Aktualijos

Atmink, tu niekada nesi paliktas vienas (0)

Vieniumas tai jausmas, apibr?iamas kaip ryio nejautimas su kitais mon?mis. Tai reikia, kad vienium? galima jausti net ir aplink save turint daug moni?, ta?iau neturint su jais gilesnio ryio. mon?s

Skaityti daugiau

Visi esame tokie patys mon?s (0)

Esu ?sitikinusi, kad gyvenime neb?na atsitiktinum?. Visos patirtys, viskas, kas mums nutinka, turi savo prasm?. Viskas mus augina. Aiku ir tai, kad kuo sud?tingesnes, sunkesnes uduotis pasaulis, likimas ar Dievas

Skaityti daugiau

V? RTVM s?kmingai ?gyvendino dar vien? Erasmus+ projekt?: stauotasi trijose valstyb?se (0)

Lenkija, Vokietija, Italija alys, su kuri? ugdymo procesu, specifika, mokymo programomis, taip pat taikomais modeliais ir principais, ugdymo technologijomis galimyb? susipainti tur?jo 24 V? Raseini? technologijos ir verslo mokyklos (V?

Skaityti daugiau

Sugr?imas t?vik?n (0)

Saul?t? sekmadien? mes, 1967 m. 9 laidos abiturientai, baig? Girkalnio vidurin? mokykl?, susirinkome ? nekantriai laukt? susitikim?. Pirmiausia Girkalnio bany?ioje buvo aukojamos v. Miios u mirusius klas?s draugus ir mokytojus.

Skaityti daugiau

Vasarossporto vent? Ukalniuose (0)

Graus sutapimas, kad 2023 metai ypatingi ne tik Ukalni? kaimui, ven?ian?iam 20-?j? gimtadien?, bet ir visai Lietuvai, minin?iai brandi? sostin?s sukakt?. Liepos 22 d. Ukalni? kaimo bendruomen?je vyko tradicinis kult?rinis

Skaityti daugiau

Dainuokim, auktai?iai, dainuokim, emai?iai (0)

Pra?jus vasaros kaitrai, su vos juntamu rudens atsid?s?jimu rugpj??io penkt?j? udainavo emai?iai. Pritariant muzikos akordams, dainavo ir auktai?iai. T? dien? vyko penktoji Respublikin? kaimo kapel? vent?, kartu Norg?l? kaimo bendruomen?

Skaityti daugiau

U Raseini?, ant Dubysos, yr?si kaimo bendruomen?s visos (1)

Taip galima perfrazuoti Maironio eiles (,,U Raseini?, ant Dubysos), kai Raseini? rajono kaim? s?junga ir VVG ,,Raseini? krato bendrija sureng? jau tradicin? plaukim? baidar?mis Dubysos sl?niais marrutu Pakaln?s sodybaLaktingalos poilsiaviet?.

Skaityti daugiau

Aitvar? vent? Girkalnyje (0)

Jei paleis?iau iandien aitvar?, ar toli jis skrist?, k? net?? Senov?je aitvarai nedavo g?rybes: gr?dus arba pinigus. O iandien? Skrajoja aitvarai padebesiais lyg pranedami inias, kuri? sulauk? b?name laimingi mes.

Skaityti daugiau

Mokini? vasaros stovykla Nuotykis gamtoje (su knyga) (0)

Rugpj??io 711 dienomis Vidukl?s Simono Stanevi?iaus gimnazijoje vyko vaik? vasaros stovykla. Projekt? reng? ir ?gyvendino pradini? klasi? mokytojos ir bibliotekinink?s. Pasirinkta gamtos painimo kryptis, ta?iau stovyklos veiklose skirta laiko

Skaityti daugiau

Kod?l mes r?kome? (0)

Remiantis moksliniais tyrimais, r?kymas daniausiai tampa ?pro?iu dar paauglyst?je. Kuo jaunesnio amiaus pradedama r?kyti, tuo didesn? tikimyb?, kad asmuo taps priklausomas nuo nikotino.

Apie tai, kas tai lemia ir kod?l

Skaityti daugiau