Vieiau u TV neb?na

Versija spausdinimui

mon?s kalba

mon?s vis daniau piktinasi komercini? televizijos kanal? rodomomis laidomis. i?rovus erzina laid? pavirutinikumas, pigi? sensacij? vaikymasis, t? pa?i? heroj? valkiojimas per visus kanalus, vaigdi? darymas ir kt. ?statym? serg?tojams ukli?va valstybin?s kalbos darkymas, smurto propagavimas ir kt. Neseniai net b?ta ketinim? udaryti vis? TV kanal?. O Balandio 1-?j? iame TV kanale v?l sprogo naujas skandalas Auksini? svog?n? apdovanojim? laidos ved?jas Vytautas apranauskas, vaidin?s velni?, buvo iki tiek nusita?s, jog A.Valinskas netgi nusisteb?jo, kad net velniai ? Lietuv? bijo blaiv?s beusukti. Ta?iau kit?dien tas pats laidos ved?jas lyg niekur nieko ved? laid? Chor? karai. Apie tai iandien ir kalba m?s? skaitytojai.


- Gaila, pats nema?iau tos laidos, bet atgarsi? apie j? tikrai gird?jau. mon?s netgi svarst?, kaip ten i tikr?j? buv?: ar laidos ved?jas tikrai girtas buv?s, ar tik labai tikrovikai girt? velni? suvaidin?s? Tokia jau ta Balandio 1-oji, kai susipina realyb? su vaidyba. Bet jei laidos ved?jas ities buvo girtas,tai koks begali b?ti vertinimas tai yra labai blogai. U girto pasirodym? vieoje vietoje yra baudiama, o ar begali b?ti vieesn? vieta kaip TV ekranas? Bet, kartoju, man sunku k? nors komentuoti nema?ius laidos.

- Baisu. Tai jau nebetelpa ? jokius sveiko proto r?mus. A ? ? akibrokt? i?riu net keletu aspekt?. Pirmiausiai tai yra pats grubiausias darbo drausm?s paeidimas, u kur? i darbo galima atleisti be jokio ?sp?jimo. Kaip matome, apranausko niekas neatleido, jis ir toliau veda laidas. Tuomet kod?l tyli Darbo inspekcija? Ji pagal ?statym? privalo bausti darbdav?, kuris
akivaizdiai girto darbuotojo nenualino nuo pareig?. Pasakysite, niekas jokiais matuokliais nenustat?, jog jis buvo girtas? Tuomet kod?l nenustat?, kai tai buvo akivaizdu ir kai u pasirodym? girtam vieoje vietoje yra taikoma administracin? atsakomyb?? Galop, ko verti politikai, priimin?jantys ?statymus blaivumui skatinti, o drauge lipantys ? scen? pasiimti apdovanojim? i girto laidos ved?jo rank?. Kaip jaunim? galime skatinti blaiviam gyvenimui, jei populiarus ved?jas taip elgiasi, o j? jaunim?lis m?gdioja.

- Nieko ?ia naujo. Kiek skai?iau internete atsiliepimus, tai seni apro bajeriukai. I to galima daryti ivad?, kad geresnio laidos ved?jo TV3 tiesiog neturi, antraip tikrai su tuo nesitaikstyt?. Man asmenikai jo besipinantis lieuvisvisai nekliuvo, bet ir i?r?ti nebuvo ?domu. Bet i?r?jau, nes laukiau, kada jis pagaliau nudribs kaip tas teis?jas nuo laipt?. Bet nenudribo. Dar buvo smagu i?r?ti ? sal?je s?d?jusi? politik? veidus, kurie atrod? it citrinos atsikand?. Jeia b??iau buv?s j? vietoje, tai, grei?iausiai, b??iau palik?s sal? su visu girtu ved?ju ir i?j?s. Dar prisiminiau, kaip televizijos vaik?si Siaurusevi?i?, kol j? uspeit? elektros skydin?je. Bet Siaurusevi?ius bent jau skydin?je su savo negalia sl?p?si, tuo tarpu apras ekrane vaidenosi, vien? i?rimiausi? laid? ved?. Ir tai TV svorio neprideda, nes dvigub? standart? netur?t? b?ti. Jei vaikot?s girt? teis?j?,tai bent jau patys b?kite blaiv?s.

- Maai bei?riu televizori?. Neinau, ar ? amiaus gal? iranki darausi, ar jie nieko i?rimo neberodo. Man jau nor?t?si ko nors graesnio, ramesnio, o ekrane tik smurtas, kraujas, pala, kaip jie ten dabar vadina – veiksmo filmai. Svog?n? apdovanojimus ankstesniais metais i?r?davau, visai nebloga laida b?davo, bet iemet beveik nuo pradi? ijungiau, kai supratau, kad laidos ved?jas yra girtas. Prisii?r?jau a per amel? t? girt? abrozd?li?, oi prisii?r?jau, tai per televizori? j? matyti nenoriu. Bet jaunimui, kaip suprantu, tokie dalykai patinka. Ar tai gerai, tegul sprendia kiti.

- A pirmiausiai kaltin?iau ne laidos ved?j?, kuris paslydo ant kam?io, o tos laidos organizatorius. Jie gi, matydami laidos ved?jo
nestabili? b?sen?, prival?jo j? nedelsiant nualinti, pakeisti kitu. A kategorikai pasisakau prie girto pasirodym? vieoje vietoje ir man visai nesvarbu, nei kas toks, nei kur pasirod?. A pats negeriu ir kit? gerian?i?j? netoleruoju. Televizoriaus ekranas yra pati vieiausia vieta, kokia tik gali beb?ti. D?l politik?, kurie lipo ? scen? pasiimti apdovanojim?, labai kategorikas neb??iau, nes apdovanojimas buvo ne laidos ved?jo, o jos k?r?j?. Tad gal politikai nenor?jo vis? j? ?eisti. Bet apranausko toks elgesys tur?t? b?ti tinkamai ?vertintas ir jis jokiu b?du negali b?ti toleruotinas.


- ?ia tai geras. Tiek prisilak?, kad lieuvio nebevart?. Tik, kaip suprantu, jis dar i po vakaryk?ios buvo toks. Bet televizija turi vien? ger? privalum? jos galima tiesiog nei?r?ti, jei kas nors nepatinka. Blogiau buvo tiems, kurie s?d?jo sal?je. Jiems nei ieiti, nei s?d?ti. Bet iaip laikas pats atsijos, kuriuos TV kanalus i?r?ti, nes jau dabar nelabai k? berandi i?rimo. Blogiausia, kai jau ?sikanda koki? tem?, tai ir varo per visus kanalus. i?r?kit, i pradi? tur?jom Jonai?ius. Per gerkl? ta istorija visiems jau lindo, o jie var? ir var?. Paskui atsirado kedofilijos tema. ?ia buvo dar ?domiau: vienas kanalas kal? ? vienus vartus, kitas ? kitus, kol prad?jom visi vengti violetin?s spalvos r?b?. Tam burbului nenutilus, atsirado Jurgelevi?i?t?, Antan?lis… Po kurio laiko v?l i atminties tuos pa?ius traukia. Argi tokia tur?t? b?ti televizija? Bet, kaip ir sakiau, televizori? galima bet kada ijungti.

- Manau, tai yra ne tik apro ar kokio kito veik?jo problema. Kakaip viskas televizijoje yra isiderin?. Galvojau, po io akibrokto jau tikrai nebepamatysime apranausko ekrane. Bet kur tau, v?l laid? veda. Lyg niekur nieko nebuv?. Sugalvojo nes?mon? apie Radi prigimt?, paleido i ekran?, – nieko, priimtina, sensacija. O kad tai ilauta i pirto, kad tai lauo kit? gyvenimus, niekam nesvarbu. Jau ir ini? i?r?ti nebesinori, nes vien tik g?sdinimai: apmokestins, atims.. Pasii?ri tokias inias ir nebeinai, ar ikart ivaiuoti i Lietuvos, ar vietoje pasikarti. Jei kalbant iuo konkre?iu atveju, tai pulti emiau neb?ra kur: girtas vieoje vietoje, darbo metu, vis? alies politik?, policinink?, Darbo inspekcijos ir kit? institucij? akivaizdoje… Visi s?di sal?je patenkinti, ? latr? i?ri… B?t? juokinga, jei neb?t? graudu.

Komentarų nėra