ilin?s – 2010

Versija spausdinimui

Pup? D?d?, ilgametis ilini? atlaid? dalyvis pasakojo, kad ? ilines atvyksta nuo pat paauglyst?s. Jau apie 35 metus kasmet be pertr?kio atvaiuoja ? atlaidus ir dar prisimena tarybini? laik? iluv?. Tiesa, anks?iau negrodavau ir nedainuodavau, usiimdavau fotografija, – atvirai pasakojo Pup? D?d?, – darydavau tautines nuotraukas, vinjetes ir pardavin?davau. Kurti dainas ir dainuoti prad?jau madaug prie 15 met?. Kai prad?jo byr?ti Soviet? S?junga, kilo noras dainuoti. O Pup? D?de pramin? tada, kai prad?jau kritikuoti valdi? ir kurti kupletus. Senukai, mat? priekarin? Pup? D?d?, ?velg? manyje panaum? ir bendrybi?. A grojau armonika, kaip ir tas priekarinis Pup? D?d?, ir apdainuodavau blogybes, negerus politikus. Keliautoju tapau tik prie kelet? met?, jau aplankiau 3 emynus: Europ?, Azij?, Afrik?. Mano misija garsinti pasaulyje Lietuvos vard?, dar visur veuosi ir iluvos Marijos paveiksl?. Kelion?se Pup? D?d? pasakojo patyr?s daugyb? nuotyki?, teko net akistatoje su mirtimi pab?ti. Ta?iau, kaip matome, jis gyvas ir sveikas – kuria planus Lietuvos v?liav? nuskraidinti ? Amerikos emyn?, o v?liau bus matyt, beliks tik Australija. iluvoje nesu joki? nesupratim? patyr?s, nebent koks labai pavydus mogus pasitaiko, kaip a vadinu, pavydo ligonis. Ateis, apauks. Sako, kam tu ?ia, ar reikia to, ko tu su v?liava vain?ji? Tai a jam atsakau vain?k ir tu, a ant tav?s neauksiu. Mano poi?riu, nei viena venta vieta Lietuvoje savo unikalumu negali prilygti iluvai, net Auros Vartai man tik po iluvos. Jis pripaino, kad tarybiniais laikais moni? ? iluv? susirinkdavo daug daug kart? daugiau. Prieastis suvarymai, o vidinis laisv?s trokimas vert? mones nepaklusti, tai buvo tam tikra protesto forma prie okupantus. Dabar moni? maiau per tiek met? daug tikin?i?j? imir?, kitas dalykas pasunk?jo socialin? situacija, ne visi mon?s turi pinig? atvaiuoti, ypa? toliau gy-venantys.
Pup? D?d? prao paremti uniukus, prie jo koj? susirangiusios jaunos, vos 4 m?nesi? unyt?s – Juod?, Rud? ir Bagyra, o j? garsieji t?veliai, apkeliav? daugyb? pasaulio ali?, mainik?je ilsisi. Lietuvos vardo garsinimui a dar ir pats galiu usidirbti, o uniukai tai negali.

I iauli? atvykusi Aldona Juozapaitien? pasakojo, jog j? kasmet traukte traukia ? iluvos atlaidus. Esu kilusi i Tytuv?n?, ?ia man viskas pa?stama, artima, traukia ir malda, ir pati aplinka, ir mon?s. ? ilines traukdavome nuo pat vaikyst?s, p?s?iomis madaug per 2 -1,5 valandos i Tytuv?n? ateidavome. Jei kaimynai su arkliu nuvedavo, labai smagu b?davo. Aldona prisimin?, kad anais laikais ? atlaidus suplaukdavo labai daug elgetaujan?i?, luoi?. Jos manymu, dabar ? atlaidus susirenka daugiau moni? ir pamaldos ikilmingesn?s, nei tarybinais laikais. Visad manydavau, kad iluvos koply?ia statyta labai seniai, tik dabar perskai?iau, kad ji prad?ta statyti 1912 metais. Pamenu, t?vas pasakojo, kad statant koply?i? vokietis meistras atsigul? popie?io ir susapnavo, kad nukrito nuo koply?ios. Atsibud?s papasakojo savo sapn?, darbininkai patar? jam t?dien nelipti ant pastoli?, ta?iau meistras nepaklaus?. Belipdamas pataik? ant nepritvirtintos lentos nukrito ir usimu?, – pasakojo ?domi? istorij? maldinink?.

Petras Vaitelis atvyko i Dotnuvos, jis yra baig?s iluvos pagrindin? mokykl?. Vyrikis prisimena, kad daugiau nei prie 20 met? mon?s ? ilines braute braudavosi, nes atlaidai buvo draudiami. Mus, moksleivius, vert? stoti ? komjaunim?, saugoti, kad per atlaidus nepardavin?t? kryeli?, steb?ti, kas pardavin?ja. iluva tikrai ventov?, bet dabar tikyba, gal d?l Brazausko ar dar ko nors, oksta ? on?. Daug yra skauduli?, tai jau politika, geriau apie tai nenek?ti. ?ia buvo gatv? igriauta, ivartyta, gird?jau, kad ir dal? kapini? ketino nuversti Dieve, ar galima senolius pajudinti? Kakas panor?jo padaryti ?ia Luvr?, ta?iau iluvikiai mano kitaip. i aikt? padaryta per ugn?, krauj?, plien?.

Kaunie?iai avinta ir Edvinas iluvoje ketvirtus metus prekiauja kermoiniais saldainiais: Per atlaidus kasdien vain?jam i Kauno, atsikeliam 5 ryto ir atvaiuojam. iaip visoje Lietuvoje prekiaujam pai?rim internete, kur vyksta tuo metu atlaidai, ir aunam ? bet kur? Lietuvos krat?. Tai eimos tradicija senais laikais mo?iut? gamindavo ir prekiaudavo saldainiais, dabar – t?vai, kai reikia, mes padedame, bet nenor?tume tuo usiimti uaug?. Turim saldaini? gamybos special? recept?, t?vai niekam neleidia sakyti. mon?s galvoja, kad itie saldainiai pagaminti i krakmolo, bet ?ia n?ra jokio krakmolo, kruop? nei kiauini?. Jaunieji saldaini? meistrai tepasak?, kad pagrindiniai saldaini? komponentai cukrus ir vanduo, o dar dviej? neidav?… avinta ir Edvinas sak?, kad jiems patinka iluvos miestelis, malonu po j? pavaik?ioti. Jaunuoliai taip pat pasteb?jo, kad pernai ir upernai buvo didesnis piligrim? antpl?dis, imdavo saldaini? didesniais kiekiais, o iemet apskritai mon?s maiau perka, visiems brangu, brangu…

Tvark? atlaid? metu prii?rintis Kauno apskrities VPK Raseini? r. skyriaus Keli? policijos poskyrio virininkas Laimonas ilkus sak?, kad parneim? apie vagystes nesulauk?, ta?iau gird?jo, kad praradusi? pinigines buvo. Tik neaiku pavog? ar pats mogus pamet?. Vieosios tvarkos paeidim? ar vairuotoj? nusiengim? taip pat nedaug. Pagrindin? vairuotoj? nuod?m? sustojimas neleistinose vietose. Turime fotoaparat? privaiuojame, nufotografuojame ir paskui siun?iame nuotraukas ? rajonus, i kuri? atvyk? mon?s, ir jie nubaudiami. Neturime tiek paj?g?, kad gal?tume prie kiekvieno mogaus sustoti ir pasakyti, kad po enklu nestatyt? mainos. Pareig?no nuomone, kaip etadien?, moni? iluvoje palyginti nedaug, ankstesniais metais savaitgaliais j? b?davo daugiau: Priklauso, kaip sutampa dienos, jei b?t? sekmdienis ir 13 diena, b?t? labai daug moni?. Dabar nemaai, bet b?davo ir daugiau. Mums iluvos atlaidai - tik darbas, ne melstis atvaiuojame. Esu krik?ionis, bet ? bany?i? nelabai vaiktau.

22 metus iluvoje gyvenantis Virgilijus Mockus, prekiaujantis savomis rankomis iestais moliniais indais, sak?, kad iemet n?ra labai didelio maldinink? antpl?dio. Tarybiniais laikais, kai ? iluvos atlaidus buvo draudiama vaiuoti, daugiau moni? prisirinkdavo: Negali inot, kod?l taip yra. Teko gird?ti, mon?s pasipiktin?, kad katalik? dvasininkija neleido A. Brazausko palaik? ? Arkikatedr? ?neti. Dar kiti piktinasi, kad Ba?kys su Landsbergiu per daug nori savo valdi? rodyti. iaip moni? atvaiuoja i visos Lietuvos ir ne tik. ?ia tiek praeina ir lenkai, ir latviai, ir italai, ir vokie?iai vos gali susikalb?ti. tai vakar buvo net i Maskvos atvaiav? mon?s, nusipirko molinuk? u 160 lit?. Sak?, Maskvoje yra panai?, bet ne toki?, jie nor?jo tikr? lietuvik? gamini?.
Dauguma moni? vis tik atvaiuoja pasimelsti, o toliau kaip kas. Jei autobus? vairuotojai palaukia – pavaiktin?ja, apsiperka. Visi ?ia suvaiav? ir besimeldiantys iluv? laiko stebuklinga vieta. A ir pats manau, kad gyvenu ventoje, stebuklingoje vietoje. Jau 2,5 met? sergu leukemija, bet dar gyvenu tai man yra stebuklas. Dar ir dirbu, turiu k? mon?ms parodyti. iluva nuo sen? senov?s patrauklus miestelis, jau vien tuo, kad ?ia yra akmuo su ?spausta Marijos p?da, dar yra vadinamoji nabos pypk? puis, ant kurios akos buvo nusileidusi Marija.

Komentarų nėra