Skolininkai atakuoja parduotuves

Versija spausdinimui

Ar?nas DAMBRAUSKAS
ar.dambrauskas@gmail.com

Nor??iau s?rio, deros ir meduoli?. Pinigus atneiu po savait?s, toks pirk?jo praymas Maximoje b?t? nesuvokiamas. Bet tik ne kaimo parduotuv?se. Jos tapo maisto kredito ?staigomis, teikian?iomis paskolas produktais, ir be joki? pal?kan?.

Rytojus neiauta

Kelias deimtis kaimo parduotuvi? aplank? savaitra?io Alio, Raseiniai urnalistai ?sitikino, kad kasdien ? parduotuvi? duris beldiasi skolininkai ir prao produkt?, u kuriuos ada sumok?ti v?liau. Kai kuriems prekybininkams tai jau ?griso.

Girkalnyje esan?ioje parduotuv?je alia kasos aparato yra uraas: ? skol? duosime rytoj. Kadangi is persp?jimas kabo nuolat, preki? u paad? norintiems gauti vartotojams geidiamas rytojus niekada taip ir neiauta.

Toki? priemoni? prekybininkai ?m?si ne i gero gyvenimo. Nusprend?me nebeduoti preki? skolon, nes tai daniausiai blogai baigiasi. ?klampinamas ir prekybininkas, ir vartotojas. Anks?iau ar v?liau ateina diena, kai skolininkas nebegali atiduoti skolos. Prasideda melas, apgaul?s, piktnaudiavimas. Galiausiai susimov?s mogus ima vengti parduotuv?s. Rezultatas, kaip matome, neigiamas. Tod?l nusprend?me mainti skolinink? s?ra? ir, tikim?s, greitai tokio s?rao ivis nebeliks, vyl?si netoli Raseini? ribos esan?ios parduotuv?s savininkas, kuris taip pat planuoja pakabinti ura? ? skol? duosime rytoj.

S?siuvini? neatsisakys

Vis d?lto skolininkams nepalankios pozicijos laikosi maoji dalis parduotuvi?. Panau, kad s?siuviniai su skolinink? s?raais prekybininkams dar ilgai bus reikalingi.

Kartais mon?s negali sumok?ti d?l visikai suprantam? prieas?i?. Pavyzdiui, v?luoja pinigai u pristatyt? pien?. Aiku, kad pinig?li? bus tik v?liau. Stengiam?s ?sigilinti ? situacij?. Jei preki? ? skol? prao savo reputacijos nesusigadin?s pirk?jas, neatsisakome pad?ti. Be to, miestelyje dirbame jau daug met? ir inome, kurie gyventojai yra patikimi, o kurie ne. Skolininkai stengiasi nesulauyti duoto odio, nes supranta, kad praras pasitik?jim? ir galimyb? skolintis, savaitra?iui sak? gyvenviet?s centre ?sik?rusios parduotuv?s savininkas. Jam danai tenka naudotis ranka
priraytu s?siuviniu, kuriame vardai, pavard?s, datos ir pinig? sumos.

iame s?siuvinyje apie keturiasdeimt nuolatini? skolinink? vard? ir pavardi?.

Vien? m?nes? jos ibraukiamos, kit? daniausiai v?l ?raomos. Prie skolinink? pavardi? paym?tos sumos svyruoja madaug nuo 10 iki 60 lit?.

Skolas mon?s danai atiduoda i karto po paalp? mok?jimo dienos. Ta?iau tai n?ra taisykl?. Visaip pasitaiko. B?na, kad preki? skolon duodu ir ?kininkui. Kai jis ugeria, pinig? nesineioja, nes bijo visus ileisti. Gauna ? skol?, bet ribot? kiek?. D?l to jis v?liau man net d?koja. Sako: gerai, kad ? skol? daug nedavei, dabar turiu maiau problem?, apie ne?prast? patirt? pasakojo vienos kaimo parduotuv?s savinink?.

Originali rinkodara

Kalbantis su kaimo parduotuvi? prekybininkais tapo aiku, kad jiems tenka gana subtiliai derintis prie socialin?s situacijos kaime, ir tai yra labai savita bei gana subtili rinkodara su savais nepatentuotais iradimais, kuriuos b?t? galima pavadinti savotiku kaimo paveldu.

Retas pardav?jas prisipains, kad slaptoje vietoje turi s?siuvin? su skolinink? pavard?mis. Mat bijo sulaukti priekait? d?l juodosios buhalterijos. Ta?iau tokius s?siuvinius veikiau b?t? galima pavadinti bendruomen?s socialin?s savitarpio pagalbos buhalterija.

Toki? ivad? padar?me pasikalb?j? su garbaus amiaus kaimie?iu, kuris nedidel?s gyvenviet?s parduotuv?je pra? ? skol? s?rio, deros, meduoli? ir arbatos.

Pirkau malk?, nes iemai sukauptos kuro atsargos jau baig?si. Vasario 12 dien? tur?jau gauti pensij?, bet mano ?kio banko kortel? ublokavo. Nebeturiu n? lito. Taip susiklost?. Gerai, kad pardav?ja mane suprato ir dav? produkt? skolon. Gird?jau, kad u savait?s ?kio banko kortel?s
gali b?ti atblokuotos, tuomet i karto ir gr?insiu skol?, savaitra?iui Alio, Raseiniai sak? netoli parduotuv?s gyvenantis pensininkas.

Duona vietoj vyno

urnalist? kalbinti pardav?jai ir parduotuvi? savininkai tvirtino niekada ? skol? neduodantys vyno, alaus ir degtin?s.

Tie, kurie prao alkoholio, b?na labai ?kyr?s, tod?l su jais reikia kalb?ti grietai. Ta?iau pasitaiko, kad negav? norimo g?rimo, jie po kurio laiko sugr?ta jau tur?dami kelis litus. Vadinasi, gali i kakur gauti pinig?. Tik?kim?s, kad tie pinigai nepavogti, vyl?si parduotuv?je dirbanti moteris.

Alkoholio tvaiku dvelkiantiems praytojams kai kuriose parduotuv?se pasi?loma duonos. Igird? tok? pasi?lym?, jie labai nusivilia, ta?iau daniausiai daugiau nebekvarina galvos, sak? alia judraus kelio veikian?ios nedidel?s parduotuv?s savinink?.

Apyvarta ma?ja

Kalbint? prekybinink? pasteb?jimais, apyvarta kaimo parduotuv?se ma?ja.

Vis daugiau moni? ivaiuoja, senesnieji persikrausto ? kapines. Pasidairykite – aplinkui daugyb? negyvenam? nam? ir namuk?. Tik?tis, kad pirk?j? padaug?s, nerealu. Tai suprasdami, neskubame pas mus apsilankiusiems parodyti pygos, dalijosi mintimis parduotuv?s savininkas.

Apie dideliu aktyvumu nepasiymin?i? prekyb? kaime liudija ir akivaizd?s ?rodymai udarytos parduotuv?s. Toki? ?vairiose Raseini? rajono vietose yra ne viena, dar kelias rengiamasi parduoti. Neigiamos tendencijos kaimo parduotuvi? sektoriuje gali b?ti ilgalaik?s. Tai lemia ne tik ma?jantis provincijos gyventoj? skai?ius, bet ir Raseini? rajone did?jantis nedarbo lygis. Jei inau, kad mogus neturi darbo, ? skol? jam nieko neduodu. Na, nebent jau visai nebetur?t? ko valgyti. Tuomet jau neskai?iuoji, bet i?ri, kaip mogui pagelb?ti. Juk esame tos pa?ios bendruomen?s nariai, sak? skolinink? s?ra? slaptoje vietoje atidiai saugojanti pardav?ja.

Komentarų nėra