Pavojus: mediotojai puola!

Versija spausdinimui

Narkomafijos e?lis

Alio, Raseini? krapotyrininkui teko gird?ti vien? labai keist? istorij? apie mediotojus.
Kauno rajone vienkiemio sodyb? nusipirk? mon?s savaitgal? pasikviet? sve?i? ir, kaip ?prasta, prad?jo ?irkinti kepsnius, gurknoti gir?,alut?. Ta?iau malon? bendravim? netik?tai nutrauk? pievoje pasirod? vyrai su autuvais. Nekomentuodami savo pasirodymo aplinkybi?, jie tiesiog pra?jo per priva?i? piev? ir inyko mike, kuris taip pat buvo privati teritorija.
Vaikai jaut?si ir isigand?, ir suintriguoti. Suaugusieji priblokti. Kai kurie neprarasdami linksmos nuotaikos sp?liojo ar tai nebus vietin?s narkomafijos atstovai?
Ta?iau netik?tumai tuo dar nesibaig?. Po keliolikos minu?i? mike pasigirdo auksmas. Jis dar?si vis garsesnis, ?kaujan?i? bals? nuolat daug?jo. ?ksniai tapo vis gr?smingesni. Pob?vio gamtoje dalyviai labai rimtai sunerimo ir jau buvo pasireng? skambinti pagalbos telefonu. Vaikai ir moterys sul?k? sl?ptis ? nam?, vyrai liko lauke, pasireng? atremti i miko gr?smingai art?jan?i? atak?.
Netrukus tarp medi? ?m? m?uoti rykiai oranin?s spalvos. Tai buvo liemen?s, kurias vilk?jo garsiai ?kaujantys vyrai, kaip netrukus paaik?jo, mediokl?je dalyvaujantys varovai. Varovai pra?jo pievos pakra?iu ir pamau nutolo.

Atsid?r? karo zonoje

Pob?vio gamtoje dalyviai labai nustebo suprat?, kad buvo patek? ? aktyvios mediokl?s teritorij?, ir jei, pavyzdiui, ? piev? b?t? atb?gusi stirna, ?kandin jos gal?jo atvilpti ir medioklini? autuv? ratai. Apie galimas pasekmes net iurpu buvo pagalvoti. Be to, inant kad dalis mediotoj? nuolat stiprinasi valinan?iais stipriaisiais g?rimais, kilo tik?tina gr?sm?, kad koks nors pob?vio dalyvis gal?jo b?ti palaikytas mediokl?s objektu pavyzdiui, briediu.
Ties? sakant neinau, ar a su ragais, m?slingai pavelg?s ? savo mon? band? juokauti vienas sve?ias. Ta?iau linksma nuotaika buvo ibl?susi. Sodyb? su beveik hektaro em?s plotu ?sigij? eimininkai suglum? svarst?, k? jie nusipirko rami? uuov?j? ar mediotoj? poligon??
Atrodo, kad Lietuvoje taip keistai tenka svarstyti ne vienai eimai ir net ne vienai bendruomenei, ?sik?rusiai netoli mik?. Situacija tokia,kad j? ramyb? tam tikra prasme dvivamzdiais ginkluot? mediotoj? rankose.
Neperd?tai galima pasakyti, kad situacija tikrai gr?sminga. Tuo susir?pino ne tik apraytos sodybos savininkai, bet ir Raseini? krate gyvenantys mon?s. Kaip Alio,
Raseiniai jau skelb?, Raseini? krato em?s ir mik? savinink? asociacija rinkosi ? savo pirm?j? ataskaitin? susirinkim?, kuriame ypa? daug d?mesio skirta Mediokl?s ?statymui.
Lietuvos mik? savinink? asociacijos tarybos narys Kazimieras iaulys teig? nein?s jokio kito dokumento, kuris taip niekint? nuosavyb?, kaip tai daro Lietuvoje galiojantis Mediokl?s ?statymas.
Raseini? rajono Betygalos kaimo ?kininkas Romas M?ras (beje, pats mediotojas) vardijo prieastis, kod?l turi rimt? priekait? mediotojams. Pirmoji prieastis, d?l kurios nenor??iau, kad Betygalos mediotoj? klubas mediot? mano em?se ir mike yra ta, kad klubas visikai nesiskaito su manimi, kaip em?s savininku. Antra, 2006 metais usodinau 22,34 ha naujo miko dirbamoje em?je. Praiau mediotoj?, kad jie pad?t? bent jau medelius aptepti repelentais. Nesutiko. Medioti nori, o padirb?ti savo labui ne. Tai nes?ininga. Tre?ia, a noriu, kad mano mike gyvent? ?vairi laukin? fauna, o mediotojai baigia j? inaikinti, d?st? ?kininkas.

Mediotojai ?takingi

em?s ir mik? savininkai ?sitikino, kad ukirsti keli? mediotoj? tikslams labai sud?tinga, nes, kaip taisykl?, mediotoj? b?reliams priklauso nemaai ?taking? asmen?,
turin?i? gali? daryti ?tak? ?statym? pri?mimo procesams.
Miko savininkai skundiasi, kad mediotojai ne tik eimininkauja j? plotuose, bet ir stengiasi, kad ?ia gyvent? kuo daugiau ern?. Tvirtinama, jog tikras ern? auginimo vajus prasid?jo tuomet, kai ? mediotoj? b?relius ?sira? naujieji lietuviai.
Vienas stambiausi? Raseini? rajono ?kinink? Mykolas Hofertas mano, kad Mediokl?s ?statyme turi b?ti ?teisinta sutartis, be kurios mediotojas netur?t? teis?s kelti koj? ? priva?ias valdas.
Teigiama, kad mediotoj? visureigiais iraiyti ?kinink? pas?liai, pievos viena daniausi? konflikt? tarp em?s savinink? ir mediotoj? prieas?i?. ?kininkai usimin?,
jog d?l bandym? apsaugoti savo plotus i mediotoj? sulaukia net grasinim?. Kalb?ta apie grasinimus sudeginti. O sudeginti, pasak ?kinink?, galima ne tik pastatus. Gerai dega ir prinok?s jav? laukas. Susirinkime teigta, kad yra atvej?, kai mediotoj? grasinimai buvo ites?ti: suplek?jo viena sodyba. Bet pam?gink tai teisme ?rodyti, su kart?liu kalb?jo ?kininkai.Miko ir em?s savininkus piktinantis Mediokl?s ?statymas danai vadinamas sovietiniu, nes jame nesaugoma nuosavyb?. Pasak Raseini? krato em?s ir mik? savinink? asociacijos aktyvist?, savinink? interesai bus apginti tik tuomet, jei ?statyme bus ?tvirtinti vadinamieji privat?s mediokl?s vienetai.
em?s ir mik? savinink? interesus bandoma ginti ir Seime. Su em?s ir mik? savinink? atstovais parlamente buvo susitik? Seimo aplinkos apsaugos komiteto nariai
Justinas Urbanavi?ius ir Vincas Babilius. Buvo aptartos Mediokl?s ?statymo keistinos nuostatos. Raseini? krato em?s ir miko savinink? asociacijos pirminink? Skaidrut? uvelaitien? pristat? asociacijos rezoliucij? D?l paeidimo priva?ios nuosavyb?s LR Mediokl?s ?statyme ir LR Saugom? teritorij? ?statyme.
Rezoliucijoje konstatuojama, kad iuo metu galiojantys minimi ?statymai paeidia em?s ir miko valdytojo priva?i? nuosavyb?s teis? ir ?vardijami keistini dalykai.

Sena kova

em?s ir mik? savininkai su mediotojais kovoja jau seniai. S?km? iki iol lyd?jo tik mediotojus, nors priva?i? vald? savininkai ne kart? iekojo paramos ir Prezident?roje.Pavyzdiui, 2006 metais Lietuvos miko savinink? asociacija ir Priva?i? mediokl?s plot? savinink? asociacija kreip?si ? jo ekscelencij? Prezident? Vald? Adamk? su praymu vetuoti Seime priimtas Mediokl?s ?statymo pataisas.
Su analogiku praymu vetuoti LR Seimo 2006-07-18 priimt? Mediokl?s 7, 8, 11, 13, 22 straipsni? pakeitimo ir papildymo ?statym? ? prezident? kreip?si ir ?vairioms frakcijoms priklausan?i? Seimo nari? grup?. Rate prezidentui buvo paymima, jog paskutin? Seimo pavasario sesijos dien? priimtos Mediokl?s?statymo pataisos Paeidia Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ?teisint? nuosavyb?s nelie?iamumo princip? ir miko bei em?s savinink? teises.
Kontraversikas Mediokl?s ?statymas buvo priimtas 2002 m., ir jau tada didel? dalis visuomen?s atstov? j? ?vertino kaip akivaizdiai paeidiant? savinink? teises disponuoti savo nuosavybe. Prezidentas V. Adamkus tuomet pirm? kart? vetavo ? ?statym?, ta?iau Seimas kairi?j? daugumos balsais atmet? prezidento veto ir pri?m? ?statym? neatsivelgdamas ? prezidento teiktas pataisas.
Ta?iau niekas nepasikeit? ir ? valdi? at?jus deiniesiems, nesl?pdamas nusivylimo sak? Raseini? krato em?s ir mik? savinink? asociacijos susirinkime asociacijos
tarybos narys K. iaulys.

1 Komentaras

  1. viktoras

    2011-10-01 16:39

    Geras straipsnis.Bet , deja , jis nieko nekeicia.Greit 10 metu ,kaip vyksta kova tarp abieju pusiu. Buvo ir Konstitucinio Teismo sprendimas. Apie neteisybe pastoviai raso LMSA . O in iciatyvos ginca perkelti i aukstesni lygi /Briuselis/ NERA .Prezidentei, Kubiliui ,Seimui kasmet ivairiu asociaciju , konferenciju, suvaziavimu kreipimai i valdzia nieko neduoda.Tad visa audra stiklineje tesis ilgai , neziurint nauju asociaciju skaiciaus didejimu.Reikia drasos ir ryzto.Bet geriau vyldyti strucio politika ir retkarciais iskisus galva pranesti ,kad “kovojama” uz savininkus.