vejon? drumstame vandenyje

Versija spausdinimui

Nijol? PETROI?T?

Sako, po m?io kum?iais nebemojuojama. Jei taip, tai kain ar beverta prisiminti prie trejet? m?nesi? rajon? drebinus? savivaldyb?s valdios vertim?, juolab, kad kit? sekmadien? jau nauji savivaldybi? rinkimai. Deja, m?s? turima informacija rodo, jog ne tik valdios perversm? prisiminti verta, bet ir li?l? kai kam pravartu b?t? d?l to sugurinti.

N?ra ugnies be d?m?

Dar prie perversm? Alio, Raseiniai buvo gav? informacijos, jog vertim? organizuos darbie?iai, valdan?iosios daugumos atstovai, o to prieastis esanti ne?gyvendintais lik? kakieno sumanymai, ne?sisavinti milijonai, prie kuri?, neb?damas valdioje, neprieisi. Viena i tuokart sklandiusi? versij? buvo ta, jog Darbo partijos nariui Vaidui Kuzmarskiui, turin?iam statyb? bendrov?s RSB akcij?, par?po vandentvarkos projektai, kuri? bendra vert? 24 mln. lit?. Kita ore plevenusi versija tvarkie?iai nepasidalina su darbie?iais ?takos sferomis, nes Rolando Pakso vietininkas Raseiniuose Remigijus A?as pernelyg prad?j?s dom?tis biokuro tiekimu Raseini? ilumos tinklams. Biokur? ilumos tinklams tiekia UAB Eglyta, betarpikai susijusi su darbie?io Romaldo Zubielos pavarde. Raseini? ilumos tinkl? direktoriaus teigimu, praeit? ildymo sezon? u kur? buvo sumok?ta daugiau kaip 3 mln. lit?. O ten, kur pradeda vartytis milijonai, ten prasideda ir pjautyn?s d?l j?. Tuo abejojantiems pravartu prisiminti liaudies patarl?, jog n?ra ugnies be d?m?. Tik belieka surasti t? d?m? idin?.
Jokios kritikos neatlaiko ir dabartinio mero Dainiaus adauskio tuokart pasakyti odiai, jog j? netenkin?s mero Petro Vebavi?iaus darbas, jis ir to, ir ano nepadar?s. Gal ko jis ir nepadar?, gal, tarkim, visa jo komanda nieko nedar?, bet jei nors kiek b?t? galvota apie rajono mones, apie rajono gerov?, tai kaip nors su tais negerais-nedarb?iais ir tuos por? m?nesi? b?t? pratemp?, jei visus ketverius kadencijos metus ikent?jo. uo pakastas yra, matyt, kakur kitur, o kaip seni vejai pasakyt?, jog sumaities labiausiai reikia tiems, kurie ruoiasi vejoti drumstame vandenyje. Tada, sako, didiausios uvys kimba.

Pireka pasibrangino

Naujai sudrumsto vandens ratiluose ?tartinai sum?avo Raseini? miesto vaik? lopelio – darelio Saulut? pastato rekonstravimo ir energetikos sistemos modernizavimo projektas. Rekonstruoti Saulut? dar prie anos, nuverstosios, valdios buvo pasiovusi UAB Pireka. Laim?jo jie konkurs?, paruo? projekt?, bet paskui nutrauk? sutart?. Kaip tuos ?vykius prisimena administracijos direktoriumi dirb?s Dainius Baltruaitis, i pradi? Pireka dar band? su savivaldybe der?tis: girdi, mes ir to, ir ano nenumat?m (nes ranga buvo perkama be projekto), primeskit mums u stog? ir dar u kak?. Savivaldyb? nepurktavo, kas reikalinga, tas reikalinga, ta?iau kai rangovo apetitas neslopo, o savivaldyb? nesutiko b?ti meliama karve, sutart? Pireka nutrauk?, u tai susimok?jo ?statym? numatytas netesybas, atrodo, 100 t?kst. lit?. Savivaldyb? i j? nupirko jau paruot? projekt?. O paskui netik?tai virto valdia…
Kai ? Dainiaus Baltruai?io k?d? s?do Liudas Kavaliauskas, Pireka v?l ?sigeid? atsisakytojo darelio projekto. V?l dalyvavo konkurse ir v?l j? laim?jo. Tik ?kart usipra? kone pusantro milijono daugiau nei anuokart. O kod?l neprayti, jei duoda? Anuokart projekto ?gyvendinimui buvo praoma 2171638 lit?, o ?kart jau 2,8 mln. Ta?iau ? i? sum? jau nebe?eina projektavimo darbai bei ?ranga, kuri buvo numatyta pirmajame konkurse.
Dar ?domiau buvo apeitos dar DBaltruai?io ruotos deryb? s?lygos. Pagal tas s?lygas ? derybas buvo pakviesta UAB Skirnuva, Panev?io statybos trestas ir mums jau pa?stama Pireka. Ta?iau Skirnuva, net pasi?lym? nepateikusi, pasitrauk? i deryb?. Panev?ie?iai, nors ir buvo pateik? pasi?lymus, ? derybas neatvyko. Atvyko vienintel? Pireka ir jie vieni patys der?josi, kol isider?jo didiausi? galim? kain?. U tai n?ra ko steb?tis, jog Raseiniuose jau sklando nauja s?mokslo teorija, jog b?tent is rangovas ir gal?j?s organizuoti perversm?: girdi, j?s nuverskit nesunekam? valdi?, o mes pad?sime pasidalinti milijonus. Be abejo, tai tik s?mokslo teorija, bet faktas kaip blynas, jog Pireka, savivaldyb?s administracijai vadovaujant Liudui Kavaliauskui, ipe? apie pusantro milijono lit? daugiau
nei b?t? gavusi prie Dainiaus Baltruai?io.

Vsio zakonno

Savivaldyb?s administracijos direktorius Liudas Kavaliauskas sako, jog visk? jie dar? pagal ?statym?, arba kaip sak? j? partijos patriarchas a.a. Algirdas Mykolas, vsio zakonno (viskas teis?ta). Ir ne savivaldyb? esanti kalta, jog ? derybas atvyko tik vienintel? Pireka. ? klausim?, kod?l taip skub?ta su iuo konkursu, kod?l, tarkim, nepalaukta vasario 27-osios, kitos kadencijos ir, galb?t, kit? politik? prie rajono valdios vairo ir prie jo pinigin?s, L.Kavaliauskas atsak?: A pats asmenikai nebuvau ?sigilin?s ? tuos terminus, bet inau, jog ES pinigus ?sisavinti b?tina. O Pireka reikalavimus atitiko, ? numatyt? pinig? sum? isiteko. Tai, kad jie jau kart? buvo pasitrauk? i konkurso ir v?l jame dalyvavo, ?statymas to daryti nedraudia. Taigi, vsio zakonno. Paklaustas, ar Pireka usipra? didiausios leistinos sumos, administracijos direktorius atsak?, jog panaiai. Bet tikrai viskas vyk? ?statymikai, jie nieko nepaeid?. Ar tu, skaitytojau, tuo patik?jai?

25 Komentarai

 1. Zofija

  2011-02-17 15:23

  Kaip pirtu ? ak?. Tik akis dumia, kad mumis r?pinasi. Kod?l keturis metus nesir?pino, o tik prie kadencijos apbaig? r?pestis atsirado. A?i? “Alio, Raseiniams”.

 2. Alma

  2011-02-17 15:26

  Pala, a gal ko nesuprantu- Petroi?t? dirba “Alio…”? B?t? nuostabu. Puikiai parayta.

 3. jonas

  2011-02-17 17:22

  Pritariu Almai, sveikiname poni? Nijol? m?s? rajone.

 4. Eteris

  2011-02-17 17:25

  Net ir visai nesidomin?iam, tur?t? b?ti keista, kad keturis metus tiko, o paskutinius du m?nesius netinka. Reikia tikrai kakas u to slypi. Bet keis?iausia, kad nebijo nei vieumo, nieko. Gerai, kad yra kas atskleidia tikruosius nuvertimo tikslus.

 5. magdes brolis

  2011-02-17 17:29

  Chebra, staigiai pirkit pat? laikrat? ir paskaitykit komiksus 9 psl,- vot ten tai pavaryta. Kur dabar m?s? politikieriai sl?psis nuo magdus?s?

 6. Raseiniukas

  2011-02-17 20:17

  Ar galit kas nors monikai paaikinti, ar Petroi?t? tikrai “Alio Raseiniai” dirba?

 7. raseiniukui

  2011-02-17 20:33

  Koks skirtumas: parejo- neparejo. Svarbu kad rao. “Valstie?iui’ vis tiek jau amba.

 8. patar?jas

  2011-02-17 20:46

  Jo, rinkit socdemus, a?us, zubielas ir jei igelb?s rajon?. Kas ne kas, o jie vejoti tikrai moka.

 9. Jurgis

  2011-02-17 20:54

  Ko atvirai apie politik? ir moral? nepasak? Dainius Baltruaitis

  Remiantis Savivaldybi? taryb? rinkim? ?statymu, savarankikais politin?s kampanijos dalyviais gali b?ti politin? partija, save isik?l?s kandidatas. Raseini? krato ateities s?j?dio Rasai teisin? forma yra asociacija, taigi ji neb?t? registruota Vyriausiosios Rinkim? komisijos, kaip savarankika politin?s kampanijos dalyv?. Tod?l S?j?dis Rasai nusprend? apeiti ?statym?, s?j?dio Rasai nariai usiregistravo kaip nepriklausomi nepartiniai kandidatai, o po to susijung? ? koalicij? Rasai. Taigi koks skirtumas tarp s?j?dio Rasai ir koalicijos Rasai. Dauguma koalicijos nari? yra buv? kairi? ir deini? partij? nariai, dalyvav? rinkimuose Naujosios S?jungos s?rauose, koalicijos narys ir buv?s meras Petras Vebavi?ius. Kaip sako D.Baltruaitis, ?statymas nepaeistas, asociacij? nariai gali dalyvauti rinkimuose kaip nepriklausomi kandidatai, ta?iau akivaizdus faktas, kad tai yra tas pats s?j?dis RASAI, nes vis? savarankikai isik?lusi? kandidat? elektroninio pato adresai buvo su vienoda pradia rasai ir vis? kandidat? viena bendra idinink?. Kad b?tum moralus, anot D.Baltruai?io, reikia vadovautis ne tuo, kas neudrausta-tas galima, bet turinio virenybe, o ne jos formalia iraika.
  Nepamirdamas pasigirti darbo patirtimi banke ir kituose ?staigose, kur tvyravo vakarietika kult?ra, D.Baltruaitis pasikuklino pasigirti 2003-2004 m. yra dirb?s UABNorvelita, ta?iau neilgai jau 2004m. birelio m?nes? prad?jo vadovauti UAB Korio laboratorija, jis yra dirb?s ir UAB Medaus pirkliai. Iki Lietuvos ?stojimo ? ES Korio laboratorija gamino trinkt?ras i medaus, ?vairius maisto papildus. Po ?stojimo ?sigaliojo grieti tokios gamybos reikalavimai, tod?l ?monei teko iekoti naujos veiklos. Nutarta pasinaudoti ES parama alternatyviai em?s ?kio veiklai Korio laboratorija steigs modern? bitininkyst?s ?k?, turint? 1000 avili?, pasistatys pastat?, kuriame bus medaus fasavimo ir isukimo ?ranga. Visi darbai tur?jo b?ti baigti 2008 m. rugpj?t?. D.Baltruaitis tik?josi , kad augs eksportas, kad 2009 m. Korio laboratorijos apyvarta virys 5 mln. Lit?. Parama 1,298 mln lit? buvo paskirta. Korio laboratorijos vadovai d?st? vizijas apie investicijas ? bitininkyst?, Kauno r. Babt? seni?nijoje prad?jo rausti em?s sklyp?, bet netrukus statybos sustojo. Surikiavo apie 200 avili?, bet bi?i? nemaitino. B?damos alkanos Korio laboratorijos bit?s ipjov? Babt? seni?nijos bitinink? 30 bi?i? eim?. Babt? bi?iuliai sako gird?j?, kad d?l kilnojamojo Korio laboratorijos bityno panai? nuostoli? yra patyr? Prien? bei Marijampol?s bitininkai. Projektui ?gyvendinti reik?jo investuoti ?mon?s pinig?. Prasid?jus sunkme?iui, pasak D.Baltruai?io, bankai atsisak? finansuoti projekt?. D.Baltruaitis nepaskai?iavo verslo pl?tros rizikos, ES parama Korio laboratorijai buvo nutraukta. Tai patvirtino Nacionalin?s Mok?jimo agent?ros darbuotojai. Liko tik skolos u supirkt? med? ir uvusias bites. Skol? D.Baltruaitis neneigia, bet ir gr?inti neskuba. Nes pats bitin?lis D.Daltruaitis 2009 m. gegu?s m?n. migravo ? Raseini? rajono savivaldyb?, o savo Korio laboratorijos akcijas 2010-01-20 pardav? naujajam direktoriui.
  Kaip dr?siai i ididiai D.Baltruaitis dabar vardija savivaldyb?s ir ES pinigais finansuojamus projektus taip pat sunkme?io metu, tik skirtumas tas, kad ?ia ne jo udirbti pinigai. Kaip galima patik?ti, kad D.Baltruaitis tinkamai paskai?iavo Raseini? parko pl?tros ir kit? projekt? rizik?. Jam antrina ir Jordanas Kenstavi?ius, kuris skolina pinigus UAB Medaus pirkliai, kur dabar konsultantu dirba Dainius Baltruaitis. Korio laboratorijos vyruk? apgauti bitininkai i Panev?io bei Kauno rajon? sako li?dna, kad esama suk?i?, regis, tokiame taikiame medaus versle, o man i bitin?li? byla labai panai ? mailiaus byl?.
  Ir dar. Kandidatu ? savivaldyb?s tarybos narius gali b?ti tik nuolatinis tos savivaldyb?s gyventojas. Kur, remiantis moral?s ir s?in?s principu, gyvena D.Baltruaitis Raseini? r. Gabi? kaime, o dirba Kaune, Juozapavi?iaus g.7.

  altiniai: Pagarbiai Alio, Raseiniai, skaitytojas
  Verslo inios, 2007-08-14 Nr.152
  ?kininko patar?jas, 2010-04-08, Nr.39(2542)

 10. geras

  2011-02-17 21:40

  Puiku, riekit?s, ant viesnkito pilkit, o mes tur?sim i ko pasirinkti. Matyt, pataikyta ? deimtuk?, jei vis? str.komentaruose rao.

 11. ?

  2011-02-17 21:42

  Ar dar liko Raseiniuose napasidalint? milijon?. Dar savait? turim iki rinkim?, gal imam valdi? ir dalinam?s. Pasakysim, kad igeb?ti at?jom.

 12. Baja

  2011-02-17 22:34

  Tur b?t straipsnis pataik? kakam ? skaudi? viet?, kad rao tokius ilgus komentarus. Gerai gerai kapokit?s. Gi turit stipriai suktis, kad patektum?t prie lovio. Net juokinga kaip visi stengiasi.
  Tik niekaip nesuprantama kaip lietuviai gali stoti ? darbo partij?, o tuo labiau balsuoti u juos.

 13. X

  2011-02-17 23:46

  Auksin?s J. Erlicko mintys
  Apie Uspaskich?:
  Ir tada jis pakilo auktai auktai vir debes? ir, ten plasnodamas, griausmingai suuko:
  – Kas a toks? Mes uvert?m galvas ? vir? ir dr?siai atsk?m: ?das! Tada jis nudribo. Gerai, kad pasak?m teisyb?. Kitaip dar ilgai jis b?t? padebesiais skraid?s ir mus ?dais drabst?s. Ir visi mus ?diais vadint?.

 14. kaltas

  2011-02-18 09:08

  Mieli mon?s, prisiimkim atsakomyb? kiekvienas: jei vagis irinkom, tai jie ir vagia. Jie m?s? valia yra valdioje. Pam?stykim apie tai nors ? kart?.

 15. Rasa

  2011-02-18 13:41

  Sveiki, nor??iau pasidalinti informacija, kuri? radau internete.

  A.V.Indri?nas. Kam naudinga, kai rink?jai neina balsuoti?

  Vis? pirma, naudingiausia tiems, kurie perka balsus. Ir nesvaru kokiu
  b?du: u pinigus, u alaus butel?, u paadus padaryti neteis?t? veiksm? ir pan. Nors bals? pirkim? draudia ?statymas, nors u tokius veiksmus gresia baudiamoji atsakomyb?, bet realus gyvenimas rodo, kad tai vienur, tai kitur i po skverno ilenda tokie faktai. Tiesa, balsu pirkimui baudiam?j? byl? n?ra daug, bet vis d?lto pasitaiko.

  Bals? pirk?jai irgi nesnaudia, iaik?jus vienam bals? pirkimo b?dui, jie iranda kit?, rafinuotesn? ir toliau j? naudoja, kol kas nors j? nepagauna

  Kad tikrai jiems naudinga agituoti, jog rink?jai neit? balsuoti, panagrin?kime konkre?ius pavyzdius.

  inant savivaldyb?s teritorijos rink?j? skai?i? ir toje savivaldyb?je renkam? tarybos nari? skai?i? nesunku suskai?iuoti, kiek vienam kandidatui reikia surinkti bals?, kad patektum ? tarybos narius. Tarkime, m?s? skai?iavimai rodo, jog rinkimams laim?ti vienam kandidatui reikia surinkti 4 t?kstan?ius bals?. Aiku, jeigu rinkimuose dalyvaut? visi, tai yra 100 procent? ? s?raus ?rayt? rink?j?.

  Kaip pasikei?ia rezultatai, kai ? rinkimus ateina maiau rink?j?? Jeigu, pavyzdiui, faktikai rinkimuose dalyvauja maiau kaip 50 procent? ? s?raus ?rayt? rink?j?, tai rinkim? laim?jimui vietoje 4 t?kstan?i? pakanka tik 2 t?kstan?i? bals?. Tikrumoje, tokiu atveju, kiekvieno rinkimuose dalyvaujan?io balsas pagal savo ?tak? rinkim? rezultatams tarytum prilygsta dviems rink?j? balsams.

  Kitais odiais sakant, i esm?s rink?jo, nedalyvavusio rinkimuose balso teis? nedingsta, jis gera valia t? savo balso teis? perduoda kitam, tik neinia kam. Gal b?t net savo pik?iausiam prieininkui.

  Tuo tarpu tiems, kurie perka balsus, kuo maiau rink?j? ateina ? rinkimus, tuo didesn? ?tak? rinkim? rezultatams turi nupirkti balsai.

  Tod?l bals? pirk?jai isijuos? agituoja, kad n?ra ger? kandidat?, kad visi kandidatai nes?iningi, kad jie savanaudiai, tod?l n?ra prasm?s juos rinkti, n?ra prasm?s eiti balsuoti.

  Yra ir politini? partij?, ik?lusi? savo kandidatus rinkimuose, kurioms nebaisu, kad rink?jai neina balsuoti. Jeigu partija turi pastov? garantuot? elektorat?, kuris nei?rint kit? aplinkybi?, kaip blogo oro, partij? smerkian?i? ini?, eimynini? aplinkybi?, vis tiek ateina ? rinkimus ir atiduoda savo bals? u jos kandidatus. Ta?iau ?prastai tokios partijos, jausdamosi garantuotos rinkim? rezultatais, ?prastai neusiima tokia nevaria agitacija prie rinkimus.
  Turime padaryti ivad?, kad agitacija, jog neverta dalyvauti rinkimuose, sumaina tikimyb? rinkimus laim?ti naujoms, jaunesn?ms politin?ms j?goms, tarp j? visuomeniniams jud?jimams ar pavieniams kandidatams.
  K? daryti, kai rink?jui nei vienos partijos s?raas ir nei vienas kandidatas, netinka jo interesams?
  Tokiais atvejais belieka vienas b?das – ateiti ? rinkimus ir atlikti balsavimo proced?r?, bet nepareikti savo nuomon?s n? u vien? partij?, nei u vien? kandidat?, kitais odiais sakant, biuleten? padaryti negaliojan?iu. Tokiu b?du mes pasiliksime sau balso teis? ir neatiduosime jos neinia kam, gal b?t, ir savo prieininkui arba labiausiam nes?iningam kandidatui, kartais net teismo baustam u nes?iningas veikas, kaip gali nutikti, mums nedalyvavus balsavime.

 16. komentatori? d?mesiui

  2011-02-18 16:10

  Kakod?l per Internet Explorer ne?manoma nei komentar? rayti, nei ? kit? puslap? pereiti.
  Tik per Mozilla Firefox.

 17. m?sl?

  2011-02-18 18:25

  Prie rinkimus – brolis, po rinkim? – molis. Kas?

 18. patarimas

  2011-02-18 19:32

  nebalsuokite u s?rao viruje esan?ius kandidatus,nesvarbu kokia tai b?t? part?ija.

 19. klausimas

  2011-02-18 19:57

  Kod?l Remigijus A?as dalyvauja savivaldyb?s rinkimuose? Juk jis yra seimo narys. Taigi pasirink-seimas ar savivaldyb?.Bet ne- noriu b?ti meras.Gudrus ?jimas-negaunu rink?j? palaikymo ir mero k?d?s-lieku seime. O surinktus balsus perleidiu man patikusiam partijos draugui. Klausimas- kod?l taip galima daryti?

 20. Ar tiesa

  2011-02-18 20:27

  Ramigijus A?as 1994 m. Baltarusijoje nuteistas u kontraband?. I Baltarusijos jis neteis?tai band? ?veti 19 traktori?. R.A?iui buvo pakirta 30 t?kst. rubli? bauda.
  alltinis VIKIPEDIJA, laisvoji enciklopedija. Ar tai tiesa?
  2004 m. kovo m?n. R.A?iui buvo ikelta baudiamoji byla d?l meito, bet A?as prisipaino padar?s nusikalstam? veik? ir atsipra? parlamentar?s, tuomet teismas nusprend? teisiam?j? atleisti nuo baudiamosios atsakomyb?s ir baudiam?j? byl? nutraukti.

 21. Roma

  2011-02-18 21:38

  Atrodo tikrai geras patarimas – nebalsuoti u pirmuosius s?rae.
  Jeigu balsuosiu tai tikrai pasinaudosiu iuo patarimu. Ir kaip anks?iau neat?jo ? galv?.

 22. Elena

  2011-02-18 21:45

  2011-01-10 “Ekonomika.lt” pirm? kart? Lietuvos istorijoje publikuoja turtingiausi? alies verslinink? imtuk?. S?rae Nr.53 Jordanas ir Viktorija Kenstavi?iai – apie 90 milijon? lit?. Turto ir pajam? deklaracijoje deklaruota apie 9 mnl. Kur tiesa?

 23. Alio Raseiniams

  2011-02-21 10:25

  Alio Raseinius skait?me geru ir populiar?jan?iu laikra?iu. Bet deja teko nusivilti. ?domu kieno usakymu blokuojate internetinius straipsnius ir komentarus? Jeigu netinka, tada visai udarykit. Kol niekas nera? komentar?, tol buvo viskas gerai. Pasirodo, kai tik mon?s prad?jo rayti komentarus ir stop. Ar j?s manot, kad niekas nesupras, o runkeliai nesusivoks kaip galima ?eiti. Bet ir runkeliams kartais ?domu.
  O ?eiti galima per Mozila Firefox.

 24. admin

  2011-02-21 15:56

  Atsipraome tinklapio lankytoj?, kad pastaruoju metu d?l technini? kli??i? per Internet Explorer narykl? ne?manoma rayti komentar?, atversti kit? puslap?. i problema netrukus bus ispr?sta, tikim?s J?s? kantryb?s ir supratimo. Si?lome kur? laik? naudotis
  Mozilla Firefox narykle. Visada laukiame J?s? nuomon?s, o ypa? – konstruktyvi?, argumentuot?, kult?ring?, aplinkini? moni? garb?s ir orumo neeminan?i? komentar?.

  “Alio, Raseini?” administracija

 25. nuojauta

  2011-02-23 23:36

  Turb?t labai didel?s tos technin?s kli?tys, kad i problema vis dar neisprendiama. Turiu toki? ger? nuojaut?, kad po rinkim? tikrai susitvarkys.
  O tie, kurie nemoka pasinaudoti kita narykle, tai nieko negali kaltinti, nebent tik patys save.