Vladas Danusas

Versija spausdinimui

Man jau septyniasdeimt. Rayti prad?jau b?damas eiolikos. Su pertraukomis, ir gana ilgomis net iki 10 met? raau iki iol. Esu pensininkas, senelis. Su mona Felicija uauginome s?n? ir dukr?, kurie jau turi savo eimas ir gyvena savarankikai. Mano darbo staas 40 met?, i kuri? 36 metus dirbau mikuose. Gyvenu Raseini? rajone, Kups?i? kaime. Telefono nr. 41310.

Palaukit valand?l?

V?liau ateisiu. Ugaiau truput?.

Sav?sias s?skaitas suvedin?ju.

Maai beliko duoti graiai b??iai,

bi?iuliams, moterims, Tau, v?jui.

Kakaip elgiausi neapsiskai?iav?s,

maniau tur?s pakankamai a visko.

iek tiek dar buvo lik?, rodos, savo.

Aruodai taip ivarinti, net blizga.

Kaip man manytis? K? sukurti greitai?

K? atsinet ? J?s? puot??

Truput? ugaiau. Tuojau atei?iau,

atne?iau iaur?, alt?, gruod??..

Palaukit valand?l?… Varg? siela,

inau, ir v?l gerumo prisipildys.

Bi?iuliams, moterims, Tau v?lei

atneiu tai, kas nuramins, suildys.

Kilm?

Mes ne i viking? genties,

nors ta pati krantus skalauja j?ra.

Ten vanden? daugiau ities.

Kilimo mes i Met? b?r?.

Kilimo mes Eurazijos pradios,

i emumos mes esame emai?iai,

s?duviai, dz?kai ir i auktumos

auktai?iai, s?liai, kuriai, ais?iai…

Daugyb? pavadinim? ir net nauj?.

i em? jau parduota buvo,

ne kart? laistyta krauju.

I em?s kil? mes lietuviai.

Kelias

I pili?, sodyb?, i pirkeli?

gr?tam po pavasario s?jos.

Kiekvienam paskirtas savas kelias.

Norime ar ne, bet turim eiti juo.

Dievo valiai lyg ir pasiruo?

inomai, neinomai.

mogus tikies, kad geriau

iandien nei vakar klosis…

Saul? nori ar nenori patek?s

ir apvies visus. I r?m?,

i pirkeli? lygiai lygiai.

Gr?tam po s?jos.

Turime kiekvienas savo keli?.

Tik nebijokim eiti juo.

Kups?i? kaimo akmuo

Ant io akmens grubl?to, kieto

pris?siu atsip?sti. Pavargau.

Lyg, rodos, man gamtos pad?tas,

danai j? mintyse lankau.

Sodri ol? aplinkiui iba.

Gal i senov?s gilumos

meteoritas i auktybi?

planetai ne? ilumos?

Nukrit?s em?je atauo,

?sir?? giliai giliai.

Ir saugo paslapt? didiausi?

neinomi akmens keliai.

Gal atgabeno j? ledynai

i Skandinavijos ali??

O gal velni?ktis ? laidyn?

?d?j?s tar?: Sviest galiu?

Ir svied?! Nuo Kalnuj? skrido

ligi auktpelk?s Kups?i?,

i vakar? prie pelk? krito

su vilpesiu, trenksmu r?s?iu.

Keistok? io akmens istorij?,

pasiekusi? mus i daus?,

senoliai baltagalviai porino.

Tai atminimas j? vis?.

1 Komentaras

  1. stasys

    2021-12-05 15:12

    Puik?s eil?ra?iai. Jums likimas skyr? poeto keli?, raykite!