9 Puslapis

Žvakių šviesa simbolizuoja padėką už mūsų laisvę

Sausio 12-ąją Šiaulių apylinkės teismas prisijungė prie visoje šalyje vykusios pilietinės akcijos „Pergalės šviesa“. Teismo darbuotojai, pagerbdami žuvusiuosius už mūsų laisvę, dešimčiai minučių languose uždegė žvakes.
Prieš trisdešimt trejus metus pasiekta

Skaityti daugiau

iluvos bendruomen?s Aurin? atstovai dalyvavo iluvos vidurinio ugdymo 70-me?io jubiliejaus vent?je. Savo okiais sveikino iluvos tautini? oki? kolektyvas Aurin?, suoko Apsuktin? ir elmi? polk?. Diaugiam?s gal?j? sudalyvauti tokiame graiame renginyje!
Milda

Skaityti daugiau

Dainuoju Lietuvai

Vidukl?s darelyje vyko rajoninis dainos festivalis Dainuoju Lietuvai, skirtas Lietuvos valstyb?s atk?rimo imtme?iui pamin?ti. Nuotaikingame festivalyje dalyvavo Nemak?i?, Vidukl?s dareli?, Ariogalos lopelio-darelio bei Raseini? lopeli?-dareli? Liepait? ir Saulut? maieji dainininkai.

Skaityti daugiau

Kaip gyvename, taip ir vairuojame

ar?nas BARKAUSKAS
Alio, Raseini? kraptotyrininkui ne kart? yra tek? igirsti nusisteb?jim?, kad Lietuvos keliuose vain?ja labai daug agresyviai nusiteikusi? vairuotoj?, kurie pirm?kart pamatyt? mog? gali ivadinti p…astu, debilu ir kitais

Skaityti daugiau

Kur eini, lietuvikas pareli?

ar?nas BARKAUSKAS
Garsi fraz? Quo vadis (kur link, kur eini) daniausiai vartojama prakilniame, labai reikmingame kontekste.
Ta?iau Alio, Raseini? kraptotyrininkas nor?t? ikili?

Skaityti daugiau

Igerk stiklel??? ir parodyk dugnel???

ar?nas BARKAUSKAS
Lietuvoje patobulintas Alkoholio kontrol?s ?statymas ugninio vandens drakonui tarsi pam?ginta ud?ti papildomas grandines, nors ?valg?s patais? kritikai link? tvirtinti, jog tai visikai ne grandin?s, bet tik ioriniam efektui

Skaityti daugiau

Atmosferos atilimo vent? (komarikas ilumos vartotojo sapnas)

ar?nas BARKAUSKAS
Energetikos ministras Atomas J?gainis paragino Lietuvos vyriausyb? imtis vis? ?manom? priemoni?, kad pasaulyje b?t? gerokai padidintas vadinamasis iltnamio efektas. Tai Lietuvai visokeriopai naudinga. Ypa? ildymo sezono metu. iltnamio

Skaityti daugiau

U prabangias Kal?das prabangos mokestis?

ar?nas BARKAUSKAS
Ar kombainas prabanga?
Art?jant Kal?doms Lietuvoje kaip niekada danai ir pla?iai kalbama apie prabang?. Ta?iau tai nereikia, kad Lietuvoje staiga atsirado tiek prabangos, kad apie j?

Skaityti daugiau

PVM ar PNNM?

ar?nas BARKAUSKAS
Nata ir nuostoliai
Visus slegiantis prid?tin?s vert?s mokestis (PVM) pagal odi? prasm? tikrai n?ra visikai tikslus. Netiksliausias odis b?t? vert?, nes PVM daugelis jau?ia ne kaip vert?, bet kaip nuostolius

Skaityti daugiau

Meil?s automobiliams nualinti

ar?nas BARKAUSKAS
Nors oficialios statistikos ir n?ra, ta?iau Alio, Raseini? krapotyrininkas neabejoja, kad nemaa dalis lietuvi? daugiau l?? ileidia savo automobiliams remontuoti, nei savo sveikatai. Keista tendencija. Meil? automobiliams nualina k?n?

Skaityti daugiau

Kas pavojingiau afrikinis, graikinis ar t?vyninis maras?

ar?nas BARKAUSKAS
Aplink Lietuv? vyksta pavojingi reikiniai i Ryt? pus?s prie alies art?ja afrikinis maras (AM), i Vakar? graikinis maras (GM).
Praneama, kad Gruzijoje prad?j?s plisti ir iki Sankt Peterburgo

Skaityti daugiau

?kininkams gresia neeilinis patikrinimas

Alio, Raseini? kraptotyrininko duomenimis, Raseini? rajono savivaldyb?s potvarkiu rengiama neeilin? technin?s api?ros kampanija, kurios metu bus tikrinami kombainai, traktoriai, sunkveimiai, priklausantys ioms organizacijoms: Lietuvos ?kinink? s?jungos Raseini? skyriui, Raseini? krato

Skaityti daugiau

Ne kaimo reikalas?!

ar?nas BARKAUSKAS
Raseini? rajono savivaldyb?s administracijoje vykdomos pertvarkos rezultatai ?gauna ap?iuopiamus, bet labai keistus kont?rus. Kaimo reikal? skyri? planuojama pertvarkyti ? poskyr? Ne kaimo reikalas. Kadangi penktadien? i pareig? atleistas Kaimo

Skaityti daugiau

Alio, Raseini? dailininkas puo? Jelgav?

Alio, Raseini? dailininko Donato Mockaus sukurta skulpt?ra viestuvas Klounas papuo? Jelgavos (Latvija) park?.
4 metr? auk?io skulpt?r? dailininkas k?r? vienos Jelgavos gamyklos metalo dirbtuv?se.
Daugiausiai darbuotis teko suvirinimo aparatu. Skulpt?r? i

Skaityti daugiau

Priva?i? interes? uodega

ar?nas BARKAUSKAS
Ateidamas dirbti ? taryb? turb?t kiekvienas politikas atsinea savo privat? interes?. Danai tas interesas b?na slepiamas kaip kakas nelegalaus, galb?t net kaip pistoletas ar durklas.
Kaip inome, b?na privat?s ir

Skaityti daugiau

Pinigai partijoms vokeliuose?

ar?nas BARKAUSKAS
Tarnauja r?m?jams
Apibendrinus vieumoje ir priva?iuose pokalbiuose apie Lietuvos politines partijas isakomas kandias nuomones, b?t? galima padaryti beveik vienareikmik? ivad?,
kad partijos tai lobistin?s organizacijos, komercin?s strukt?ros su neskaidria buhalterija,

Skaityti daugiau

Kur prapuol? milijardas?

Staig?s pasikeitimai

Visos valstyb?s valdomos ?mon?s 2010 metais udirbo 150 mln. lit? pelno. Tai daug ar maai?
Kas yra valstybin? ?mon? ir kokioje situacijoje gali atsidurti joje dirbantys mon?s, ne per seniausiai

Skaityti daugiau

Lietus Lietuvoje nemylimas

ar?nas BARKAUSKAS
Lietuvikas peizaas sunkiai ?sivaizduojamas be lietaus. Liet? Lietuvoje yra apdainav?s ne vienas poetas. Ta?iau pastaruoju metu lietus vis daniau peikiamas. Juo nepatenkinti ir emdirbiai, ir miestie?iai.Vieniems jis naikina derli?

Skaityti daugiau

urnalisto koj? vert?

Tarybiniais laikais auktosiose mokyklose urnalistams buvo aikinama, kad kiekvienas laikra?io darbuotojos su savimi nuolat privalo tur?ti tris daiktus: raymo priemon?, bloknot? ir… dvi kapeikas.
Dabar urnalistikos mokslus kremtantiems studentams b?t? sunku

Skaityti daugiau

Masin? emigracija ar masin? kapituliacija?

Kas yra t?vyn??
Lietuvoje suklest?jo palyginus naujas verslas: tautie?i? gabenimas i kitas alis. Darbt?s lietuviai ? usien? gabenami dviauk?iais autobusais, l?ktuvais, mikriukais, ir visos transporto priemon?s daniausiai b?na perpildytos.
Lietuvi? eksportavimo

Skaityti daugiau

Girtuokli? disciplina

Girtuokli? disciplina
Norint bet kokioje veikloje pasiekti ger? rezultat? (sporte, profesin?je veikloje ir pan.), reikia geros disciplinos. Ta?iau imokti disciplinos, atrodo, gana sud?tinga, nors jos teikiama nauda akivaizdi. Pavyzdiui, disciplinuoti

Skaityti daugiau

Kainologija ir kriminologija

ar?nas BARKAUSKAS
lugdo l?tai
? klausim?, kaip suvaldyti kriminogenin? situacij?, daug patarim? gal?t? duoti kriminologai. O tai ? klausim?, kaip b?t? galima suvaldyti did?jan?i? kain? siaut?jim?, gal?t? atsakyti kainologai. Ta?iau tokio mokslo

Skaityti daugiau

K? siurb?: dumbl? ar pinigus?

ar?nas BARKAUSKAS
Lygiai prie metus Alio, Raseini? kraptotyrininkas ikrapt? vien? labai ?tartin? projekt?, pagal kur? buvo planuota ivalyti Prabaudos tvenkin?.
Dumblo valytojams buvo parengta tikra Nobelio premija: galimyb? u atliktus darbus gauti

Skaityti daugiau

Kvapnioji bandeli? banga

Maa, bet patraukli
mon?s, kaip inome, labai skirtingi: vieni m?gsta nakvoti penki? vaigdu?i? viebu?iuose, kiti palapin?se, i kuri? danguje daug didesn? kiek? vaigdu?i? galima pamatyti. Ta?iau yra dalyk?, kuriuos m?gsta visi

Skaityti daugiau

Ar reik?s talpesni? pinigini??

Kitais metais Lietuvos mon?ms planuojamos su finansais susijusios kelios geros naujienos: ? priekrizin? lyg? ketinama gr?inti pensijas ir, gali b?ti, kad bus rasta galimybi? padidinti minimali? alg?.
Pasak Vyriausyb?s vadovo Andriaus

Skaityti daugiau

Gandrai prie kriz?

ar?nas BARKAUSKAS
Keistas ryys
Mus palieka gandrai. Jie iskrenda paskui vasar?, kuri jau rengiasi tolti nuo Lietuvos. Ta?iau gandrai paliko ir ger? ini? Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje jau kelinti metai did?ja

Skaityti daugiau

Degalin?s ar alin?s?

R?pinasi darbo vietomis?
Pastarosiomis dienomis Lietuvoje ?sismarkav?s gin?as, ar reik?t? udrausti prekyb? alkoholiu degalin?se, parod?, kad verslininkai b?t? nieko prie prekybos alkoholiu takus atidaryti ir ligonin?se.
Nenuostabu, jog planai drausti prekyb? alkoholiu

Skaityti daugiau

Ar skolinsim?s i sav?s?

ar?nas BARKAUSKAS
Baugios prielaidos
Alio, Raseini? kraptotyrinkui perasi nerami mintis, kad Lietuvoje artimiausiu metu gali did?ti lombard? populiarumas. Tokias prielaidas ver?ia daryti pasaulio akcij? birose vis daniau nuaidintis SOS! signalas. Kursai krinta

Skaityti daugiau

Pono Benjamino Franklino negalavimai

ar?nas Barkauskas
Isterikos panel?s
Vis daniau pasigirsta kalbos apie ats?linan?i? nauj? ekonomin? kriz?. Visuomen?je po truput? kyla irzlumas, ?tarumas, nerimas.
Jau visi ino, kad sunki ekonominio gripo forma ?m? kamuoti ne tik Portugalij?,

Skaityti daugiau

Isterija d?l patriotizmo

ar?nas BARKAUSKAS
Garsiesiems tremtini? ir politini? kalini? samb?riams Ariogaloje, regis, ikilo rimta gr?sm?, nes ? patriotinius renginius Lietuvoje imta i?r?ti labai ?tariai, netgi isterikai.Toki? reakcij? ne per seniausiai pademonstravo ne bet

Skaityti daugiau

Diagnoz?: Lietuvoje degal? kainos niekada nema?ja

Keista reakcija
Sakoma: jei kur nors pasaulyje atsitinka kokia nors nes?mon?, tai Lietuvoje i karto pakyla degal? kainos.
Tai, kas neseniai atsitiko Amerikoje, taip pat galima pavadinti nes?mone, ta?iau, kaip paaik?jo,

Skaityti daugiau

Lietuvoje Piet? Amerikos tradicijos (arba kod?l kasinink?ms pas mus nelinksma)

ar?nas BARKAUSKAS

Ir vent?, ir nelaim?
Kasinink?s pasakojimas: ? darb? einu kaip ? vent? ir taip jau?iuosi kiekvien? dien?. Niekada nepersidirbu, kiekvien? dien? bendrauju su geranorikais mon?mis. Nuolatiniai klientai per ventes

Skaityti daugiau

Pasiklyd? ol?je

ar?nas BARKAUSKAS

Karv? naudingesn?
Narkomano svajon? pilnas laukas ol?s. Daugiau jam tarsi nieko nereikia. Panaiai, matyt, svajoja ir karv?s. Ta?iau pasiganiusios ol?je jos duoda sveikatai labai naudingo pieno, o

Skaityti daugiau

Darb? praau. Bet be algos

Statistika ir realyb?
Oficialioji statistika nuolat skelbia, kad Lietuvoje jau kur? laik? ma?ja bedarbi?. Ta?iau su pa?stamais ir artimaisiais nedarbo problemas aptarin?jantys mon?s neretai stebisi ir sako: na, tikrai realiame gyvenime

Skaityti daugiau

Kai kam ir trakutis bulv?

ar?nas BARKAUSKAS

Prekyviet?se pasirodius pirmo sioms vieioms bulv?s, pirk?jams nuolat kyla labai svarbus klausimas: ar jos lietuvikos? Pardav?jai daniausiai tvirtina: kuo tikriausios lietuvikos bulv?s! Deja, danai tai b?na daugiau klaidinanti reklama.

Skaityti daugiau

Nusivylimas lietuvi? kilm?s teorija

ar?nas BARKAUSKAS
Kaip inome, viena i lietuvi? kilm?s teorij? tvirtina, kad esame kil? i rom?n?, ta?iau pastar?j? met? ?vykiai i? kilmingos kilm?s teorij? kategorikai paneigia. Vis? kilm?s teorijos apgaul?s esm? atskleid?

Skaityti daugiau

Smulkaus verslo rankos kapojamos

ar?nas BARKAUSKAS

Nematomos rankos
Skelbiama, jog prab?gus daugiau nei m?nesiui nuo dienos, kai maisto produktais prekiaujan?iuose turgavie?i? paviljonuose tur?jo atsirasti kasos aparatai, beveik visi prekeiviai Vilniaus turgaviet?se jau dalija pirk?jams kasos

Skaityti daugiau

Lietuviai vagia net vanden?

ar?nas BARKAUSKAS

Lietuvoje kone masikai vagiamas vanduo. I pirmo vilgsnio toks teiginys atrodo ne?tikimas, nes juk gyvename ne dykumoje. Ta?iau kad tokios vagyst?s plinta, patvirtins kiekviena vandens tiekimo ?mon?. Lietuvoje veikia

Skaityti daugiau

Ar fantomas E.Coli atklys ? Raseinius?

ar?nas BARKAUSKAS
Auga vatoje
Iki pra?jusios savait?s pabaigos nuo bakterijos E. coli sukeltos ar-nyno infekcijos Europoje mir? jau 30 moni?. Gegu? prasid?j?s ligos protr?kis toliau plinta pirmi susirgimai ufiksuoti Slovakijoje.

Skaityti daugiau

Vyskupas A. Baranauskas prakeikt? Seim?

ar?nas BARKAUSKAS

Mike miestas?
Lietuvos literat?ros klasikas, pirmasis Lietuvos aliasis, vyskupas, garsiojo Anyk?i? ilelio autorius Antanas Baranauskas susiimt? u galvos suinoj?s, k? yra suman?s Seimas, inicijuojantis Mik? ?statymo pataisas. Patais?

Skaityti daugiau

Pavojus: mediotojai puola!

Narkomafijos e?lis
Alio, Raseini? krapotyrininkui teko gird?ti vien? labai keist? istorij? apie mediotojus.
Kauno rajone vienkiemio sodyb? nusipirk? mon?s savaitgal? pasikviet? sve?i? ir, kaip ?prasta, prad?jo ?irkinti kepsnius, gurknoti gir?,alut?. Ta?iau malon?

Skaityti daugiau

Alaus laikas: nugriuvo, ir baigta

ar?nas BARKAUSKAS

Net kinai bej?giai
Kokiu laiku Lietuvai patogiau gyventi iemos ar vasaros? Prasid?j? tokio pob?dio svarstymai tik skaldo visuomen?, kuri jau ir iki tol buvo susiskaldiusi ? maus gabaliukus

Skaityti daugiau

Raseiniuose bus iekoma netradicin?s orientacijos valdinink?

ar?nas BARKAUSKAS

Elgiasi ikryp?likai
Kiek Raseini? r. savivaldyb?je yra netradicin?s orientacijos valdinink?? ? tok? gana subtil? klausim? atsakyti nelengva, nes netradicine orientacija piktnaudiaujantys tarnautojai slepiasi kaip ?manydami. Nors, kita vertus, su

Skaityti daugiau

I Raseini? Magdus?s gyvenimo

Pagaliau pavasar?lis
Jau vaduojas i iemos.
Magd? slegia r?pest?lis:
Kur k? s?s? Kiek tai kainuos?

S?klom parduotuv?s l?ta:
Ta gera, o ta puiki,
itas ived? norvegai,
O ta Afrikoj dosni…

A lietuvik? nor??iau,
prao Magd? atsargiai.

Skaityti daugiau

I Raseini? Magd?s gyveimo

Kakas Magdei pakud?jo:
Valym? valdia prad?jo…
Per kabinetus visus
Eina garsas is baisus.

Magdus?l? ?iupo luot?,
Dar paluost? nenaudot?
Ji pad?s apsivalyti,
Reikia valdi? palaikyti.

Pastales visas iluos
Ir parket? ilifuos,
Nuvalys lang? stiklus
Ir nublizgins akinius…

Magd? nusiminus gr?o,
Jai i

Skaityti daugiau

I raseini? Magd?s?s gyvenimo

Kakas sviete negerai:
Vietoj maisto papildai.
Jei privalgyti gali,
Kam dar pildyti turi?

Bet Magdusei draug? suok?:
Oi kaimiete tu, pras?ioke.
Nusipirk t? buteliuk?
Ir raukleli? kaip neb?ta.

U mayt? buteliuk?
Magd? tris imtus ?bruko
Tai jaunyst?s eleksyras,

Skaityti daugiau

I Raseini? Magd?s?s gyvenimo

Magd? gr?o i kaimyn?s
Nuotaik? susigadinus:
ios ne?auga dukrel?
Lietuv? nustebint gali?

Anei groio, anei proto,
Tik murzel? nupakliuota…
Kas per ou tur?t? b?ti,
Jei tokioms ten lemta b?ti?

Magd? tai visai kas kita:
Ji panel?

Skaityti daugiau

I Raseini? Magdus?s gyvenimo

Prakaitas Magdut? pila:
Tai nelaim?! Tai b?da!
? avarij? papuol?
An?k?lis su drauge.

U main? sudauyt?
Reikia t?kstan?ius kraptyti.
Jei policija igirs,
Tai ne tiek nuo jo nudirs.

Krapto Magd? pinigin?,
iek tiek prideda kaimyn?
I b?dos ipirks an?k?,
Didesn?s

Skaityti daugiau

I Raseini? Magdus?s gyvenimo

Kaip i laim?s nenumirti
Magd? stverias u irdies.
Ji laim?jo milijon?,
Kur j? d?t dabar reik?s?

Nusipirks Magdus? nam?
Ir main? alia jo,
Pasikeis paltuk? sen?,
Dar kepur? pirks prie jo…
Bet kad gaut? milijon?
Girdi

Skaityti daugiau

I Raseii? Magd?s?s gyvenimo

Kalendoriuj mor?iaus m?nuo.
Kniaukia, skalija per dien?,
Per naktis miegot neduoda
Bluskiai, zujantys po sodi?.

Magdei kr?vos reikal?,
Bet baisu eit i nam?
Iieptais nasrais un?kai
Taikosi ? minkt? viet?.

Druska baig?s ir degtukai,
Duonos

Skaityti daugiau

I Raseini? Magd?s?s gyvenimo

Pardav?ja Magdei guodias:
Bepinigis liko sodius.
Preki? tai kokie kalnai,
Kuri? neperka visai.

Antai miltai sukirmijo,
Deros jau apipelijo,
Net konservai isip?t?
Tarsi varl?s rugiapj?t?j.

Magd? pardav?j? moko:
O tu gand? sugalvoki
Apie preki? pabrangim?
Arba j? nebebuvim?.

Kit?ryt Magdus?

Skaityti daugiau

Kuro diktat?ra ir jos ?sigal?jimas Lietuvoje

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Nors Lietuvoje oficialiai naudojamos dvi degal? r?ys benzinas ir dyzelinas ta?iau vis labiau populiar?ja dar keli degal? por?iai valdiki ir kontrabandiniaidegalai.
Kadangi valdik? degal? naudojimo monopol? turi

Skaityti daugiau

Paksas prisik?l??

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Viduriem? ? Lietuv? at?jo politin?s Velykos. I Strasb?ro Europos mogaus Teisi? Teismo (ETT) ataidi diaugsmingi prisik?limo varpai. Jiems pritaria maesni varpeliai Lietuvos kaimuose ir miesteliuose:
mon?s pritilo,
mon?s nustebo:
Paksas pakilo gyvas

Skaityti daugiau

Raseini? rajono valdia Ariogalos sniego seni? rankose

Raseini? krato kraptotyrininkas
Prikritus daug sniego, Raseini? rajono taryba sugalvojo nulipdyti nauj? valdi?: mer? Daini? adausk? ir savivaldyb?s administracijos direktori? Liud? Kavaliausk?
(i?r?kite D.Mockaus piein?). ie politikai i ties? primena sniego senius,

Skaityti daugiau

I palapin?s ? sost?

Raseini? krato kraptotyrininkas
Politik? santykiai nenusp?jami kaip valiut? kursai. Dar ne taip seniai atrod?, kad Raseini? tarybos nari? Darbo partijos atstovo Romaldo Zubielosir Liberal? s?j?dio nario Dainiaus adauskio santykiai yra

Skaityti daugiau

Kova d?l Raseini? l?ies kailio

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Dabar maai kas neioja kailinius. Kad tur?tum gerus kailinius, turi nuolat kakam nunerti kail?. Pavyzdiui, bankininkai neria kail? skolininkams, duj? tiek?jai neria kail? ilumos vartotojams, stamb?s prekybininkai neria kail?

Skaityti daugiau

e?lin? politika Raseinuose

Ar?nas DAMBRAUSKAS

Pasaulio banko duomenimis, pagal e?lin?s ekonomikos mastus Lietuva yra madaug per vidur? (64 ta) tarp 151 ali?. Tai viena i sri?i?, kurioje sugebame aplenkti tokias alis kaip veicarija,

Skaityti daugiau

Kaimas dangoraiyje

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Daugiau nei prie imt? met? amerikie?i? raytojas Markas Tvenas ?valgiai paragino: Skub?kite ?sigyti em?s. Niekas naujos nebegamina. Ta?iau dabar situacija,regis, ima keistis. Pasaulyje jau planuojama, o kai kur ?gyvendinama

Skaityti daugiau

Kod?l lietuvikoje em?je br?sta kart?s demokratijos vaisiai?

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Paskutiniai tyrimai parod?, kad lietuviai visikai nesiavi demokratija. Daugumai tautie?i? stipri ekonomin? pad?tis atrodo patrauklesn? nei demokratinio valdymo sistema. Dar daugiau: net 52 procentai apklaust?j? lietuvi? visai nesusigraudint?, jei

Skaityti daugiau

Naujieji Ariogalos tremtiniai

Ariogaloje esant? Dubysos sl?n? igarsino ne tik grai gamta, bet ir kasmet ?ia vykstantys tremtini?, politini? kalini? ir partizan? suvaiavimai. Tie suvaiavimai jaunimui gal?t? b?ti kaip gyvos patriotizmo pamokos su

Skaityti daugiau

Dar valgantieji moka u jau nebevalgan?iuosius

Pastarosiomis dienomis visi stebisi, kod?l taip staiga ir taip pastebimai ? nereg?tas auktumas oktel?jo maisto produkt? kainos.
Labai tik?tina, kad taip padaryta norint pradiuginti pirk?jus. Bet ne dabar, o per Kal?das.

Skaityti daugiau

Slapta lietuvio svajon? pilis ir bajoryst?s titulas

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Kas antras – statytojas
Galb?t tas nesaugumo jausmas mones skatina statyti ? juokingas pilaites panaius namus tvirtoves, tarsi saugojan?ias nuo gr?smi? i ior?s. Kartais susidaro ?sp?dis, jog kone

Skaityti daugiau

Prie negandas anekdot? tablet?s

Ar?nas DAMBRAUSKAS
- Nepasaky?iau…Na, kokia ?ia profesija pasakotojas.
- DELFI kasdien galima gyvai pasiklausyti j?s? pasakojamo naujo anekdoto. Ar tai nepanau ? darb? kasdienin??
- DELFIS yra DELFIS. Bendradarbiavim? su DELFI pavadin?iau

Skaityti daugiau

Apie pien?, kisieli? ir al?

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Iki iol dar galima igirsti senovik? posak?, apib?dinant? sot? gyvenim? pieno up?s ir kisieliaus krantai. Savivaldos rinkimams besirengiantys politikai, manau, be jokios s?in?s grauaties gal?t? rink?jams ad?ti pieno

Skaityti daugiau

Kraptotyros baruose

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Raseiniuose pasirod? nitrat? mediotojai
Nitratas yra labai sunkiai sugaunama m?kla, nes jis, kaip ir b?dinga visoms m?kloms, yra nematomas. Neturi nei skonio, nei kvapo. Daniausiai m?kla nitratas gyvena uliniuose, per

Skaityti daugiau

Ar iluma Raseiniuose lauys kaulus?

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Jis sak?, kad iki to momento, kol prasiskolin?s gyventojas paduodamas ? teism?, jam suteikiamos galimyb?s ?vairiais b?dais mainti skol?. ,,Turime skol? atid?jimo grafik?. J? taikome mon?ms, kurie susid?r? su

Skaityti daugiau

Greitai. Grei?iau. Ir dar grei?iau.

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Spartus technologij? plitimas, spartus ekonomikos kilimas, spartus interneto ryys, sparti recesija, spartus klimato atilimas, greitos paskolos, greitas maistas, greitos vedybos, greitos skyrybos, greitas praturt?jimas, greitas nuskurdimas. Akivaizdu, kad greitis

Skaityti daugiau

Kaitra ir arb?zai

Ar?nas DAMBRAUSKAS
(Nuo tropinio kar?io perkaitusio kraptotyrininko pam?stymai)
I specialist? jau ne kart? teko gird?ti, kad Lietuvoje klimatas gali tapti panaus ? Ukrainos, kur sirpsta kum?io dydio vynios, aksominiai ,,dam? pirteliai (taip

Skaityti daugiau

Kraptotyros baruose

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Antai prie kur? laik? planuota iasfaltuoti kai kurias gatves Ramonuose, kur gyvena meras, Tvarkos ir teisingumo partijos narys Petras Vebavi?ius. Ta?iau iuos planus sutrukd? Raseini? rajono tarybos narys Dainius

Skaityti daugiau

,,Alio, Raseini? dailininkas k?r? Suomijoje

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Savaitra?io dailininkas Donatas Mockus gr?o i Helsinkio, kur kelias dienas su ?vairi? ali? dailininkais k?r? sm?lio skulpt?ras. ? i? vent? jis buvo pakviestas po to, kai i sm?lio prie

Skaityti daugiau

Ministrams m?stymas kenkia

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Ne per seniausiai Socialin?s apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas sunkiai besiver?iantiems mon?ms pasiunt? viesos spindul?l? pareik?, kad vieniam vargiai gyvenan?iam mogui valstyb?s l?omis gali b?ti sumokama u

Skaityti daugiau

Kas lugdo Raseini? meloracij??

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Ar gali ?monei vadovauti mogus, nieko neimanantis apie jos veiklos srit?? Suprantama, jei tai normali ?mon?, tokia situacija ne?manoma. Bet tokie dalykai visikai galimi valstyb?s valdomoje ?mon?je. Ar tai

Skaityti daugiau

Raseiniai ir Indija

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Si?lome jums maiausi? pasirinkim? ir didiausias kainas. Toks skelbimas gal?t? reklamuoti Raseiniuose pardavin?jam? nekilnojam?j? turt?. Tokia reklama b?t? akivaizdiai atstumianti ir tuo pa?iu s?ininga, nes pateikt? ne ikreipt?, pagraint?,

Skaityti daugiau

Reikia Seimo em?j? r?m?

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Neseniai pasibaigus? pusmet? galima laikyti nauj? savivaldos l?kes?i? sulugdymo laikotarpiu. Prie kelis m?nesius buvo sulugdyta tiesiogini? mero rinkim? id?ja, o dabar, regis, baigiama sunaikinti galimyb? savivaldybi? taryb? rinkimuose dalyvauti

Skaityti daugiau

Pavydo ir savigrauos nauda

Ar?nas Dambrauskas
Pavydas, kaip inoma, padeda tobul?ti, siekti nauj? tiksl? (daniausiai tuos tikslus suformuoja kaimyno pasiekimai).
Pavydas taip pat labai lavina savigrauos jausm?, suteikia gyvenimui rimtumo, nes save nuolat skausmingai

Skaityti daugiau

Neapmokamas darbas tapo vertybe

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Nors pastaruoju metu statistika tapo gana madinga ir pla?iai paplitusi, ta?iau ji iki iol neapr?pia labai svarbi? sri?i?. Ypa? darbo rinkoje. B?t? labai ?domu suinoti, kiek Lietuvoje yra ?moni?,

Skaityti daugiau

Kaupti rink?j? balsus sunkiau nei pinigus

Ar?nas Dambrauskas
Ateinan?i? met? pradioje numatyti rinkimai ? savivaldybi? tarybas gali b?ti labai netik?ti: politikai pajus tai, k? jau gerokai anks?iau pajuto ekonomistai, verslininkai ir alies ?k? administruojantys specialistai

Skaityti daugiau

Raseini? prek?s kodas E85

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Svarbiau negu Dubysa arba Maironio gimtin? Raseini? rajonui tapo i pirmo vilgsnio gana m?slingas kodas E85. Taip ymimas greitkelis Vilnius Klaip?da. Tikimasi, kad gerov? Raseinius gali pasiekti

Skaityti daugiau

Raseiniuose plyta kainuoja apie 10 lit?

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Nors kai kas Raseiniuose standartin? dviej? kambari? but? tikisi parduoti u 100 t?kst. lit? ir net daugiau, ta?iau specialistai tokius ketinimus laiko nerealiais ir tvirtina, kad standartinis dviej?

Skaityti daugiau

Demono Kirp?jo k?d?je pensininkai

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Anekdotin? situacija
Finans? ministerijos Pensij? ir kit? socialini? imok? karpymo departamentas prane?, kad pensij? suma?jimas n?ra pensij? mainimas, bet tiesiog gerokai paangesnis pensij? vartojimo b?das.
Dabar yra

Skaityti daugiau

Kraptotyros baruose

Vagyst? I
Raseini? savivaldyb?s administracijos, miesto seni?nijos bei Policijos komisariato darbuotojai sunerim? d?l iemet, kaip nei vienais metais, padaug?jusi? g?li? vagys?i?. Pareig?nai prane?, kad vykdys akcijas, ir pagauti vagys

Skaityti daugiau

Partij? kiauiniai

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Daug supuvusi?
Balsavimas pagal partij? s?raus primena kiauini? pakuot?s pirkim?. Kaip inoma, yra ?vairi? dydi? d?u?i? su 6, 10, 30 kiauini?. mon?s api?ri kiauinius, ar tarp j?

Skaityti daugiau

Kraptotyros baruose

Ar?nas Dambrauskas
Kir?iavimo m?sl?s
,Alio, Raseiniai kraptotyrininkas pasteb?jo, kad Raseini? rajono politikai ir valdininkai labai keistai kir?iuoja pastaruoju metu ypa? danai vartojam? od? ,,biudetas: kartais tas pats mogus t? od? kir?iuoja

Skaityti daugiau

K? didinti: atlyginim? ar emocin? ?tamp??

Ne gerbk, bet bijok
Iradingi darbdaviai, negal?dami savo darbuotojams didinti atlyginim?, stengiasi bent jau padidinti emocin? ?tamp? ir stres?. Tod?l iais laikais mon?s dirbdami ne turt?ja, bet iprot?ja arba

Skaityti daugiau

protai

Ar?nas DAMBRAUSKAS
(Bandymas suvokti finans? ministr?s pavartot? posak? ,,chaotikas susibalansavimas)
Kaip atsispirti nuo ekonomikos dugno? Lengviausiai nuo dugno atsispirti turb?t tuomet, kai galima u kako ?sitverti. Pavyzdiui, u virv?s. Tokia virve gal?t?

Skaityti daugiau

,,Sodra moderni grauol?

Nors riebalai liekn?jimo ir diet? manijos klest?jimo laikotarpyje yra visikai nepopuliar?s ir galb?t net sukeliantys nemalonius poj??ius, ta?iau jie yra reikalingi. Ypa? dabar, kai ekonomika yra liesa tarsi samtis.
Apie riebalus,

Skaityti daugiau

Geroji ir blogoji energetika

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Kaip inoma, yra geroji ir blogoji energetika. nors diplomuoti energetikai tuo link? abejoti. Jie mano, jog energetika yra tiesiog energetika. Kaip, pavyzdiui, yra Energetikos ministerija ir n?ra joki? Gerosios

Skaityti daugiau

Savivaldyb? ir jos kreditoriai

Ar?nas Dambrauskas
Raseiniai turi dvi unikalias ?mones: uvies perdirbimo bendrov? ,,Norvelit? ir rink?j? l?kes?i? perdirbimo ir sunaikinimo ?mon? Raseini? rajono savivaldyb?.
,,Norvelita unikali tuo, kad kriz?s laikotarpiu sugeba kurti naujas

Skaityti daugiau

2lk?s 2gne

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Biblijoje sakoma: dulke buvai, dulke ir virsi. Ta?iau virtimo dulke procesas Lietuvoje labai ?vairus ir nevienareikmis.
Vieni, vos tik gim?, i karto tampa dulk?mis. Tai yra, eiliniais

Skaityti daugiau

Darbas tapo atgyvena gyvenkime kaip v?liai

Ar?nas Dambrauskas
?iu?ia li?lia
Vienas b?d?, kovojant su nedarbu, atsikratyti priklausomyb?s nuo darbo. Vyriausyb? labai nuoirdiai stengiasi, kad kuo daugiau alies moni? atsikratyt? ios eminan?ios priklausomyb?s, tod?l vis platesniam

Skaityti daugiau

Gerai gyventi pavojinga

Ar?nas Dambrauskas
,,Sekund? sugr?o
Nors ,,Sekund?s bankas jau seniai tapo apgaulingos ir neatsakingos gerov?s simboliu, o to banko ?kis ,,Reikia pinig? pinig? yra! siejasi su absurdiku ir vaist?niku gyvenimu,

Skaityti daugiau

Ipl?stas mero patar?jas jau?iasi kaip laisvamani? purtomas kryius

Ar?nas Dambrauskas
Tradicines katalikikas pai?ras aktyviai propaguojantis Raseini? rajono mero pad?j?jas Antanas Vizbaras sulauk? pasity?iojimo internete buvo paskleista keiksmaodiais pasodrinta dainel? Vizbarin?s. Pasipiktin?s A.Vizbaras ?ra? pademonstravo pra?jusiame tarybos pos?dyje,

Skaityti daugiau

Ar bus ?vestas Kojin?s mokestis?

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Valdia vis giliau bando ?gr?sti savo letenas ? pilie?i? kienes ir ilupti i ten, kas dar yra lik?.
Tik taip galima paaikinti planus ?vesti visuotin? nekilnojamojo turto mokest?

Skaityti daugiau

Automobiliams benzino laelin?s

Ar?nas Dambrauskas
Pagal kuro kainas Lietuva aplenk? Liuksemburg?, Ispanij?, Slov?nij?, Lenkij?, Estij?, Latvij?, Kipr?, Malt?, Bulgarij?, Rumunij?..
Ypa? toli palikome Rusij? ir Baltarusij?. I i? ali? atvet? kur? vairuotojai juodojoje

Skaityti daugiau

G?(r?)j? eisena

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Pokalbis apie ugnikalnius
-Sveiki, kaimyn?l. Kur taip leki? Dar vakar dejavai, kad visus s?narius maudia.
– O tai buvo vakar. Dabar, kaimyn?l, man onkaulius ir andikaulius gelia.

Skaityti daugiau

Statybininkai gr?ta prie em?s

Ar?nas Dambrauskas
Tarp statybinink? yra nemaai buvusi? emdirbi?. Prie kelet? met? jie pab?go i kaimo, igird? apie pasakikus betonuotoj?, m?rinink?, plyteli? kloj?j? udarbius.
Sakoma, jog dabar tie s?n?s paklyd?liai v?l

Skaityti daugiau

Ar gali sprogti degal? kain? burbulas?

Ar?nas Dambrauskas
Ministerija – bej?g?
Skai?iai degalini? vieslent?se burbulo sprogimo kol kas neada. Atvirk?iai burbulas tik pu?iasi. Negana to, prekiautojai degalais pastaruoju metu danai tikina, kad jokio burbulo

Skaityti daugiau

Kod?l Raseini? rajono vadovas nesegi mero enkliuko

Ar?nas DAMBRAUSKAS
enkliukas trukdo okin?ti
Kai meras Petras Vebavi?ius Raseini? rajono savivaldyb?s tarybai skait? ataskaitin? praneim? apie pra?jusiais metais nuveiktus darbus, tarybos narys Dainius adauskis pasiteiravo: Mere, kod?l nesegite mero

Skaityti daugiau

Galvijai ir automobiliai

Ar?nas Dambrauskas
U arklio ar kumel?s kain? dabar galima nusipirkti dar neblogai vaiuojant? automobil?, netgi ne senesn? nei deimties met?.
Madaug prie deimt met? tai buvo ne?manoma: karvi? ar arkli?

Skaityti daugiau

Ar gal?t? D.Butkut? vadovauti Raseini? kult?riniam gyvenimui?

Ar?nas DAMBRAUSKAS
Jei operos dainininkas, auktojo meno atstovas Deividas Staponkus buvo si?lomas kaip kandidatas ? Lietuvos Respublikos kult?ros ministrus, ar gal?t? ,,Raseini? kult?ros ministre tapti, pavyzdiui, atlik?ja Dordana Butkut??
Lyginti

Skaityti daugiau