Aktualijos

Kryi? kalne naikinamos popieiaus p?dos (0)

Nijol? PETROI?T?
Raseini? krato mon?s, solidarizuodamiesi su kitais alies ir pasaulio katalikais, prad?jo rinkti paraus d?l popieiaus Jono Pauliaus II koply?ios isaugojimo prie Kryi? kalno. Lemtingas sutapimas ar s?moningas veiksmas –

Skaityti daugiau

Strateginio pl?tros plano atnaujinimas (0)

Viktoras VITKUS
Atsivelgdama ? patikslint? Kauno regiono pl?tros iki 2020 m. plan?, 2011 m. parengtas Kult?ros paveldo isaugojimo ir pritaikymo turizmui studijas bei kitus dokumentus, Raseini? rajono savivaldyb? prad?jo rajono pl?tros

Skaityti daugiau

Patar? nepasiduoti politik? spaudimui (2)

Kristina BENDI?T?
Rugs?jo 6-?j? i pareig? atsistatydino Raseini? r. savivaldyb?s administracijos direktorius Dainius Baltruaitis. T? pa?i? dien? rajon? valdantys politikai ? ? post?
paskyr? nauj? vadov? Aurelij? Loyt?. Vos pasibaigus Savivaldyb?s tarybos

Skaityti daugiau

Miestel?nai kaltina aplinkosaugininkus d?l vangaus darbo (0)

Nijol? PETROI?T?
Praeitame Alio, Raseiniai numeryje gvildenome Dubysos taros problemas Ariogaloje. Po publikacijos ? redakcij? paskambin? ariogalie?iai pasi?l? pirmiausiai nukryiuoti pa?ius aplinkosaugininkus, iandien baudian?ius Ariogalos gyventojus u tar?, nors b?tent su

Skaityti daugiau

Prabauda laukia politik? sprendimo (2)

Kristina BENDI?T?
Alio, Raseini? Nr. 35 (rugs?jo 1 d.) ra?me apie skandal?, kilus? d?l nekokybikai atlikt? Raseini? miesto Prabaudos tvenkinio ivalymo darb?.
Generalinis rangovas UAB Raseini? melioracija, i rajono Savivaldyb?s sulaukusi rimt?

Skaityti daugiau

Kur?nebyli? dainavimas (0)

Ugn? TIMONYT?
Atlaidai be ubag?, palieg?li? ir kitoki? pinig? kaulytoj? yra tiesiog ne?sivaizduojami. Jie praktikai neatsiejama atlaid? dalis, beveik kaip v. Miios. U tai ir iluvoje
j? per kiekvienas ilines knibda.

Skaityti daugiau

Kuo garsi iluva? (2)

Ugn? TIMONYT?
Vakar iluvoje prasid?jo garsieji ilin?s atlaidai, truksiantys vis? savait?. iluva, n? t?kstan?io gyventoj? neturintis miesteliukas prie Raseini? iauli? kelio, traukia t?kstan?ius maldinink?, skuban?i? pagerbti did?j? iluvos stebukl?. Vargiai

Skaityti daugiau

Dubysos tara savivaldybei dar ner?pi? (0)

Nijol? PETROI?T?
P?linys tr?ko Ariogaloje, vienoje graiausi? ne tik m?s? rajono, bet ir visos Lietuvos vietovi?. Pagaliau buvo atskleista deimtme?iais buvusi ,,viea paslaptis, kad dalis Ariogalos gyventoj? nuotekas plukdo Dubysa. Vieas

Skaityti daugiau

Algeni? gaisraviet?je praeities gyvenimo p?dsakai (0)

Nijol? PETROI?T?
Policijos ?vyki? suvestin?je informacija apie gaisr? Algeni? kaime buvo ykti: ?tariamas padegimas. ?tariamasis 1963 m. gim?s J. . udarytas ? aretin?, jam nustatytas
1,94 promili? girtumas. Ta?iau u toki? praneim?

Skaityti daugiau

Savivaldyb?je – nauja administracijos vadov? (11)

Kristina BENDI?T?
Nuuoliavo idyk?l? vasara, uleido viet? ruden?liui. Raseini? r. savivaldyb?s administracijoje taip pat pastebime, kaip ilgame?iai ir trumpame?iai valstyb?s tarnautojai po truput? uleidia viet? naujam personalui.
Rugs?jo 6-?j? vykusiame 11-ajame rajono

Skaityti daugiau