Patisonai

Siųsti Versija spausdinimui

Pa­ti­so­nų tė­vy­nė – Ame­ri­kos že­my­nas, o mū­sų kraš­tuo­se jie ne­per­se­niau­siai pa­pli­to. Mais­ti­nės sa­vy­bės ir ver­tė pa­na­ši kaip agu­ro­čių. Ta­čiau pa­ti­so­nai anks­ty­viau­sia agur­ki­nė dar­žo­vė, jų pir­mo der­liaus su­lau­kia­me pra­ėjus vos pus­an­tro mė­ne­sio po su­dy­gi­mo. Taip greit…

La­bai ori­gi­na­lūs pa­ti­so­nų vai­siai, tai lyg bal­tos lėkš­te­lės su dan­ty­tais kraš­tais. Pi­kan­tiš­kas pa­ti­so­nų sko­nis, pri­me­nan­tis gry­bų ir agur­kų. Der­lin­ga dar­žo­vė, nuo vie­no au­ga­lė­lio, daž­nai jį pa­lie­jant, ge­rais me­tais ir dvi de­šim­tis to­kių gal­vu­čių ga­li­ma pri­rink­ti.

Pa­ti­so­nai ge­riau­siai au­ga šil­to­je, sau­lė­to­je vie­to­je, Mėgs­ta leng­ves­nę, pu­rią, mėš­lu pa­tręš­tą dir­vą. Tai – ši­lu­ma­mė­gė dar­žo­vė, to­dėl sė­ja­mi tuo pa­čiu lai­ku kaip ir agur­kai. At­stu­mai tarp au­ga­lų 60-70 cm, sė­ja­ma liz­dais po 2-3 sėk­las, ku­rios įter­pia­mos 4 cm gy­liu. Su­dy­gus pa­lie­ka­mas stip­riau­sias dai­gas. Anks­ty­ves­niam der­liui gau­ti pa­tar­ti­na so­din­ti dai­gais.

Pa­ti­so­nai val­go­mi ža­li, kep­ti, troš­kin­ti, juos taip pat ga­li­ma ma­ri­nuo­ti, rau­gin­ti. Ver­tin­giau­si ma­ži, ne­per­au­gę 5-6 cm sker­smens pa­ti­so­nai.

Komentarų nėra