Aktualijos

Viduklikiai atsisveikino su vasara (0)

Pamau gelsta bero lapai ir tams?s rytme?iai pasako, kad prie vart? jau ruduo. Jis beldiasi tyliai, nedr?siai, tarsi nekviestas sve?ias…
iais odiais RRKC Vidukl?je kult?rini? rengini? organizator?, renginio ved?ja Aiva

Skaityti daugiau

Kvitai em?s ?kio ir mikininkyst?s paslaugoms: viskas, k? reikia inoti (0)

em?s ?kio ministerija primena, kad em?s ?kio veikla usiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys gali gauti em?s ?kio ir mikininkyst?s paslaugas, nesudarydami su jas teikian?iais asmenimis darbo sutar?i?. Tokia paslaug? teikimo

Skaityti daugiau

Ukre?iamosios ligos suvaldomos tik skiepijantis (0)

Nacionalinis visuomen?s sveikatos centras pasidalijo vaik? skiepijimo pagal profilaktini? skiep? kalendori? statistika ji rodo per pastar?j? deimtmet? vis ma?jan?ias vakcinavimo apimtis. Tai ?vertin? medikai ?sp?ja visuomen? atsisakymas ar atid?jimas profilaktikai

Skaityti daugiau

Kaip atgauti j?gas persirgus COVID-19? (0)

Persirgusieji koronavirusine infekcija danai apsidiaugia, manydami, kad blogiausia jau praeityje. Ta?iau ne veltui is virusas laikomas tokiu klastingu liekamieji reikiniai neretai pasirodo net ir tiems, kuriems pavyko ivengti ligonin?s ar

Skaityti daugiau

@klasikos jungtys platesnis poi?ris ? men? (0)

Muzika em?s atod?siai tyl?s, kai snaudia tyliai miglotos pievos (V. Bartulis Muzika, eil. M. Katili?t?s). Rugs?jo pirmosios vakaras Raseini? meno mokyklos kiemelyje skend?jo saul?s spinduliuose ir muzikos atokaitoje, visus

Skaityti daugiau

Popiet? Vasaros pabaiga su knyga Sujainiuose (0)

Rugpj??io 25 dien? vyko garsiniai skaitymai, skirti skaitymo i?kio Vasara su knyga pabaigtuv?ms Sujaini? bibliotekoje. Renginyje dalyvavo Sujaini? kaimo vaikai ir jaunimas.
Bibliotekinink? Danelija primin?, kad magikasis skaitymo i?kis Vasara

Skaityti daugiau

mona, d?da ir maina (0)

Vaclovui Rimantui Stulginskui neseniai su?jo 80 met?. Ta proga ? Betygalos muziej? sugu?jo nemaas b?rys moni?, at?jo dalis gimini?, kad pagerbt? ?ym? Betygalos krato mog?. Irena Simanavi?ien? su Stase Grinevi?iene

Skaityti daugiau

Kelion?s laiku kodas Pasandravys. J. M.-M. 160 (0)

Begalin?s laiko lygiagret?s susikerta viename take mistin?je erdv?je, Sandravos ir Lukn?s takoskyroje. Kaip pasikeit? pasaulis per 160 met?? Poezija, muzika, dail? id?jos, kurios buvo naujos ir maitingos tarpukario Kaune, nugrimzdo

Skaityti daugiau

ven?i? maratonas Betygaloje (0)

Paskutin? liepos ir du pirmus rugpj??io savaitgalius Betygalos krato mon?s ir sve?iai, atvyk? i svetur, sugr?? namo betygalikiai gal?jo patirti daug grai? ir ?simintin? akimirk? dalyvaudami em?i?g? vent?je, v. Onos

Skaityti daugiau

Svarbiausias ios vasaros muzikinis ?vykis Raseiniuose (0)

Raseini? rajono gyventojai jau kelet? met? turi iskirtin? galimyb? pasim?gauti klasikin?s operos skambesiu. O iais metais reisier? Karina Novikova pristat? net dvi vienaveiksmes operas Giacomo Puccini Gianni Schicchi (Danis Skikis)

Skaityti daugiau