Rajono vietimo ?staig? vadovai ruoiasi ugdymo turinio atnaujinimo ?gyvendinimui

Versija spausdinimui

Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnyba ir Raseini? rajono vietimo ?staig? vadov? metodinis b?relis, atliepdami ugdymo turinio atnaujinimo aktualijas ir ?traukiojo ugdymo ?gyvendinimo i?kius, organizavo stauot?, iekodami lyderyst?s pavyzdi? Klaip?dos miesto mokyklose. Stauot?s metu rajono vietimo lyderiai dom?josi ugdymo atnaujinimo patirtimis Klaip?dos Simono Dacho progimnazijoje, ?traukiojo ugdymo praktika Klaip?dos Vit?s progimnazijoje, mokymosi gyvenimui aspektais Klaip?dos Baltijos gimnazijoje.
Atnaujintos ugdymo programos mokyklos bus prad?tos ?gyvendinti jau i? met? rugs?j?. Pasitinkant poky?ius, visada iek tiek neramu. Stauot?s metu aplankytose mokyklose vadovai ir pedagogai perdav? inut?: iv?dinti kambarius visada naudinga sveikatai, o ugdymo turinio atnaujinimas, tai ne revoliucija, tik reforma, tad reikia nusiteikti pozityviai ir viskas puikiai pavyks. Ugdymas iandien orientuotas ne ? teisingo atsakymo pateikim?, bet ? keli? link atsakymo paiekos, radimo proces?, bendradarbiavim? su kitais. Mokymasis KAIP?, vietoje KO? Mokymasis gyvenimui, o ne pamokai, ypating? d?mes? skiriant emocinio intelekto ugdymui, ?traukimui, dalyvavimui ir tik tada pasiekimams.
Stauodamiesi igirdome puik? odi? kien?je metod?. Patarimas kien?je visada tur?ti odius a?i?, praau ir atsipraau gali pad?ti s?kmingai ?veikti ne tik ugdymo turinio atnaujinim?, ?trauk?j? ugdym?, bet ir kurti pozityvesn? aplink? ir santyk? visose gyvenimo srityse. Pasinaudodami stauot?je imokta praktika, d?kojame Raseini? rajono vietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojai Silvai Morkevi?ienei u galimyb? mokytis, dalintis ir painti.

Sandra Maslauskien?,
Raseini? rajono ugdymo ?staig? vadov? metodinio b?relio pirminink?

Komentarų nėra