SPALVOS IR LINIJOS DRAMA

Versija spausdinimui

Viktoras Vitkus

2005 metais Raseini? krato istorijos muziejuje vyko meninink?, gimusi? ir k?rusi? Raseini? krate k?rybinio palikimo retrospektyvin? paroda. Joje buvo eksponuojami ir Vytauto Igno darbai.
2008 met? pabaigoje (paroda veikia iki iol) raseinikiai gal?jo susi-sipainti su pla?ia io menininko grafikos ir tapybos darb? ekspozicija.
Jos raktaodiai gal?t? b?ti: linija, takas, kompozicijos dinamika,
ploktuma, simbolika. Rayti apie io dailininko k?ryb? gan?tinai sud?tinga. Jo gyvenimas
smarkiai atitol?s nuo sotaus, savimi pasitenkinan?io ir pasik?lusio menininko b?ties. Antra vertus, apie j? ra? menotyrininkai ir dailininkai
Viktoras Vizgirda, Nijol? Tum?nien?, Eugenija Fedosejeva. Eiti jau pramintais takais neverta. Objektyvumo d?lei reikia paym?ti, kad buvo ir pavirutinik?, neatskleidian?i? dailininko esyb?s straipni?.
I dabartin?s ekspozicijos galima atsekti V.Igno gyvenimo ir veiklos
fragmentus. Atskaitos takas b?t? 1950 metais sukurtas autoportretas.
Tais metais dailininkas emigruoja ? JAV. iuoje drob?je kaip ir darbuose Draugas 1952m., Veidas 1961m. jau?iama jo mokytojo profesoriaus Justino Vienoinskio ?taka. Visai kita, dramatika nuotaika alsuoja 1956m. sukurtas darbas Be pavadinimo, iliustruojantis sudeting? integravim? ? svetim? aplink?, kult?r? ir tradicijas.
1958 1962 metais Babcoco ir Wilcoxo bendrov?je V.Ignas dirbo
braiytoju-dizaineriu. ? laikotarp? iliustruoja jo tapyba guao technika. J? galima skirti ? dvi dalis: pirmoje matome lyg ir b?sim?j? vitra? projektus (darbai neturi tikslios metrikos), kitoje dizaino pakraipos darbai. Nemaa ekspozicijoje darb?, tapyt? 1960-1961 metais: Aborigenai, Mergina, uvys,Papl?dimy, Suad?tiniai (aliejin? tapyba); Lauk? eeras, Vakaras prie eero, Peizaas,
J?reivis ir saul? (tapyba guau). ?domu tai, kad drob?s uvys antroje pus?je yra kitas tapytas darbas vyro portretas. Dailinink? G.Norkien? min?jo, kad parodoje yra dar 3 analogiki dvigubi darbai. Nesirytu aikinti iuo autoriaus sprendimo.
1962 metais V.Ignas tampa JAV grafik? klubo nariu, ta?iau ir toliau
atiduoda duokl? tapybai. Vis labiau darbuose ryk?ja kompozicij?
dramatikumas, sustiprintas ?ambi? linij? ?striain?mis (Pauktis).
Atvykus ? Niujork? ( 1962-1970 ) prasideda aktyvi dailininko parodin? veikla. ? laikotarp? ekspozicijo-
je iliustruoja darbai: Paskutinis sudiev, Juodasis medis, Moteris
su gitara, Moteris, Gaidelis, Aktas, Kompozicija, Mergait? menesienoje, Prie eero ir kt. Atskirai reik?t? kalb?ti apie to laikme?io akvarel?. alia minimalistini? iraikos priemoni? -lakt? Saul?tekis, Sal?lydis, Kompozicija ir kt. – matome sodria akvarele liet? J?r?.
Sal?lydyje lyrik? viesi? ton? akvar?l? pagyvina, atrodo, chaotiki tak? id?stymai.
Alyv? lauke akvar?l? pildo tuo ?vedimas. 1972 metais V.Ignas, kai persikelia ? Konektikuto valstij? ir apsigyvena savo sodyboje, kiek nutolsta, bet neatsitraukia nuo aktyviosios dail?s. Tapyboje atsiranda viesesni?, optimistik? ton? (Suad?tiniai). Dailinink? taip ir nepalieka T?vyn?s ilgesys (Nukryiuotasis). Pamin?tini dar 3 iuo laikotarpio ekspozicijoje esantys darbai: Adomas ir Ieva, Trys gracijos,
Petelik?s.
Tapybos darbai ekspozicijai atkeliavo i Nacionalinio M.K. ?iurlionio dail?s muziejaus fond?. Parodos lankytojai atkreips d?mes? ? eis priva?i? kolekcij? 1964-1977 met? grafikos darbus.
1982m V.Ignui suteikta JAV lietuvi? bendruomen?s Kult?ros tary-
bos dail?s premija. 1989m. jis tapo Lietuvos dailinik? s?jungos Garb?s
nariu.
E.Fedosejeva V.Igno k?ryboje iskiria darbus Nalaitis (1952-1967m. ) ir Vienias j?rininkas (1961m. ). Savo ruotu ne?kyriai
rekomenduo?iau atkreipti d?mes? ? darb? Gaidelis (1969m.), tapyt?
asketikais pot?piais ochros fone. Stipriausia ekspozicijoje romanti-
nio simbolizmo tema atlikta drob? – Juodas medis (1963m. ). Menininko gyvenime odiopensija n?ra, tod?l visi mes galime tik?tis V.Igno nauj? darb?.
Raseinikius kvie?iu aplankyti io ikilaus kratie?io k?rybos parod? Raseini? krato istorijos muziejuje.

Komentarų nėra