Puikus prizas ir graus sumanymas

Versija spausdinimui

J?rat? GARLIAUSKIEN?

Po spalvingos, nuotaikingos vent?s Vasaros spalvos Gervin?je, norime pasidiaugti patirtais ?sp?diais. O pagrindinis ios vent?s akcentas tai bendruomen?s tarybos nar?s Irenos Celskien?s laim?tas laikra?io Alio, Raseiniai prizas Laimu?io Purvinio koncertas. Irena bendruomen?s tarybai jau nuo met? pradios si?l? ia dovana pasidalinti su visais. Po ilg? derinim? ir deryb? (bendruomen?s patalpose ir teritorijoje vyksta dideli remonto ir rekonstrukcijos darbai, o L. Purvinis taip pat labai uimtas mogus), pra?jus? etadien? prad?jome ruotis ventei Gervin?s bendruomen?s nam? ir Gervin?s filialo lauko aiktel?je.
Jau nuo ryto kaip niekada didiulis talkinink? b?rys, pasiskirst?s grupel?mis, graino teritorij?. Vyrukai sumontavo scen?, pastat? palapin?, tvark? apvietim?, jaunimas aptv?r? aiktel?, d?liojo suolelius, moterikait?s komponavo g?les, vaikai prisid?jo savo sumanymais. Bet vakarop netik?tai uklup?s lietus sugriov? graius ketinimus, ir visiems teko susispausti ne itin puikioje sal?je, tarp remonto darb?, bet…
Kai ? sal? vos sutilpo visi norintys, o jaunimui teko b?riuotis lauke, visai nenusimin?me. Svarbu, kad ?ia, Gervin?je, dalyvi? niekada netr?ksta.
Kitas vent?s akcentas buvo devyniolikos jubiliat? sveikinimas. Jiems sveikinimo ratai, dovan?l?s ir puikios L. Purvinio dainos. Nuoird?s sveikinimai ir sve?io atliekami k?riniai skamb?jo ir visiems susirinkusiems, ir tiems, kurie prisid?jo 2 procentais, ir atvykusiems kratie?iams, ir tiems, kurie vent? par?m? – naminius g?rimus gaminusiai L. Franckevi?ienei, sriubos eimininkei R. Girdzijauskienei, vir?jams A. Januevi?iui ir E. Girdzijauskui. Pasveikinome bendruomen?s tarybos nar? A. Margevi?ien? su puikiu pasiekimu ?gijus bakalauro diplom?, energingai sveikinome ir aktyvius jaunimo grup?s narius atuoniolikme?ius.Laimu?io dainos ijudino ne vien? ir okome, ir dainavome. Sriuba buvo gardi, kokteiliai ir firminiai g?rimai nereal?s. Renginio bilietus visi buvo ?sigij?, o jie visai nebrang?s, nes tai gera nuotaika ir plati ypsena.
Sve?ias L. Purvinis diaug?si m?s? svetingumu ir nuotaikingumu. inoma, li?dnoka buvo i?r?ti,kaip ipuotoje teritorijoje liko tik lietaus balos.
Irena Celskien? diaugiasi usisakiusi metin? laikra?io Alio, Raseiniai prenumerat? ir laim?jusi tok? puik? koncert?, kuriuo gal?jo pasidiaugti didiulis b?rys i?rov?. Atsid?kodama Laimu?iui ir savaitra?io redaktoriaus pavaduotojai Kristinai, padovanojo savo rankomis nertas servet?les.
Iki susitikimo liepos m?nes? sporto dienoje Sportin?s varytuv?s Gervin?je!

Komentarų nėra