Paskutinis nueinančiųjų demaršas

Siųsti Versija spausdinimui

Nijolė PETROŠIŪTĖ

Šiandien – paskutinis šios kadencijos rajono tarybos posėdis. Netrukus prie rajono valdžios vairo stos nauja valdančioji dauguma. O kol kas nueinantieji strimgalviais puola susitvarkyti likusių savo „galiukų“. Vienas tokių pavyzdžių – konkursas Ariogalos miesto seniūnijos seniūno pareigoms užimti, vykęs praeitą penkta-dienį, kovo 18 d.

Į paskutinį vagoną

Ariogalos miesto seniūno postas laisvas buvo nuo praeitų metų spalio 1 dienos, kai jo atsisakė šias pareigas ėjusi Bronislava Balčiūnaitė. Laikinai ją pavaduoti buvo įgaliota Regina Meškauskienė, kuri tai sėkmingai tebedaro iki šios dienos. Todėl labiau negu keista, jog paskutinėmis, jau riedančio politikos traukinio minutėmis, taip skubėta į jį įsodinti naują Ariogalos seniūną, tarsi tai būtų pats svarbiausias nueinančiųjų darbas, be kurio rajonas niekaip negalėtų išsiversti. O gal tai buvo paskutinis šansas į šį postą pasodinti saviškį žmogų? Tokios įtartinos mintys kyla neatsitiktinai, nes už borto likusieji kandidatai į seniūnus teigia, jog už šio konkurso spektaklio akivaizdžiai kyšojusios administracijos direktoriaus Liudo Kavaliausko ausys.

Rinkosi iš šešių

„Alio, Raseinių“ žiniomis, į Ariogalos seniūno kėdę pretendavo net šeši kandidatai: Rasa Džiaugienė, Rimantas Stankūnas, Renata Aleksiejienė, Rolanda Juškevičienė ir dar du „svetimšaliai“ iš Klaipėdos bei Vilniaus. Pusės balo persvara konkurso laimėtoja buvo pripažinta Rolanda Juškevičienė, administracijos direktoriaus L. Kavaliausko partiečio Vytauto Juškevičiaus žmona. Abu vyrai kartu ir į savivaldybės tarybą kandidatavo, o ir šiaip seni pažįstami… Išeitų, jei L.Kavaliauskas yra išties rimtas politikas, jis privalėjo nusišalinti nuo konkurso komisijos veiklos ir nepalikti vietos konkursą pralaimėjusiųjų interpretacijoms, įtarinėjimams, mūsų rašinėjimams bei nesuteikti preteksto konkurso rezultatų skundimui. Deja, L.Kavaliauskas šiame konkurse grojo pirmuoju smuiku, buvo komisijos pirmininkas, tad natūralu, jog šio konkurso rezultatai buvo apskųsti.

Skundas

Kaip savo skunde rašo viena iš pretendenčių Renata Aleksiejienė, konkursas vyko pažeidžiant LR Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimo „Dėl konkurso į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatas. Pirmiausiai buvęs pažeistas šio nutarimo 23 punktas, nurodantis, jog „komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti suinteresuoti konkurso rezultatais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių šių asmenų nešališkumu.“ „Tuo tarpu komisijos pirmininku buvo paskirtas Liudas Kavaliauskas, kuris yra artimai susijęs su viena iš pretendenčių, kuri ir nugalėjo šiame konkurse – Rolanda Juškevičiene. R.Juškevičienės vyras yra daug metų dirbęs Raseinių rajono savivaldybėje su L.Kavaliausku, priklauso tai pačiai partijai, abu kartukandidatavo tapti rajono savivaldybės tarybos nariais ir yra geri pažįstami“, – rašo skundė R.Aleksiejienė ir nurodo, jog esant tokioms aplinkybėms L.Kavaliauskas negalėjo dalyvauti net komisijos veikloje, o tuo labiau būti jos pirmininku. „Kad L.Kavaliauskas buvo neobjektyvus, įrodo ir pretendentų egzamino žodžiu vertinimas, kai jis R.Juškevičienę įvertino 10-čia balų, o likusius pretendentus – 1-3 balais“, – teigia R.Aleksiejienė.
Už borto likusiems pretendentams abejonių kelia ir tai, jog testo klausimus, kuriuos turi parengti konkursą organizuojanti įstaiga, rengė asmeniškai pats L.Kavliauskas.
Buvęs pažeistas ir 50-tas Vyriausybės nutarimo punktas, nurodantis, jog „per egzaminą žodžiu kiekvienas komisijos narys pateikia vienodus klausimus visiems pretendentams, siekdamas patikrinti pretendento gebėjimus atlikti valstybės tarnautojo pareigybės, dėl kurios vyksta konkursas, aprašyme nustatytas funkcijas.“ Tuo tarpu L.Kavaliauskas klausė apie Ariogalos miesto bendrojo plano koncepciją ir jos įvertinimą, t.y. pateikė klausimą, kuris nėra susijęs su valstybės tarnautojo pareigybėse nurodytomis funkcijomis. R.Aleksiejienė „Alio, Raseiniams“ sakė, jog nugalėtoja R.Juškevičienė jai prisipažino, jog net trejetą dienų prieš konkursą vyras ją šiuo klausimu „švietęs“, už tai ji ir atsakymą žinojusi.
Konkurso dalyviai nurodo, jog buvo pažeisti ir minėtojo nutarimo 52 punkto reikalavimai, nurodantys, jos „pasibaigus egzaminui žodžiu, sukviečiami visi pretendentai. Jiems dalyvaujant, komisijos nariai užpildytas ir pasirašytas egzamino žodžiu individualaus vertinimo lenteles įteikia komisijos sekretoriui. Šis visų komisijos narių
pretendentams skirtus balus įrašo konkurso protokolo egzamino žodžiu vertinimo lentelėje“. Tuo tarpu visi pretendentai buvę sukviesti tuomet, kai visi įrašai konkurso
protokole jau buvo surašyti.

Jautė šališkumą

Konkurso rezultatus apskundusi Rasa Džiaugienė taip pat savo pretenzijoje rašo, jog konkurso baigtis buvusi nulemta iš anksto ir nurodo „diskriminacines sąlygas, įtakojusias visų pretendentų konkurso rezultatus.“ O būtent: „teisės aktų sąrašas man, kaip pretendentei, buvo pateiktas nepilnas, neišbaigtas, klaidingas ir klaidinantis: pvz., sąrašo 9 punkte (beje, sąraše net du tokia pat numeracija pažymėti punktai) yra nuoroda į LR Vyriausybės nutarimą „Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklių ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų taisyklių patvirtinimo“, kuris nuo 2008 09 17 yra negaliojantis. O kitame sąrašo 9
punkte yra nuoroda į teisės aktą, nurodant klaidingą pastarojo numerį „Valstybės žiniose.“
R.Džiaugienė nurodo, jog sudarant testą iš 50-ties administracijos rengtų klausimų, penktadalis jų buvo susiję su viešaisiais darbais, bet sąraše nebuvo jokios nuorodos
į įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius šią veiklos sritį. Taip pat ji nurodo, jog „sąraše nebuvo nuorodos į savivaldybės teisės aktus nei siaurąja, nei plačiąja prasme, nebuvo pateikti savivaldybės tarybos sprendimai.“ R.Aleksiejienės minėtą klausimą apie Ariogalos miesto bendrojo plano koncepciją R.Džiaugienė pavadino
„nekompetentingu ir konfūzijančiu“: „Visų pirma, 2010 m. gruodžio 16 d. savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl pritarimo Ariogalos miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijai“ buvo nuspręsta pritarti Ariogalos miesto teritorijos bendrojo plano koncepcijos I variantui ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitai. Šis sprendimas turėtų įsigalioti tik gavus išvadas  dėl SPAV ataskaitos. Jei šiai dienai situacija yra kardinaliai pasikeitusi, t.y. tarybos sprendimas yra galiojantis, ši informacija turėtų būti visiems viešai prieinama virtualioje erdvėje savivaldybės tinklalapio „Architektūros ir teritorijų planavimo“ skiltyje, ko, beje, nėra, todėl darytina išvada, jog tarybos sprendimas konkurso dieną buvo dar neįsigaliojęs.“ Ir t.t., ir pan.
Ar yra daugiau apskundusiųjų konkurso rezultatus, „Alio, Raseiniai“ kol kas žinių neturi.
Labai norėjosi šiuo klausimu išklausyti ir antrąją pusę, knietėjo administracijos direktoriaus L. Kavaliausko paklausti, į kokį gaisrą jis su šiuo konkursu skubėjo, kaip jis vertina kitų konkurso dalyvių pretenzijas ir kt.? Deja, jo telefonai buvo išjungti.

1 Komentaras

  1. Jurgis

    2011-03-24 13:45

    Skųskit kas tik turit sveikatos, Kedavičienė galimai negaliojančius teisės aktus surašė, jei nesurašė, tai turėjo patikrinti prieš įteikdama konkurso dalyviui, la—žo s—-nes, gal šią kadenciją kas išmes tokius juristus?