Vasaros palyd? vent? Lenkeli? kaimo bendruomen?je

Versija spausdinimui

Rugpj??io 28 dien? Lenkeli? kaimo bendruomen?je vyko auni vent? Sudie, vasar?le. Stacionarioje lauko scenoje, ?rengtoje prie bendruomen?s nam?, susirinkusiuosius pasveikino bendruomen?s pirminink? Asta Gargasien?. Ji link?jo linksmai drauge praleisti laik?, pabendrauti, aplankyti parengt? rankdarbi? parod?, vaikus paragino aktyviai dalyvauti edukacijose.
Kartu su Lenkeli? kaimo bendruomene ilyd?ti vasar?l?s, pasidiaugti saul?ta diena atvyko daug sve?i?. Graios vent?s proga sveikino Seimo narys Arvydas Nekroius ir jo patar?ja Skaidrut? uvelaitien?, rajono Savivaldyb?s tarybos nariai Diana Kaupaitien?, Jonas Vazgys, Vincas Blinstrubas ir Vaidas Kuzmarskis. ? vent? atvyko Mirkli? kaimo bendruomen?s pirminink? Graina Andraitien?, kaim? bendruomen?s Milaai?i? Dubysa atstov? seni?nait? Laima Jokilaitien?, Kilupi? bendruomen?s atstovai seni?naitis Aurimas Gelinis ir bendruomen?s tarybos nar? Lina alvaitien?. Sve?iai atve? dovan?, link?jo s?km?s ir k?rybingumo organizuojant ventes, mokymus, edukacijas ir daug kit? grai? bei nauding? veikl?, padedan?i? telkti bendruomen?.
vent?je buvo pagerbta 10 bendruomen?s nari?, ven?ian?i? graius asmeninius jubiliejus. Tai Irena Bulotien?, Elena Dapkien?, ?eslovas Andriulis, Danut? Kareivien?, Antanas Ra?as, Ramut? Visockien?, Edvardas Velionis, Rima Navickien?, Mantas Urba ir Brigita Velionyt?. Jiems skamb?jo nuoird?s sveikinimo odiai, buvo ?teiktos atminimo dovanos. Bendruomen?s pirminink?s ir tarybos d?mesio bei pad?kos rat? sulauk? graiausi? sodyb? savininkai Genovait? ir Sigitas Dimai, Birut? ir ?eslovas Andriuliai bei Janina ir Juozas Kairai?iai.
vent?s dalyvius vis? popiet? linksmino Raseini? rajono kult?ros centro gyvo garso grup? Bandom, Mirkli? kaimo bendruomen?s vokalinis ansamblis Okta-va. Nestokojan?ios s?mojo ir kandaus odio Lenkeli? kaimo bendruomen?s humoro grup?s Etik-Mat nar?s Zita Neverdauskien?, Janina Velionien? ir Graina Toleikien? i?rovams suvaidino dvi inscenizacijas. Jose taikliai pademonstravo besiverian?i?j? ? televizines vaigdes juokingas pastangas ir ijuok? begalin? kai kuri? moni? gobum?. Nuoirdiomis savo k?rybos eil?mis dalijosi mokytoja Irena Bulotien?.
iemet Lenkeli? kaimo bendruomen? dalyvauja V? Lietuvos automobili? keli? direkcijos organizuojamame saugaus eismo konkurse Eismo saugumas bendruomen?se 20222023. ? rengin? atvyk?s Raseini? rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiasis tyr?jas, bendruomen?s pareig?nas Darius Jonaitis pakviet? maus ir didelius vent?s dalyvius artimiau susipainti su policininko profesija. Pareig?nas aprod? naujausi? automobil? su visa policijos veiklai reikalinga ?ranga, ?jung? vytur?lius, leido rankose palaikyti antrankius, banan? ir e?, apsivilkti apsaugin? liemen?. vent?s dalyviai buvo skatinami saugiai ir atsakingai elgtis kelyje, prisiminti Keli? eismo taisykles ir j? laikytis. Policijos bi?iulis Amsis ir jo kolega Peliukas Mikis su aktyviausiais saugaus eismo akcijos B?k matomas kelyje dalyviais pasidalijo atvaitais ir vies? atspindin?iomis liemen?mis.
Dar viena puiki edukacija, tinkanti ne tik vaikams, bet ir suaugusiesiems, vyko pievel?je prie bendruomen?s nam?, kur ?sik?r? Irmanto Tarnausko ir Onos arauskien?s veislyno Kaln? uo nuostabieji Berno zenenhund? veisl?s unys. Veislyno savininkai besidomintiems j? augintiniais isamiai pasakojo apie un? maitinim?, priei?r?, dresiravim?, kiekvieno uniuko charakterio ypatumus ir daug kit? ?domi? dalyk?. vent?s dalyviai dom?josi bendruomen?s namuose parengta rankdarbi? ir dail?s darb? paroda Z. Neverdauskien?s i vilnos nuveltais rankdarbiais, Rimos Jonaitien?s mezginiais, Pauliaus Bruniaus popieriaus lankstiniais, Gitos Gliaudyt?s tapytais paveikslais.
ventei besibaigiant praalkusieji gal?jo pasivaiinti altais ukandiais ir kold?nais, paskanauti gardios giros. Skambant nuotaikingai muzikai aikt?je ?m? suktis ok?j? poros. Bendruomen?s nariai ir sve?iai dar ilgai bendravo, linksminosi, aptarin?jo bendradarbiavimo planus. io renginio organizatoriai nuoirdiai d?koja dalyviams ir sve?iams u sveikinimus ir link?jimus, u dovanas ir ger? nuotaik?, kult?rini? rengini? organizatorei Tomai Globienei u puikiai pravest? vent?. U galimyb? surengti ias vasaros palyd?tuves lenkelikiai d?kingi r?m?jams G. ir S. Dimams, B. ir ?. Andriuliams, J. ir E. Velioniams, G. ir Jonui Toleikiams, Marijonai Adomaitienei, Z. ir Jonui Neverdauskams, J. ir J. Kairai?iams, Rasai ir Tomui Vabalams, A. ir Dariui Gargasams. Rengin? globojo Raseini? rajono savivaldyb?.

Jolanta Gudeikyt?,
Lenkeli? kaimo bendruomen?s nar?

Komentarų nėra