Utrukau, kol sugeb?jau priimti savo k?n?

Versija spausdinimui

Ilg? laik? visuomen?je sklandiusios socialin?s nuostatos pamau kei?iasi vis daniau pabr?iama, kad ne tik itin lieknas k?nas yra vienintelis groio etalonas ir gali b?ti mylimas. Be to, garsiau kalbama apie stereotip? keliam? gr?sm? ir valgymo sutrikimus, galin?ius tur?ti itin skaudi? psichologini? ir fizini? padarini?. Nustatyta, kad kas 62 minutes mirta bent vienas asmuo, ken?iantis nuo valgymo sutrikim?, o didiausia rizika kyla paaugliams ir jaunoms moterims.
Savo asmenine patirtimi dalijasi du kartus anoreksija sirgusi Adriana Gulbinovi?. Kaip pati tikina, ji buvo maitinga paaugl?, tod?l pagalbos kreip?si tik tuomet, kai situacijos nebegal?jo suvaldyti savo j?gomis.

Prasid?jo sulaukus vos 11 met?

I ven?ioni? rajono Pabrad?s miestelio kilusi A. Gulbinovi? vaikyst?je svajojo okti ir prad?jusi tuo usiimti 2 klas?je s?kmingai oka iki iol.

Ne paslaptis, kad visais laikais ok?jas tur?jo b?ti formoje. Nors pastaruoju metu ie stereotipai yra s?kmingai isklaidomi ymi? apvalesni? form? ok?j?, anks?iau reikalavimai buvo itin grieti, pokalb? pradeda mergina.
Jos kelias valgymo sutrikim? link prasid?jo b?nant vienuolikos met?, kai prie kitus bendraklasius ir vyresnius ok?jus jos oki? mokytoja prad?jo neigiamai komentuoti mergait?s k?n? d?l priaugto svorio.
Galiausiai ty?iotis i mergait?s prad?jo vaikai mergina prisimena vien? pirm?j? juokeli?, kai, perkant bandel? mokykloje, kitas moksleivis vis? akivaizdoje jai ir??: Kaip tu dar dr?sti pirkti bandeles? Tu ir taip esi stora karv?!
Po i? odi? ilgai verkiau, o gr?usi namo sulaukiau mamos klausimo, kas gi man nutiko, ta?iau jai taip ir neatsakiau. Po io atvejo prasid?jo mano badavimai, teigia A. Gulbinovi?.

Kritinis svoris 29 kilogramai

Mergina pasakoja, kad visos jos mintys buvo tik apie tai, kaip suliekn?ti, nevalgyti ar papildomai pasportuoti, kad tik svoris kuo grei?iau suma?t?.
T?vams pasteb?jus krintant? dukros svor?, buvo bandoma priversti mergait? valgyti. Mama ir t?tis sakydavo, kad nepasitrauks nuo stalo tol, kol a nepavalgysiu, prisimena ji.
T?vai daugel? kart? band? su ja kalb?ti ir net iveti ? ligonin?, ta?iau ji nieko prie sav?s neprisileido ir melavo, kad viskas yra gerai.
A. Gulbinovi? pripa?sta, kad buvo labai usispyrusi paaugl?: Mok?jau puikiai prie visus vaidinti, su manimi niekas negal?jo gin?ytis. A aukdavau, kad niekur nevaiuosiu, nors tuo metu buvau pasiekusi savo kritin? rib? b?dama 155 cm ?gio sv?riau vos 29 kilogramus.
Pra?jus kuriam laikui, mergina pavargo nuo nuolatin?s ?tampos ir galvojimo apie maist?, tod?l isiilgusi jo ji tiesiog pamau prad?jo valgyti, badavim? vis ma?jo.
Ji priduria: Diaugiuosi, kad gr?dama ? normal? svor? tuomet nesulaukiau joki? komentar? i aplinkini?. Manau, kad tai man pad?jo, nes prieingu atveju b??iau toliau save alinusi.

Sveikatos problemos ilgalaik?s

Neilgai trukus, vos po keleri? met?, penkiolikmet? A. Gulbinovi?, steb?dama lieknesnes ir daugiau vaikin? d?mesio sulaukian?ias drauges bei matydama nepaprastai graias moteris socialiniuose tinkluose, nusprend? gr?ti prie sveikatai aling? ?pro?i?.
Kartu su jomis lankiau okius ir a visuomet atkreipdavau d?mes?, kaip graiai jos atrodo su oki? apranga ir kaip atrodau a. Maniau, kad jei pavyko pirm? kart? pavyks ir antr?j?, pasakoja mergina.
?kart ji iband? visk?: pradedant protarpiniu badavimu ir baigiant visiku angliavandeni? atsisakymu. Merginos organizmas buvo taip stipriai ivargintas, kad jai dingo m?nesin?s. Mano mamai tai prilygo tragedijai ir tik dabar suprantu, k? ji tuomet igyveno. Nors ji steng?si pad?ti, a neleidau ir sakiau, kad ?ia mano gyvenimas, atvirauja A. Gulbinovi?.
Sulaukusi eiolikos met?, mergina sv?r? vos 38 kilogramus. Pamenu, kai ivydusi iuos skai?ius a verkiau negal?dama suvokti, kod?l negaliu b?ti normali kaip ir visi, kod?l turiu nuolat galvoti apie tai, kaip atrodau, kiek sveriu ir kiek valgau, kalba ji apie anuometin? situacij?.
Jai nuolat svaigo galva, tr?ko energijos, o gal? gale prasid?jo kompulsyv?s persivalgymai.
Persivalgydavau tiek, kad negal?davau net kv?puoti, prisimena mergina. Tuomet ji suprato, kad nori tai sustabdyti ir tam reikalinga pagalba.
Dabar esu laiminga, nes mano gyvenimas pasidar? daug spalvingesnis esu geros nuotaikos, turiu energijos, nebevengiu draug?, stengiuosi kuo labiau ?siklausyti ? savo k?no poreikius ir steb?ti savo b?sen?, apie teigiamus poky?ius pasakoja ji.
iuo metu mergina ruoiasi art?jan?ioms psichologijos studijoms ir planuoja usienyje gilinti inias apie sveik? ir subalansuot? gyvenimo b?d?, mityb?.
Ji sako, kad jos gyvenimo misija pad?ti kitiems, ken?iantiems nuo valgymo sutrikim?.

K?nas simbolizuoja g?d?

Psicholog?s Monikos Lukoevi?i?t?s teigimu, pacientai, kovojantys su valgymo sutrikimais, turi daugyb? emocini? ir elgesio poymi?, toki? kaip baim? priaugti svorio, nuotaik? kaita, socialinis atsitraukimas ar perteklinis fizinis aktyvumas.
Greta gali vystytis ir kitos ligos: depresija, nerimo sutrikimai, polinkis ? alkoholio ar narkotini? mediag? vartojim?, gali atsirasti sav?s alojimas ir mintys apie saviudyb?, sako M. Lukoevi?i?t?.
Valgymo sutrikimais sergantys pacientai danai nurodo savo k?n? kaip b?d? netiesiogiai ireikti tai, kas vyksta j? mintyse ir irdyse.
Tie, kurie save apibr?ia vien savo ivaizda, tiki, kad bus pakankamai geri tik tada, kai j? k?nas bus pakankamai geras. Jie mano, kad pakeit? ivaizd? gali priversti kitus mones juos pam?gti. Jie nes?moningai ?sivaizduoja, kad atsikrat? antsvorio atsikrato niekinan?i? savo aspekt?. ie pacientai naudoja savo k?n?, kad ireikt? tai, ko j? protas negali. J? k?nai danai yra g?dos ir paeminimo, o ne malonumo altinis, teigia psicholog?.

Pagalba b?tina

Pokalbis su patikimu mogumi gali suteikti reikaling? paguod?, param?, nors i pradi? gali b?ti jau?iama baim?, pyktis, nerimas ar sumiimas.
Visikai normalu, kad galite neinoti, k? pasakyti, tod?l pirmiausia vert?t? sau atsakyti ? iuos klausimus: kada prad?jote galvoti apie svor?? Kada prasid?jo kitoks j?s? elgesys? Ar pasteb?jote poveik? fizinei ar emocinei sveikatai? Kaip mon?s j?s? gyvenime gali geriausiai jus palaikyti? Ar norite, kad jie steb?t? j?s? elges?? Kokius poky?ius nor?tum?te padaryti savo gyvenime, kad ?vestum?te sveik? gyvenimo b?d?? pataria M. Lukoevi?i?t?. Ji persp?ja, kad artimieji, igird? problem?, gali reaguoti emocionaliai, parodyti oko reakcij?, baim?, pykt? ar neigim?. Ta?iau svarbu ilikti ramiems, nes tik abipusis darbas leis painti problem? ir j? spr?sti.
Kiekviena diskusija su valgymo sutrikimu sergan?iu mogumi bus skirtinga pernelyg didelis atkaklumas gali paskatinti sergant?j? nuo j?s? atsiriboti, ta?iau ignoruoti mirtinos ligos taip pat negalima. Svarbu palikti pravertas duris ir nuolat pasiteirauti mylimo mogaus, kaip jam sekasi ir ar jis nori gydytis tai gali pad?ti j? nukreipti teisinga linkme, pataria psicholog?.
Ji pabr?ia, kad valgymo sutrikimui susiformuoti ?takos turi genetika, asmenyb?, psichologin? patirtis, o negydomi valgymo sutrikimai gali tur?ti nesugr?inam? komplikacij? ir pasibaigti mirtimi. Kuo anks?iau bus prad?tas gydymas, tuo maesnis rimt? pasekmi? pavojus, didesn? igijimo tikimyb?.

Turintieji ?tarim? d?l asmenini? mitybos ?pro?i? kvie?iami atlikti valgymo sutrikim? test? interneto svetain?je https://pagalbasau.lt/valgymo-sutrikimu-testas/.
Nemokama psichologin? pagalba teikiama alies poliklinik? psichikos sveikatos centruose, visuomen?s sveikatos biuruose.
Antradieniais nuo 18 iki 22 val. veikia Valgymo sutrikim? linija, tel. 8 631 22 777.

Komentarų nėra