Teisingumas nugal?jo, liko kart?lis d?l prarast? dvej? met?

Versija spausdinimui

J?rat? KIEL?
jurate.alioraseiniai@gmail.com
Patraukl? ininerin? statin?-aiktel? pa?iame Raseini? centre ?sigij?s raseinikis dvejus metus teismuose tur?jo ?rodin?ti, kad jo pirkinys teis?tas. Pra?jusi? savait? byl? nagrin?j?s teismas pagaliau visk? sustat? ? vietas. Paskelbta, kad per 2020 met? rugpj?t? vykus? aukcion? paeidim? nebuvo, u statinius gauta kaina adekvati. Ta?iau i pagali? kaiiojimo ? ratus istorija dar nebaigta. Jos iniciatoriams, tarp kuri? net du mero post? besimatuojantys rajono politikai, gali tekti atsakyti u pasik?sinim? ? niekuo d?t? moni? reputacij?. Ir pirkinio savininkas, ir tre?iuoju asmeniu gin?e dalyvav?s Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos vadovas svarsto galimyb? savo garb? ir orum? ginti teisme. Nuomon? d?l i? politik? savo socialiniame tinkle ireik? ir Raseini? rajono savivaldyb?s meras Andrius Bautronis: Du i j? pasiry? kandidatuoti ? mero post?, visada pasisako u investicijas, ta?iau pagal j? veikimo metodus u tas, kurios ,,netrukdo j? nekilnojamojo turto nuomos verslui.
Kai kuri? Tarybos nari? politikavimas siekiant asmenini? tiksl? nuskriaud? ne tik po teismus tampytus asmenis. Erdv?s alia Raseini? autobus? stoties, vienos labiausiai matom? miest? viet?, sutvarkymas nusik?l? maiausiai dvejiems metams. Sandor? ugin?yti usimoj? politikai i vis? raseiniki? at?m? galimyb? gyventi graiau ir patogiau. Toki? nuomon? gyventojai aktyviai reikia socialiniuose tinkluose.

Tokio sprendimo ir tik?josi
Jau?iuosi puikiai, sprendimas toks, kokio ir tik?jausi, ? pirmadien? Alio Raseiniams sak? iuo metu ne Lietuvoje esantis Valentas Laurynas. Daugiau nei prie dvejus metus u 35 200 eur? ?sigytas statinys-aiktel? jaunam verslininkui netrukus tapo galvos skausmu. Jis trumpai primena istorij?, kuri ?m? rutuliotis vos tik pasibaigus aukcionui. Pirmiausia V. Laurynas pabr?ia, kad aukcione jis ?sigijo tik statin?-aiktel?, bet ne pat? sklyp?, kaip klaidina tam tikri mon?s ir pretendentai ? mero post?. Bet tolesnei veiklai tur?jo b?ti pasirayta nuomos sutartis su Nacionaline em?s tarnyba (NT). Tai nevyko sklandiai prasid?jo gin?as, utruk?s keturis m?nesius, o tada jau prokurat?ra ?m?si bylos.
Gavau praneim?, kad ? teism? kreip?si prokurat?ra ir viena ?mon? d?l restitucijos taikymo. ?domu, kad ta ?mon? yra i iauli? rajono, jos veiklos sritis teisin?s paslaugos. Dar ?domiau, kad mogus ? teism? kreip?si apie galim? nes?iningum? suinoj?s i Raseini? naujien?. ios ?mon?s atstovas dalyvavo tik viename pos?dyje… Ir daugiau apie j? neteko gird?ti. Bet, inoma, jis tur?s atlyginti teisme patirtas ilaidas visiems atsakovams. Suma tikrai nemaa, pabr?? V. Laurynas.
Vardindamas visas bylin?jimosi peripetijas ir tai, kad ?mon? kelis kartus atsisak? gin?? spr?sti taikiai, verslininkas akcentuoja jo baigt?: apeliacinis teismas nustat?, kad paeidimai nebuvo esminiai, ir atmet? prokuror?s ir ?mon?s iekinius d?l nes?iningo sandorio.

Prarasta daug laiko
Nors pergal? pasiekta, verslinink? atsivijo dvejus metus spr?sto gin?o padariniai. D?l ateities plan? negaliu pasakyti nieko konkretaus, nes iuo metu dar vis neturiu pasiraytos nuomos sutarties su NT. Ne vien? m?nes? buvo vilkinamas sutarties pasiraymo sandoris, d?l vilkinimo buvo parayti trys advokato ratai ir gal? gale, kai prokurat?ra prad?jo gin??, gavau atsakym?, kad bus laukiama teismo nuosprendio. Na, nuosprendis jau yra ir, tikiuosi, daugiau trukdi? pasiraant nuomos sutart? nebus, viliasi V. Laurynas.
Jis sako, kad laikas, prarastas d?l bylos, daug k? pakeit? kainas, projekt? rengim?, pa?i? ekonomikos situacij?. iuo metu, neabejoja, bus daug sunkiau inaudoti ir sutvarkyti i? viet?.
A praradau daug laiko, o per tuos kelerius metus buvo daug ?vyki? pasaulyje, kurie gali paveikti statybas. Jos, beje, jau tikrai gal?jo b?ti prasid?jusios, apgailestauja verslininkas, ? aukcion? ?j?s su ketinimais apleist? statin?-aiktel? paversti pramog?, prekybos, paslaug? vieta.

Kai kas sprogo i pavydo
Svarstydamas, kas iprovokavo i? situacij?, V. Laurynas pirmiausia ?vardija pat? papras?iausi? pavyd?.
Politikams tai buvo puiki proga pasidaryti reklam?, kaip jie kovoja u teisyb?… Nors jie u teisyb? nekovojo, tik nor?jo sau patogi? sprendim?. A jiems nepatogus, tod?l skelbiama, kad aiktel? yra netinkamose rankose. J? tur?jo ?sigyti vienas i inom? Raseini? mieste, tada niekas neb?t? supyk?s, viskas b?t? sutvarkyta tyliai, tiesiai viesiai sako verslininkas. Neatmetu galimyb?s kreiptis d?l meito vien d?l to, kad negalima nek?ti melo vieai, ikraipyti informacijos ir vaidinti didvyrius, kaip stengiasi d?l Raseini? miesto.
Kaip to pavyzd? jis pateikia ir dabar besiliejan?ias pyk?io emocijas pralaim?jusioje pus?je. Buvau para?s komentar? po Vaido Kuzmarskio interviu, kuriame jis ikraip? informacij?. Ta?iau jis pats t? komentar? itryn?, nes jis jam nepatogus. Taip mon?s negauna visos informacijos apie situacij?. Nor??iau j? paskelbti ?ia: Rao UGROB?JAS. 1. Ne ugrobimas pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta. 2. Ne teritorija o inineriniai statiniai. 3. Sakai, rezultat? n?ra rezultatas yra, laim?jome teism? iauliuose. Bet kadangi sprendimas ne j?s? naudai, kam apie tai praneti. Neklaidink moni? savo kalbomis, o jeigu i tikro nesupranti odi? reikm?s, kurias vartoji, n?ra tau vietos Savivaldyb?je. Tuo labiau mero pozicijoje, itrint? komentar? cituoja V. Laurynas. Be to, jis turi patarim? mon?ms, susiduriantiems su agresyvia neteisybe. Jeigu jau?iat?s teisus, kreipkit?s ? ger? advokat? ir kovokite u savo ties?. Ne tie laikai, kai viskas tvarkoma odiu per paintis. Taip, procesas ilgas, bet tikrai visk? dary?iau taip pat. Buvo verta laukti ir b??iau lauk?s dar ilgiau, kad ?rody?iau savo ties?, sako verslininkas.

Mintyse apginti garb? ir orum?
D?l teisin?s satisfakcijos svarsto ir Raseini? rajono savivaldyb?s administracijos direktorius Edmundas Jonyla, iame gin?e dalyvav?s kaip tre?iasis asmuo.
Visas is procesas t?s?si gana ilgai. Malonu, kad pagaliau pad?tas takas. Buvo visoki? interpretacij?, a taip pat sulaukiau ?vairi? epitet?. Buvau ivadintas emgrobiu, kuriam savos em?s per maai, tai reikia dar ir i Autobus? stoties usigrobti. Ir net odis galimai nebuvo pavartotas. Griebta pla?iai. Turiu vis? t? mediag? pasid?j?s, gal dar prie jos gr?iu. Buvo sujud? visi Raseiniai, kaip ?ia tas Jonyla kak? neteis?tai padar?. Teismo nutartis mane i esm?s reabilitavo, bet galb?t, jei tur?siu laiko, kreipsiuosi d?l garb?s ir orumo paeidimo, neatmeta E. Jonyla.
Jam teko iklausyti daug opozicijos kaltinim?, kuriais remdamasis 2020 met? pabaigoje pats kreip?si ? Speciali?j? tyrim? tarnyb? (STT). Po m?nesio Savivaldyb? gavo tarnybos atsakym?, kad joki? nusiengim?, taip pat ir korupcini?, vykdant aukcion? ne?velgta.
Smagiausia tai, kad statinio savininkui susitarus su NT bus galima tvarkytis Autobus? stoties teritorijoje, kad ta miesto vieta atgims. Dabar ji mums didel?s garb?s nedaro betono pamatai formuoja tikrai nekok? miesto veid?, apgailestauja administracijos direktorius ir primena, kad skelbiant aukcion? viena i s?lyg? buvo pertvark? imtis nedelsiant, pagal suformuluotus grietus terminus.
? teis?tvark? d?l vieo aukciono rezultat? panaikinimo kreip?si keli opozicijos lyderiai, dvi rajono ?staigos ir vienas gyventojas.
Nepykstu. J? veiksmai teis?ti. Gerai, kad buvo ?vairiose instancijose Taryboje, Antikorupcijos komisijoje, teisme buvo aikinamasi, nagrin?jamos prielaidos ir t. t., kad buvo sud?ti visi takai, pabr?ia E. Jonyla.
Jis neabejoja, kad vis? i? apmaudi? situacij? usuko asmen?, kuriuos domino ta vieta, neapdairumas. Praiopsoj? skelbim? apie aukcion? jie ?m?si vis? ?manom? priemoni?. Bet kai traukinys nuvaiavo, k? bepadarysi. Patys kalti,
tvirtina jis.

K?stutis DERLI?NAS
Raseini? autobus? parko
direktorius

Tai senoji Raseini? autobus? stoties teritorija. Kakada pati stotis buvo nugriauta, liko tik betono pamatai, privaiavimo aikteli? asfaltas. Mes u j? tik mok?jome mokes?ius, valydavome, tvarkydavome, bet joki? pajam? negavome. Tod?l buvo priimtas sprendimas surengti aukcion? ir tuos statinius parduoti. em? liko kaip buvo, ji yra nuomojama i valstyb?s.
Aukcione gal?jo dalyvauti bet kas. Bet, matyt, kakas ?ia tur?jo kit? plan?. Galb?t tik?tasi kitokio scenarijaus, gal kaina buvo per didel?. Nes jeigu b?t? nor?j?, b?t? ir dalyvav?. Tiems, kam itas objektas buvo ?domus, apie b?sim? aukcion? tikrai inojo.
Vis tik manau, kad mes turime tur?ti stubur?, vadovautis ?statymais ir valstyb?s numatytais aktais, o ne vykdyti kakieno pageidavimus. Tas kainavo nerv? ir laiko, bet esu ?sitikin?s, kad pasielg?me teisingai. Diaugiuosi ir pa?ia eiga, ir rezultatu. ?monei liko tam tikra pinig? suma, u kuri? mes gal?sime atnaujinti savo park?. Be to, i asmen? ir organizacij?, kurios suk?l? t? proces?, mums priteistos visos bylin?jimosi ilaidos ir kompensacijos.

Komentarų nėra