mona, d?da ir maina

Versija spausdinimui

Vaclovui Rimantui Stulginskui neseniai su?jo 80 met?. Ta proga ? Betygalos muziej? sugu?jo nemaas b?rys moni?, at?jo dalis gimini?, kad pagerbt? ?ym? Betygalos krato mog?. Irena Simanavi?ien? su Stase Grinevi?iene ir vainik? i ?uolo lap? jubiliatui nupyn?, ant kaklo ukabino.
Vaclovas Rimantas yra aktyvus visuomenininkas, rao eil?ra?ius, dalyvauja parodose su savo dirbiniais i medio, metalo, plastiko. Jo dirbini? buvo galima pamatyti parodoje Betygalos muziejuje. Ilg? laik? vadovavo d?d? orkestrui. Yra ileid?s kelet? eil?ra?i? knyg?. Ant knygos virelio urayta Vaclovas Stulginskas. Paklausus, kod?l taip urayta, kur dingo vardas Rimantas, jubiliatas nusiypso ir atsak?: ,,Mane visi vadina Vaciuku. Kam tas Rimantas? Vienas vardas skamba papras?iau, lengviau tariamas.
V. R. Stulginskas gim? 1942 m. rugpj??io 27 d. Raseini? r. Puknai?i? k. Tas kaimas netoli Pik?i?n?. Mok?si Saugaili? septynmet?je mokykloje. Toliau karin? tarnyba. Kijevas. 3 metai. Jubiliatas apie tai sak?: ,,Pagalvok, mogau. A trejus metus grojau ten su tri?ba. Grojau kariniame orkestre. Tai buvo mano muzikos konservatorija. A daug ko imokau. Buvau labai imlus, usispyr?s. Ten imokau groti ir su kitais muzikos instrumentais. Galvoju, parvaiav?s namo grosiu, ?kursiu d?d? orkestr?.
Jaunas vaikinukas gr?o i kariuomen?s, ?sidarbino tuometin?je Radvilikio melioracijos valdyboje Pakirknio kaime. Dirbo vairuotoju. Stigo ini?, tad mok?si Panev?io hidromelioracijos technikume, baig? techniko-mechaniko specialyb?. Kur? laik? dirbo ir apsaugos ininieriumi. Nerimstanti jauno mogaus irdis linko prie muzikos, tad sub?r? jaunus mones kr?von, susirado ir instrumentus pu?iam?j? orkestrui. Laisvalaikiu jis ?m? vadovauti Pakirknio kult?ros nam? pu?iam?j? orkestrui. ? darb? dirbo iki pat pensijos. Keit? profesijas. Muzikos paveiktas per?jo dirbti kult?ros nam? etatiniu darbuotoju. V?l tr?ko ini?, tad ?stojo ? Vilniaus kult?ros darbuotoj? tobulinimosi institut?, j? s?kmingai baig?. Per?jo pu?iam?j? orkestro vadovo kursus. Baig?s mokslus pakeltas pareigose ?m? vadovauti Pakirknio kult?ros namams. Tap?s direktoriumi ir toliau vadovavo pu?iam?j? orkestrui. mogus nerimo, iekojo daugiau muzikos instrument?. Kai juos gavo, v?l prasid?jo rimtas darbas su jaunimu. Pagaliau direktorius ?m? vadovauti ir antram kolektyvui vaik? pu?iamajam d?d? orkestrui. Grojo visur: vent?se, min?jimuose, laidojant mog?. Dalyvavo ventiniuose renginiuose Maironio gimtin?je, t?vik?je (2002 m., 2004 m.),
folklorini? ansambli? vent?je Baisogalos dvaro parke (2007 m.),
Lietuvos karini? paj?g? min?jime Radvilikyje (2000 m.),
melioratori?, Radvilikio rajono, Baisogalos, aukoto, iaul?n? vent?se…
Vaclovas Rimantas pasiym?jo k?rybiniu aktyvumu, tad u pasiekimus saviveikloje turi nemaai apdovanojim?. io mogaus namuose rasime i Radvilikio rajono vadov? gautus diplomus, pagyrimo ratus, pad?kas, kelis vyriausybinius apdovanojimus… Apie jubiliat? buvo raoma spaudoje, o ir jis kartais parao kok? straipsn? ? spaud?.
I?j?s ? pensij?, is darbtuolis nenurimo. Susidom?jo poezija, menine k?ryba, turi namuose ?k?r?s nedidel? muziej?. Ant sien? kybo ne vien jo numyl?tos d?dos… Jubiliatas susir?pin?s. Sako a jau prinok?s obuoliukas. Kas bus su mano muziejuku, kai tas obuoliukas nukris? Eksponatai uima nemaai vietos.
V. R. Stulginskas yra ileid?s kelias knygas. Eil?ra?i? knygoje ,,Eil?s, dainos, muzika, giesm?s (2004 m.) autorius rao: ,,Knygel?je uraiau vaikyst?je igyventus ir dar lig iol nepamirtus ?vykius. Mintis ireikiau paprast? eil?ra?i? forma. Nor?josi k? nors palikti savo artimiesiems, an?kams… Suk?riau kelet? giesmi?, uraiau j? natas, suk?riau vokikos pakraipos dain? ir muzikos. Vokie?i? muzika man prie irdies. velni, technika, paprasta, grai. Dominuoja pu?iamieji instrumentai, su jais suritas mano gyvenimas. Dain? ir muzikos natos uraytos groti klarnetu, tad grojant akordeonu natas reikia transponuoti emiau.
Knygel?je ,,Eil?s ir aplikat?ros (2011 m.) V. Stulginskas rao: ,,Pagal galimybes surinkau ir sud?jau ioje knygel?je ?vairi? muzikos instrument? aplikat?ras, nes savo kailiu patyriau, kad ios informacijos tr?ksta. Jos nerasi nei kaimo bibliotekoje, nei miesto knygyne. Panor?s mokytis groti muzikos instrumentu mogus susiduria su ia problema, tad ia knygele gal?s naudotis muzikos mokytojai, kult?ros nam? darbuotojai ir eiliniai saviveiklininkai. Maai kas groja akordeonu, klarnetu, trombonu… Gal i knygel? sudomins mokytis groti norimu muzikos instrumentu?
Knygoje Melioracija ir kiti puslapiai (2012 m.) autorius aprao melioratori? darbus, yra surink?s daug istorin?s mediagos apie melioracij? Lietuvoje, Radvilikio rajone. Istorin?s nuotraukos, buvusi? melioratori? ,,zimagor?, pasisakymai diugina skaitytoj?, praple?ia jo inias apie sunk? griovi? kas?j?, upeli? tiesintoj?, valytoj?, tilt? statytoj? darb?.
Skaitydami gerbiamo jubiliato 2020 m. ileist? knygel? ,,Apie d?das alvarines mes suinome, kad su jomis is mogus draugavo 19652009 m. Nesiskiria su jomis ir dabar, nes Betygalos muziejuje aid?jo muzikos garsai. Jis grojo vaikyst?je, jaunyst?je inomose Betygalos krate kaimo kapelose: Juozo Grabausko, Bakio, broli? Digri?… Grojo su ?vairiais muzikos instrumentais. Knygel?je rasime ir istorin?s mediagos apie 14 d?d? orkestr?, kurie veik? Radvilikio rajone, apraoma ir Pakirknio kaimo d?d? orkestro istorija. Daug nuotrauk?, prisiminim?. Apie vyro darb? saviveikloje rao ir jo gyvenimo palydov? mona Rima: ,,Dirbome abu pedagogin? darb?. A mokiau mauosius painti raides, skai?iuoti, rayti, deklamuoti, pieti, kas b?davo numatyta programose. Vaclovas tuo metu mok? muzikinio rato ir vaikus, ir suaugusiuosius groti pu?iamaisiais instrumentais orkestre. Jis sakydavo: mona, d?da ir maina tai mano gyvenimas. Tod?l jam to gyvenimo ir nebandiau sutrukdyti. Muzikai, koncertams, repeticijoms, laidotuv?ms Vaclovas atiduodavo daug laiko. Palaikydavau j? dvasikai, nepriekaitaudavau u tas neb?tas valandas eimoje.
Palink?kime poniai Rimai sveikatos, gyvenimo yd?jimo. Palink?kime ir Vaclovui Rimantui ilgo k?rybingo gyvenimo, ? ruden? eiti su ypsena. O dabar teaplanko juos malon?s prisiminimai:
Man lig iolei brang?s
Tie prisiminimai,
Kai kvep?jo ieno
Pakrauti veimai.
Kaimo vakarukos,
ibalin?s lempos,
Nat?ralios pievos,
Kvapas ied? ievos…
Kai medin? gry?ia
Nuo al?io pok?jo,
Varn? pulkas sek?,
Kai t?tis ak?jo.
Paslaptingai o?
Kvepiantys puynai,
Baravykus sl?p?
Augantys eglynai.
Laukai ir mikai,
Po kuriuos klajojau…
?ia vaikyst? mano,
?ia juk a b?giojau…
(itrauka i V. Stulginsko eil?ra?io ,,I gimtin?s krato).
Marijona Birut? Navakauskien?

Komentarų nėra