietuvos mokini? neformaliojo vietimo centras. Bibliotekoje vaikai kartu su mamomis

Skaityti daugiau

Vasaros palydos Nemak?iuose (0)

Nemak?i? bendruomen?s santalka Lietuvos em?s ?kio ministerijai ra? projekt? ,,Rengini? organizavimas pagal 2022 m. nacionalin?s paramos kaimo bendruomeni? veiklai teikimo taisykles. J? pavadino ,,Vasaros palydos Nemak?iuose maojoje Lietuvos kult?ros sostin?je

Skaityti daugiau

Vasaros palyd? vent? Lenkeli? kaimo bendruomen?je (0)

Rugpj??io 28 dien? Lenkeli? kaimo bendruomen?je vyko auni vent? Sudie, vasar?le. Stacionarioje lauko scenoje, ?rengtoje prie bendruomen?s nam?, susirinkusiuosius pasveikino bendruomen?s pirminink? Asta Gargasien?. Ji link?jo linksmai drauge praleisti laik?,

Skaityti daugiau